مساحقه، جرمی علیه زنان و راه های به اثبات رساندن این جرم

0

نفس انسان دارای دو جنبه مادی و معنوی می باشد و نیاز های متناسب با خود دارند و توجه به این نیازها در مورد هر کدام به نوبه خود بسیار مهم است از جمله نیازهای جسمانی انسان می توان نیاز جنسی را برشمرد که خداوند متعال برای پاسخ به این نیاز راه حل ازدواج کردن را در نظر گرفته که علاوه بر رفع نیاز جنسی به تداوم نسل نیز بپردازند هر کشوری مناسب با فرهنگ و مذهب خود قاعده و قانونی را برای روابط جنسی مقرر  کرده است که به کارگیری قواعد در جوامع دیگر برای دیگر جوامع اصلاً مناسب و کارساز نبوده است در کشورمان اصل ۱۲ قانون اساسی به این مهم اشاره نموده است علاوه بر آن اصل ۴ قانون اساسی  نیز اسلامی بودن قوانین را بیان نموده است بنابراین اعمالی که از طرف دین و فقه زشت و ناپسند و یا حرام شناخته می شوند از طرف قوانین نیز مجوزی برای پرداختن به آنها صادر نشده است.

معنای مساحقه

مساحقه  در معنای لغوی به معنای ساییده شدن می‌باشد و در معنای فقهی این گونه است که دو زن به منظور رفع نیاز جنسی اندام تناسلی خود را به یکدیگر بمالند که این عمل جزو گناهان تعبیر می‌باشد و یک نوع رابطه نامشروع است مساحقه از جمله جرائم حدی است بدینگونه که در شرع جزای آن مشخص شده است بنابراین قانونگذار در ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی در بخش حدود راجع به آن صحبت می‌کند.

[ماده۲۳۸ قانون مجازات اسلامی چنین بیان میکند که=مساحقه عبارت است از اینکه انسان مونث،اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.]

مجازات مساحقه

شخص قانون گذار در ماده۲۳۹ قانون مجازات اسلامی به مجازات این جرم اشاره کرده است و اینچنین بیان میدارد که:

{حد مساحقه ،صد ضربه شلاق میباشد}

ماده۲۴۰ در مورد مساحقه:

{در حد مساحقه،فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیر مسلمان و محصن و غیر محصن و عنف و غیر عنف نیست.}

منتها اگر دو زن رابطه شان به طوری باشد که کمتر از مساحقه در نظر گرفته شود،دیگر مجازات آنان ۱۰۰ضربه شلاق نخواهد بود،بلکه مجازاتشان به ۳۱تا۷۴ ضربه شلاق تعزیری تبدیل خواهد شد.

ماده۲۳۷و تبصره های آن در مورد جرم همجنسگرایی چنین بیان میکند:

(ماده۲۳۷=هم جنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روش شهوت،موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

تبصره یک=حکم این ماده در مورد انسان مونث نیز جاری است.

تبصره دو=حکم این ماده شامل مواردی که شرعا مستوجب حد است،نمی گردد.

جرائم حدی چه ویژگی هایی دارند؟

همجنسگرایی از جمله جرائمی است که مجازات شخصی که این عمل را انجام میدهد حد است،یعنی از جمله جرائمی است که نوع و میزان آن در شرع بیان شده است.

ویژگی های جرائم حدی:

یک=عدم تغییر در نوع و میزان آن توسط دادگاه.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مجازات تهدید به مرگ

ماده۲۱۹:

(دادگاه نمیتواند کیفیت،نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد تا تبدیل یا ساقط نماید.این مجازات ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط،تقلیل یا تبدیل است.)

دو=داشتن علم،اگاهی و قصد نسبت به انجام آن جرم.

ماده ۲۱۷ در باب این مورد چنین میگوید:

(در جرائم موجب حد،مرتکب در صورتی مسلول است که علاوه بر داشتن علم،قصد و شرایط مسئولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.)

ماده۱۵۵:

(جهل به حکم،مانع از مجازات مرتکب نیست؛مگر اینکه تحصیل علم عادتا برای او ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعا عذر محسوب شود.

تبصره=جهل به نوع یا میزان مجازات،مانع از مجازات نیست.)

(ماده۲۱۸=در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است،ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته میشود.)

(ماده۱۳۶=هر گاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد،حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.بنابراین در صورتی که مساحقه سه بار تکرار شود و هربار حد بر مرتکب جاری گردد،مجازات مرتکب در مرتبه چهارم،اعدام است.)

برای این ثابت شود فردی عمل مساحقه را انجام داده چه باید کرد؟

اثبات مساحقه

هر کدام از جرائم حدی برای اثبات ،روش های مخصوص به خود را دارا میباشد.

در زیر ماده۲۴۱ قانون مجازات اسلامی را در باب این موضوع بررسی خواهیم کرد:

(ماده۲۴۱=در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم هر گونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف،اکراه،آزار،ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.)

[نباید در مورد این جرم تحقیق یا بازجویی در انظار صورت گیرد.]

یکسری از جرائم مانند زنا،همجنسگرایی قانون برای اثبات این جرائم محدودیت هایی قائل شده زیرا قبح و زشتی گناه از بین میرود‌.

منتها باید راه هایی وجود داشته باشد در صورتی که در مورد جرم مساحقه شکایتی صورت گرفت این جرم رد یا به اثبات برسد،که قانون گذار برای اثبات این جرم موارد زیر را بیان کرده است:

اول=شهادت شهود:باید چهار که تمامی شرایط شاهد را دارند،شهادت بدهند که با چشم شاهد انجام این عمل بوده اند.

(باید ۴ آدم همزمان در صحنه وقوع جرم باشند و عمل زنا یا لواط را به صورت کامل دیده باشند.)

منتها اگر تعداد شاهد به ۴تا نرسد،بر اساس ماده۲۴۵ هر یک از آنها به جرم قذف محکوم خواهند شد.

دوم=اقرار طرفین:برای اثبات مساحقه(همجنسگرایی)،شخص مرتکب باید نزد قاضی چهار بار به اینکه این کار را مرتکب شده است،اعتراف کند.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  آیا بردن دلار و یورو به خارج از کشور جرم است ؟

{اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد.}

مساحقه، جرمی علیه زنان و راه های به اثبات رساندن این جرم

 اسقاط مجازات مساحقه

یکی از موجبات سقوط حدود،عمل توبه میباشد.

ماده۱۱۴ قانون مجازات اسلامی:

در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم،توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود،حد از اوساقط میگردد.همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد،در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم،دادگاه میتواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید‌.

نگاه به همجنسگرایی و مساحقه از نظر و منظر قران:

این دنیا که ما در حال حاضر در آن زندگی میکنیم بر اساس نظم به وجود آمده و رعایت نکردن نظم این دنیا باعث سلب آسایش میشود. خداوند می فرماید:شما را از جنس زن و مرد خلق کرده ام که برای یکدیگر ارامش به وجود بیاورید.

در تمام کشورهای دنیا بر اساس اعتقاداتشان قواعدی را در زمینه روابط جنسی بین افراد وضع میکنند،و کشور ایران هم که کشور اسلامی است برای این موضوع قوانینی وضع کرده است.

اصل۱۲قانون اساسی،مذهب کشور را اینگونه معرفی میکند:

(دین رسمی ایران،اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الیالابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی،شافعی،مالکی،حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی،طبق فقه خودشان آذادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه(ازدواج،طلاق،ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و درهر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند،مقرارت محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود،باحفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.)

اصل ۴ قانون اساسی در باب این موضوع بیان میکند:

(کلیه قوانین و مقررات مدنی،جزایی،مالی،اقتصادی،اداری،فرهنگی،نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قوانین اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقها شورای نگهبان است.)

عوامل مساحقه

عوامل مختلفی میتواند در ایجاد همجنسگرایی  میتواند نقش داشته باشد، که برخی از این عوامل عبارتند از:

تاثیر محیط(خانواده،دوستان)،ژنتیک،هورمون های دوران جنینی،اولین تجربه جنسی….

همجنس گرایی تاثیرات و پیامدهای گونانی دارد=باعث افسردگی و همچنین بیماری های روانی و جسمانی میشود.(معمولا افراد همجنسگرا خصوصا آن هایی که در کشور اسلامی زندگی میکنند از جامعه ترد میشوند و با القاب بد خطاب میشوند.)

پیامدهایی که همجنسگرایی میتواند داشته باشد:

۱)کاهش پیدا کردن نسل و از بین رفتن نسل بشر

۲)پیدا شدن فساد اجتماعی فیزیولوژی معنوی و روحی

۳)ارضا نشدن نیازهای جنسی به روش درست

۴)گرفتار شدن به بیماری های عفونی و ویروسی(مانند،ایدز)

یکی از قوانین مهمی که در سال۱۳۹۲ در باب همجنسگرایی تصویب شد:

حکم اعدام را برای سه بار تفیذ برای مردان و همچنین سه بار مساحقه برای زنان نسخ کردند.

اهداف مجازات جرایم جنسی و مساحقه  از منظر در حقوق جزای اسلامی 

در حقوق جزای اسلامی به فطرت انسانی توجه زیادی شده و آن را پاک و منزه می داند چرا که می گوید از آن جائی که کمال جوئی در فطرت انسانها گنجانیده شده است می بایست عدالت مطلق را که در قرآن مجید کرارا از آن یاد شده، بر جهان حکم فرما کنند تا به مقصود برسند و این عدالت تنها از طریق حاکمیت اسلام بر جهان امکان پذیر است.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  ارتشا چیست؟

 در حاکمیت اسلام برای ارشاد مجرمین، طرق گوناگونی در نظر گرفته شده ولی گاهی اوقات در آخرین مرحله، اسلام این اجازه را داده که مجرمین را به کیفر اعمال خود برسانند شریعت اسلامی به چند روش از بروز جرم و بزهکاری جنسی از قبیل مساحقه  جلوگیری می کند روش اول کنترل درونی است ، اسلام نخست تهذیب نفس و اصلاح باطن را دستور می دهد و تربیت درون، اساس حرکت بر محور درستی و پاکی است. اکثر رهبران دینی در جهت پرورش ضمیر و تهذیب نفس انسانی و تزکیه روح همکاری و همیاری در قلب عمل می کنند. همین روحیه تعاون و همدلی، سرچشمه بسیاری از فضایل دنیوی است.دستورهای اخلاقی دین، نفس را از سقوط در ورطه پستیها و آلودگیها باز می دارد و به او حش ادای تکلیف و مسئولیت پذیری می بخشد. شخصی که احساس می کند در جامعه نقشی بر عهده دارد و در کنف حمایت و حفاظت جامعه قرار دارد، از فکر مجرمانه پرهیز می کند و حتی اگر چنین افکاری به ذهنش خطور کند، باز هم راه بزهکاری را در پیش نمی گیرد.روش دوم – تنظیم و تکوین افکار عمومی شریعت اسلام همگان را دعوت به امر به معروف و نهی از منکر می کند. اسلام، افراد سالم و با ایمان را مسئول منحرفان و بیماران دانسته و می گوید چنان چه شما در فردی نادرستی دیدید و قدرت بر اصلاحگری داشتید، وظیفه شماست که اقدام کنید. نظارت اجتماعی تکلیفی همگانی است. البته روش امر به معروف و نهی از منکر، ضوابط و مقررات خاص خود را داراست و شامل درجات و مراتبی می باشد.

اما آن چه بر همگان در مرتبه اول واجب است دعوت به سوی خیر به بهترین و سالم ترین طرق است. بدیهی است باید معتقد بود که اگر شارع مقدس، چیزهایی را حلال یا حرام کرده و یا امر و نهی در موردی نموده است، می بایستی در اسرار قانون گذاری اسلام تأمل شود زیرا این گونه فرمانها با برخی از مصالح و مفاسد پیوند ناگسستنی دارند. به همین ترتیب، عقوبت هایی که برای کارهای حرام یا ترک واجبات در شریعت معین شده، به طور مسلم برای حفظ مصالح همگانی و کنار زدن مفاسدی است که کیان جامعه را تهدید می کند و این که نظام جامعه را از رسوخ فساد به آن و متلاشی شدن باز دارد.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس