مجموعه تست های حقوق مدنی همراه با پاسخنامه

0

1- طبق قانون مدنی ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است …

1)غیرمنقول تبعی است                    2)غیرمنقول است                           3)منقول تبعی است     4)در حکم غیرمنقول است

2- اموال مذکور در کدام گزینه در حکم منقول است:            

1)سهام شرکتها، مال‌الاجاره یک باب خانه و ثمن یک دستگاه اتومبیل                        2)اشجار، نهال و قلمه که بریده و کنده نشده است.

3)حق انتفاع و ارتفاق نسبت به مال دیگری                                                        4)تراکتور، دستگاه رایانه و موتور آب

3- کدام گزینه غلط است:

1)وقف بر حمل صحیح است منوط به اینکه زنده به دنیا آید.

2)در موضوع اختلاف در ملکیت و وقفیت، اصل وقفیت است و مدعی ملکیت باید دعوی را ثابت نماید.

3)متولی وقف اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد می‌تواند برای اداره امور موقوفه وکیل بگیرد.

4)مرگ واقف پیش از قبض دادن وقف سبب بطلان آن می‌شود.

4- در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند …

1)حق انتفاع زائل می‌شود.                                                                            2)حق انتفاع باطل می‌شود.

3)فقط ضامن خسارات وارده به مالک است.                                                      4)مالک اختیار فسخ حق انتفاع را دارد.

5- چنانچه در عقد وقف، واقف خود را متولی قرار دهد و قبل از آنکه مال موقوفه به تصرف موقوف علیهم داده شود واقف فوت نماید:

1)عقد وقف غیرنافذ است.                                                                2)عقد وقف صحیح است و نیاز به قبض موقوف علیهم نیست.

3)عقد وقف باطل می‌گردد.                                                               4)وراث واقف مکلفند مال موقوفه را به قبض موقوف علیهم بدهند.

6- منافع موقوفات مجهول‌المصرف …

1)صرف بریات عمومی می‌شود.                                             2)به اقرب به غرض واقف می‌رسد.

3)با اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصرف فقراء می‌رسد.            4)صرف تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه معارف اسلامی می‌شود.

7- اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجرا خرابی به هم برسد، تعمیر مجرا به عهده کیست؟

1)هر دو که به اشتراک انجام می‌دهند.

2)اگر خرابی مجرا مانع عبور آب شود، تعمیر آن به عهده کسی است که آب می‌برد، ولی اگر خرابی سبب خسارت به خانه باشد دفع ضرر به عهده مالک خانه است.

3)صاحبخانه

4)صاحب مجرای آب

8- عقد از جهت مطلق یا مشروط بودن تاثیر اراده تقسیم می شود به:

1)عقد معلق و منجز            2) عقد مطلق و مشروط                   3)عقد رضایی و تشریفاتی                     4)عقد تحمیلی و عقد آزاد

9- اثر عقد معلق پیش از وقوع شرط چیست؟

1) تمامی آثارش ظاهر می‌شود.                                  2) حقی که در اثر عقد به وجود می‌آید در حدود مقتضای خود نفوذ حقوقی دارد.

3) هنوز عقد وجود حقوقی پیدا نکرده است.                   4) هیچ اثری ندارد.

10- یک شرکت تولیدی آمادگی خود را برای فروش نوع مشخصی از محصولات خود با قیمتی معین آگهی می کند و فردای آن روز بازرگانی خرید مقدار معلوم از آن کالا را از طریق نامه اعلام می کند و مدیر شرکت سه ماه بعد از دریافت نامه تقاضای بازرگان را

 می پذیرد. معامله چه وضعی دارد؟

1) آگهی شرکت در حکم ایجاب است و با ارسال نامه خرید بازرگان عقد به طور صحیح منعقد می شود.

2) آگهی شرکت در حکم ایجاب است و با قبول بازرگان عقد به طور صحیح منعقد می شود.

3) معامله باطل است به علت عدم توالی بین ایحاب و قبول.

4) مفاد نامه خرید بازرگان ایجاب تلقی شده و پس از قبول مدیر شرکت عقد به طور صحیح منعقد می شود.

11- شخصی فروش مقداری معین پارچه را به شخص الف از طریق نامه ایجاب می کند. شخص الف قبولی خود را اعلام کرده نوشته و به منشی خود جهت پست کردن تسلیم می کند نامه مزبور در اثر فراموشی سه روز نزد منشی می ماند و پس از سه روز پست می شود در صورتی که ثابت شود شخص الف یک روز پیش از پست شدن نامه فوت کرده است معامله چه وضعیتی دارد؟

1) معامله باطل است.

2) معامله صحیح است و در زمان تسلیم نامه به منشی جهت پست کردن تحقق یافته

3) معامله صحیح است و در زمان پست شدن نامه تحقق یافته

4) معامله صحیح است و در زمان اعلام قبولی تاجر تحقق یافته

12- طبق تعریف عقد در ماده 183 کدامیک از عبارت زیر در تعریف عقد گنجانده می شود؟

1) توافق بر تملیک ذمه                   2) توافق بر سقوط تعهد                     3) توافق بر تبدیل تعهد                      4) هیچکدام

13- شخصی خطاب به دیگری می گوید: اگر 1000 سهم از سهام این شرکت را به مبلغ 000/000/100 میلیون ریال بخرید به شما

 می فروشم و مخاطب در پاسخ می گوید: خریدم

1) معامله مشروط واقع می شود.                                                        2) معامله معلق و مطلق واقع می شود.

3) معامله منجز و مطلق واقع می شود.                                                 4) معامله ای واقع نمی شود.

14- یک ماه پس از قبول ایجاب فروش اتومبیلی به مبلغ 40 میلیون ریال معلوم می شود که خریدار به گمان اینکه قیمت اتومبیل 30 میلیون ریال اعلام شده ایجاب را قبول کرده است:

1) معامله باطل است.

2) معامله غیرنافذ است.

3) معامله صحیح و قابل فسخ است به استناد خیار غبن

4) معامله صحیح و غیرقابل فسخ می باشد.

15- درباره ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث، حقوق ایران با کدامیک از نظریه‌های زیر وفق می‌دهد؟

1) اداره امور غیر.        2) پیشنهاد.                      3) تعهد یک طرفی.                  4) تعهد مستقیم ناشی از قرارداد.

16- در معامله‌ای که در آن شرط به نفع شخص ثالث شده است:

1) صحت اقاله منوط به موافقت مشروط له (ثالث) است.

2) معامله بدون موافقت مشروط له (ثالث) قابل اقاله است و با اقاله، معامله و شرط ضمن آن باطل می‌شود.

3) اقاله معامله خللی به شرط وارد نمی‌آورد و اجرای شرط از ناحیه مشروط له قابل مطالبه است.

4) معامله مشروط به نفع شخص ثالث قابل اقاله نیست.

17- اگر کسی هنگام معامله سمت خود را اعلام نکند، بعداً معلوم شود که معامله را به وکالت از دیگری انجام داده، معامله چه وضعی دارد؟

1) معامله برای اصیل واقع شده است.

2) معامله برای خود وکیل واقع شده است.

3) معامله برای اصیل واقع شده ولی چون وکیل سمت خود را پنهان کرده مسئول اجرای تعهدات ناشی از عقد می باشد.

4) چون از طرف فروشنده در شخص طرف معامله اشتباه شده معامله باطل است.

18- شخصی که جهت انجام معامله مورد تهدید قرار می‌گیرد، در کدامیک از موارد زیر مکره محسوب نیست؟

1) تهدید شده بداند که تهدیدکننده نمی‌تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد.

2) تهدیدکننده باطناً قصد اجرای آنچه را که به آن تهدید کرده نداشته باشد.

3) تهدیدکننده بعد از عقد اعلام کند قصد اجرای تهدید را نداشته است.

4) شخصاً ولو با تحمل مشقت بسیار قادر به دفع تهدید باشد.

19- فرق بین عقد غیرنافذ و عقد قابل فسخ چیست؟

1) فرق ندارند.

2) عقد غیرنافذ قراردادی ناقص است که با تنفیذ بعدی کامل و با رد کان لم یکن می‌شود ولی عقد قابل فسخ قراردادی کامل است که از تاریخ تحقق فسخ اثر خود را از دست می‌دهد.

3) عقد غیرنافذ فاقد اعتبار و کان لم یکن است ولی عقد قابل فسخ قراردادی صحیح و معتبر به شمار می‌آید.

4) رد عقد غیرنافذ نسبت به گذشته مؤثر نیست ولی فسخ عقد قابل فسخ نسبت به گذشته اثر دارد.

20- در قرارداد اکراهی تأثیر تنفیذ …………

1) نسبت به گذشته است.                                                                2) نسبت به آینده است.

3) در مالکیت نسبت به گذشته و در منافع نسبت به آینده است.                4) در منافع نسبت به گذشته و در ملکیت نسبت به آینده است.

21- ضمن فروش یک خانه به مبلغ 100 میلیون تومان شرط می شود مادام که فروشنده زنده است خریدار ماهانه 500 هزار ریال

 به او بپردازد

1) عقد و شرط صحیح می باشد.                                                         2)عقد صحیح و شرط باطل می باشد.

3)شرط باطل و مبطل عقد می باشد                                                     4)شرط صحیح و عقد قابل فسخ می باشد.

22- کدام یک از موارد ذیل قابل اسقاط است؟

1)حق فسخ ناشی از بطلان شرط نتیجه             2)شرط صفت                   3)شرط نتیجه                   4)هیچکدام

23- فایده تصریح جبران خسارت در قرارداد …………..

1)فقط مربوط به جبران خسارت متعارف است.                                          2)فقط مربوط به جبران خسارات فراتر از متعارف است.

3)هم مربوط به جبران خسارت متعارف و هم خسارت فراتر از متعارف است.    4)فقط مربوط به جبران خساراتی است که دادگاه تعیین می کند.

24- متخلف از انجام تعهد زمانی از جبران خسارت معاف می شود که …………………

1)متعهدله نتواند تقصیر متعهد را ثابت کند.                                            2)متعهد بتواند فورس ماژور را ثابت کند.

3)متعهد بی تقصیری خود را اثبات کند.                                    4)متعهدله نتواند عدم دخالت فورس ماژور را اثبات کند.

25- در صورتی که معامله منحل شود شرط فعل ضمن آن ……………..

1)اگر عمل مادی بوده و انجام شده باشد، منحل می گردد و باید اجرت المثل آن به عامل پرداخت شود.

2)اگر عمل حقوقی تبعی باشد، منحل می گردد.

3)اگر عمل حقوقی مستقل باشد، منحل نمی گردد.

4)همه موارد صحیح است.

26- کدام عبارت صحیح است؟

1)در تعهّد به نفع ثالث قبول ثالث شرط لزوم و استقرار تعهد است.                          2)تملیک به نفع ثالث به قبول ثالث نیاز ندارد.

3)در تعهد به فعل ثالث برای ایجاد تعهد نیازی به قبول ثالث نیست.                        4)هر سه مورد.

27- اگر ضمن عقدی شرط نتیجه، معلق به امری باشد مانند اینکه شخصی خانه خود را به مبلغ معینی بفروشد به شرط اینکه اگر تا دو سال برادر خریدار از مسافرت بازگردد خانه اش از آن خریدار باشد:

1)شرط صحیح و عقد قابل فسخ است.                                                              2)شرط باطل و عقد قابل فسخ است.

3)شرط و عقد هر دو صحیح هستند.                                                                4)شرط و عقد هردو باطل هستند.

28- فرزندی اتومبیل پدر را به تصور اینکه پدر فوت کرده و او وارث منحصر است به مبلغ معین می فروشد و ضمن عقد شرط می کند که فرش خریدار متعلق به خودش(فرزند) باشد سپس معلوم می شود پدر زنده است. شرط و معامله چه وضعیتی دارد؟

1)معامله و شرط هردو باطل است.

2)معامله و شرط هر دو غیرنافذ است.

3)معامله در صورت تنفیذ پدر صحیح است و در صورتی که شرط را متعلق حق فرزند بدانیم بدون نیاز به قبول او به مالکیت او در می آید.

4)معامله در صورت تنفیذ پدر صحیح است و در صورتی که شرط را متعلق حق فرزند بدانیم پس از قبول فرزند فرش به مالکیت او در می آید.

29- چنانچه خسارات وارد شده ناشی از نقض قرارداد بیش از مبلغ وجه التزام مندرج در قرارداد باشد، خسارت اضافی …

1)قابل مطالبه است.                                                                     2)قابل مطالبه نیست.

3)در صورت اثبات نقض و اضرار عمدی قابل مطالبه است.                       4)در صورت پیش‌بینی در قرارداد با نظر قاضی قابل مطالبه است.

30- در حقوق ایران شرط تحدید مسؤولیت …

1)هیچ گاه مانع از آن نیست که اگر زیان وارده آشکارا و در حدی درخور ملاحظه زیادتر از مبلغ تعیین شده در قرارداد باشد متعهدله افزایش این مبلغ را مطالبه نماید.

2) موجب می‌گردد که علی‌الاصول متعهدله نتواند چیزی افزون‌تر از حد پیش‌بینی شده در قرارداد مطالبه کند ولی اگر زیان وارده کمتر از حد مذکور باشد متعهد فقط ملزم به جبران زیان واقعی است.

3)علی‌الاصول باطل است.

4)موجب می‌شود که در هر حال متعهد در صورت عدم اجراء، سوء اجراء و یا تأخیر در اجرای قرارداد، خسارت تعیین شده در قرارداد را به متعهدله بپردازد.

31- در قراردادی که در ایران بین کارفرمای ایرانی و پیمانکار آمریکایی منعقد می شود دستمزد پیمانکار با دلار آمریکا مشخص می شود و در اثنای کار هر نوع پرداخت با این ارز ممنوع می شود.

1)قرارداد منفسخ می شود.                                                                2)قرارداد صحیح و غیرقابل فسخ است.

3)قرارداد صحیح و قابل فسخ است توسط پیمانکار.                                  4)قرارداد صحیح و قابل فسخ است توسط کارفرما.

32- مورد معامله هنگام عقد:

1)باید اصولاً به تفصیل برای طرفین معلوم باشد.             2)می‌تواند اجمالاً برای طرفین معلوم باشد.

3)می‌تواند قابل معلوم شدن باشد.                               4)می‌تواند نسبت به یک طرف تفصیلاً و نسبت به طرف دیگر اجمالاً معلوم باشد.

33- کدام گزینه صحیح است؟

1)جهت تعهد عبارت از داعی است که قبل از معامله در هر یک از متعاملین پیدا می‌شود و سبب ایجاد معامله می‌گردد.

2)اشتباه در جهت معامله موجب بطلان معامله است.

3)جهت تعهد در تمام معاملات مشابه یکی است.

4)هیچکدام.

34- در مواردی که موضوع تعهد منفی و ناظر به خودداری از انجام دادن کار است در مقام اثبات وفای به عهد چه کسی مدعی محسوب می‌شود و چرا؟

1)بدهکار که مدعی است به تعهد خود عمل کرده است باید آن را ثابت کند.

2)بدهکار زیرا در صورتی که حق یا دینی برعهده کسی ثابت شد اصل بقاء آن است مگر آنکه خلافش ثابت شود.

3)طلبکار زیرا اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حقی یا دینی بر دیگری باشد، باید آن را ثابت کند.

4)طلبکار که مدعی است بدهکار تعهد خود را مبنی بر خودداری از انجام کار خاصی نقض کرده است باید ادعای خود را ثابت کند.

35- در صورت خودداری متعهد از انجام تعهد، متعهدله…

1)فقط می‌تواند قرارداد را فسخ کند.                                                    2)فقط می‌تواند مطالبه خسارت کند.

3)فقط می‌تواند از حق حبس استفاده کند.                                              4)می‌تواند با اجازه حاکم، به هزینه متعهد، عمل را انجام دهد.

36- اگر تردید شود که مورد معامله در زمان تشکیل عقد معلوم بوده است، معامله چه وضعیتی دارد؟

1)صحیح است                                 2)باطل است                     3)غیرنافذ است                             4)حکم مشخصی ندارد

37- کدامیک از موارد ذیل اثر معامله فضولی رد شده نیست؟

1) ضمان ید                                 2) ضمان درک                             3) ضمان عهده                             4) مسئولیت مطلق

38- علی ملک پدری خود را بدون سمت به امیر می فروشد و بعد پدر یعنی مالک خانه فوت می کند و مال به وراث منتقل می شود. وراث جمعاً 6 برادر هستند. به نظر شما تکلیف این معامله چیست؟

1) معامله نسبت به شش دانگ غیر نافذ است.

2) معامله نسبت به یک دانگ علی نافذ و نسبت به بقیه غیر نافذ بوده و مشتری به استناد خیار تبعض صفقه می تواند عقد را فسخ کند.

3) معامله نسبت به یک دانگ علی نافذ و نسبت به بقیه غیر نافذ بوده و مشتری به استناد خیار تخلف از شرط ضمنی حق فسخ معامله را دارد.

4) معامله نسبت به شش دانگ غیر نافذ بوده و علی به عنوان معامل حق تنفیذ یا رد کل معامله فضولی را دارد.

39- کدام عبارت صحیح است؟

1) در اقاله عقد معوض حق حبس در مقام استرداد عوضین وجود دارد.

2) حق حبس ویژه بیع است و در استرداد عوضین در نتیجه اقاله عقد، ایجاد نمی شود.

3) فقط زمانی در اقاله عقد معوض، حق حبس وجود دارد که عین عوضین موجود باشد.

4) حق حبس ویژه بیع است پس فقط در اقاله بیع حق حبس راه دارد.

40- در بیع یک ملک در قبال صد میلیون تومان، بایع با مشتری توافق می کند که مشتری مقداری از ثمن را نپردازد. این توافق ………………

1) تبدیل تعهد از طریق تبدیل موضوع دین است.                                    2) تبدیل تعهد از طریق تبدیل سبب دین است.

3) تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد است.                                            4) تبدیل تعهد محسوب نمی شود.

41- کدام عبارت غلط است؟

1) تهاتر قهری است مگر تهاتر قراردادی، ایقاعی و قضایی.

2) اگر بعد از ضمان، مضمون له به مضمون عنه مدیون شود، به علت نقل ذمه به ذمه موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.

3) در تهاتر، دینین باید کلی باشند و اگر اتحاد جنس بین دو دین نباشد ابتدا باید تبدیل تعهد صورت بگیرد سپس تهاتر شود.               4) هیچکدام

42- علی به پدرش صد میلیون تومان بدهکار است؛ پدر او نیز به شخص ثالثی هفتاد میلیون تومان بدهکار است؛ پدر فوت می کند، در حالیکه ترکه ای نداشته و علی تنها وارث پدر است، ………………

1) علی نسبت به دینش مالک ما فی الذمه شده و بری می گردد و شخص ثالث حق رجوع به علی را ندارد.

2) مالکیت ما فی الذمه علی در مقابل ثالث طلبکار قابل استناد نیست.

3) مالکیت ما فی الذمه صورت نمی گیرد.

4) مالکیت ما فی الذمه صحیح است و ثالث حقی نسبت به برائت ذمّه علی ندارد اما بعداً هرگاه مالی به عنوان ترکه پدر علی یافت شد، ثالث نسبت به آن مال حق تقدم دارد.

44- ماهیت حقوقی بدل حیلوله چیست؟

1) تملیک با شرط تعلیق انحلال تملیک به رفع تعذّر ردّ عین

2) تملیک با شرط تعلیق انحلال تملیک به تحویل عین مغصوبه

3) تملیک با شرط تعلیق انحلال تملیک به رفع تعذّر ردّ عین و مطالبه مالک

4) تملیک با شرط تعلیق انحلال تملیک به مطالبه عین توسط مالک

45- در تعاقب ایادی غاصبین متعدد …………………..

1) در مورد ردّ مثل یا قیمت مال مغصوبه تلف شده، ذمه غاصبین، متعدد است.

2) در مورد ردّ منافع عین مغصوبه ذمه غاصبین، متعدد است.

3) در مورد ردّ منافع عین مغصوبه همه غاصبین مشغول یک ذمّه هستند.

4) هم در مورد ردّ مثل یا قیمت و هم در مورد منافع عین مغصوبه ذمه غاصبین، متعدد است.

46- علی الآن مستأجر خانه امیر است. امیر به علی می گوید اگر بعد از انقضای عقد اجاره همچنان متصرف ملک باشی، ذمه تو را از پرداخت اجرت المثل ابراء کردم. به نظر شما ابراء چه وضعیتی دارد؟

1) ابراء مجهول و باطل است.                                                            2) ابراء به دلیل ایجاد سبب دین صحیح است.

3) ابراء به دلیل علم اجمالی به دین صحیح است.                        4) ابراء به دلیل اسقاط ما لم یجب و عدم ایجاد سبب دین باطل است.

47- کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟

1) اکثر قریب به اتفاق معاملات به قصد فرار از دین غیر نافذ اند.                2) کلیه معاملات به قصد فرار از دین غیر نافذ اند.

3) کلیه معاملات به قصد فرار از دین غیر قابل استنادند.                           4) اکثر قریب به اتفاق معاملات به قصد فرار از دین غیر قابل استنادند.

48- ماده 325 ق.م. مقرر می دارد:« اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد، او نیز می تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند …. » در این ماده مبنای رجوع مشتری جاهل به بایع چیست؟

1) غصب                                     2) غرور                                      3) استفاده بلاجهت                                    4) ضمان ید

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  تاریخ ثبت نام و برگزاری آزمون کارشناسی ارشد و دکتری ۱۴۰۰

49- اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد ……………..

1) ضامن است.                                                          2) اگر قبض کرده باشد ضامن است.

3) اگر عالم باشد ضامن است هر چند قبض نکرده باشد.         4) اگر جاهل باشد فقط نسبت به عین ضامن است در صورتیکه قبض کرده باشد.

50- اقاله از طریق معامله با خود ……………..

1) امکان پذیر است زیرا تعدد اعتباری در آن کافی است.

2) امکان پذیر است زیرا به ایقاع مأذون واقع می شود.

3) امکان پذیر نیست زیرا اراده یکی از دو طرف عقد هر چند مأذون از طرف دیگر باشد تراضی نامیده نمی شود.

4) امکان پذیر است زیرا اقاله به ایقاع مأذون واقع نمی شود.

51- در بحث ترتب ایادی هر گاه مال در ید غاصب آخر باشد ………………

1) غاصب آخر ملزم به رد عین مال است.                                            2) غاصبان پیش از غاصب آخر متعهد به فعل ثالث هستند.

3) همه غاصبان باید به مالک بدل مال مغصوب را بدهند.                           4) گزینه 1 و 2 صحیح است.

52- معاطات چیست و چه ماهیتی دارد؟

1) عملی است که متضمن بخشش است و یک نوع هبه به شمار می‌آید.          2) معامله‌ای است که با قبض و اقباض تحقق می‌یابد و مفید اباحه است.

3) معامله‌ای است که با دادوستد انجام می‌شود و عقد لازم است.                  4) معامله‌ای است که با دادوستد انجام می‌شود و عقد جایز است.

53- زمینی به شرط داشتن مساحت خاص فروخته شده و هنگام تسلیم معلوم گردیده که مقداری کمتر است، خریدار چه می‌تواند بکند؟

1) می‌تواند به نسبت مقدار کم درآمده از ثمن کسر بگذارد.                       2) می‌تواند بهای مقدار کمبود را به نرخ روز از فروشنده بگیرد.

3) می‌تواند معامله را فسخ نماید.                                                        4) می‌تواند معامله را رد کند چون چنین معامله‌ای غیرنافذ است.

54- کدامیک از امور زیر اثر عقد است؟

1) تملیک                                    2) جواز                           3) لزوم                                       4) صحت

55- در بیع صرف، ملکیت از چه زمان به خریدار انتقال می‌یابد؟

1) از تاریخ فسخ.                                                   2) از تاریخ انقضای خیار.

3) از تاریخ قبض مبیع و ثمن.                                    4) از تاریخ وقوع عقد و گفتن ایجاب و قبول.

56- در بیع فضولی قدرت بر تسلیم در چه زمانی شرط است؟ در زمان …

1) اجازه مالک                  2) انعقاد عقد برای مالک                            3) انعقاد عقد برای عاقد                  4) اطلاع مالک از معامله

57- در کدامیک از موارد زیر حق حبس سلب می‌شود؟

1) هر گاه یکی از طرفین به میل خود مورد معامله را تسلیم کند.                  2) هر گاه یکی از طرفین اشتباهاً مورد معامله را تسلیم کند.

3) هر گاه هر دو طرف در اثر اشتباه مورد معامله را تسلیم کنند.                 4) هر گاه یکی از طرفین در اثر اکراه مورد معامله را تسلیم کند.

58- منظور از ضمان درک این است که …

1) کسی که سبب ورود ضرر به دیگری شود باید خسارت او را جبران کند.

2) هر گاه بعد از قبض ثمن، مبیع مستحق للغیر در آید بایع ضامن است هر چند تصریح به ضمان نشده باشد.

3) هر گاه مبیع عیبی داشته باشد باید بایع آن عیب را برطرف کند یا خسارت بدهد.

4) هر کسی مالی را از بین ببرد باید آن را جبران و تدارک نماید.

59- مفاد عقد بیع نمی تواند ……………… باشد.

1) تملیک معلق                    2) وعده تملیک                  3) تملیک با وعده تأجیل قبض                  4) تملیک با تحدیدات قراردادی

60- بیع مطلق منصرف به ………………

1) تأجیل پرداخت ثمن است.                                                                        2) تعجیل تملیک است.

3) تبعیض تملّک است.                                                                    4) تعلیق ضمان درک

61- در صورتیکه بیع کلی از روی نمونه انجام شود ولی نمونه تلف شود ……………..

1) بیع به دلیل مجهول بودن مبیع باطل است.             2) بایع باید فرد اعلای مبیع را بدهد.

3) بایع باید فرد متعارف مبیع را بدهد.                      4) مشتری باید بایع را الزام به تهیه نمونه نماید و در صورت تعذر اجبار، حق فسخ دارد.

62- کدام عبارت صحیح نیست؟

1) قبض اعم از تسلیم یا تسلّم است.

2) علی الاصول تسلیم مقتضی قبض است.

3) تسلیم زمانی موجب وفای به عهد است که منتج به تصرف در مبیع شود.

4) تسلیم و تسلّم تصرفات مادی هستند ولی قبض واقعه حقوقی ارادی است.

63- اتلاف مبیع بعد از قبض توسط مشتری در زمان خیار مختص مشتری چه تأثیری در عقد دارد؟

1) عقد بیع منفسخ می شود چون تلف در زمان خیار مختص مشتری به منزله تلف مبیع قبل از قبض بوده و ثمن باید مسترد گردد.

2) عقد بیع منفسخ می شود اما مشتری باید مثل یا قیمت مبیع را بازگرداند زیرا مبیع را اتلاف کرده است.

3) عقد بیع صحیح است و مشتری حقی بر بایع ندارد.

4) عقد بیع صحیح است اما چون اتلاف در زمان خیار مختص مشتری صورت گرفته، وی به استناد خیار تعذّر تسلیم حق فسخ عقد را دارد.

64- در کدام مورد خیار تأخیر ثمن وجود دارد؟

1) در صورتیکه مشتری بعد از گذشت 3 روز ثمن را به بایع بپردازد.

2) در صورتیکه بایع بعد از گذشت 3 روز به حق حبس خود جهت مطالبه ثمن استناد کند.

3) در صورتیکه بعد از قبض مبیع، در دوران خیار مختص بایع، مشتری ثمن را نپرداخته و مبیع تلف شود.

4) هیچکدام

65- هرگاه طرفین عقد بیع با علم به غیر قابل تسلیم بودن مبیع معامله کنند ولی بعد از عقد خریدار قادر بر تسلّم شود عقد بیع:

1) باطل است.                               2) منفسخ است.                            3) غیر نافذ است.                          4) بایع حق فسخ دارد.

66- اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند چه اثری در بیع دارد و ضمانت اجرای این التزام چیست؟

1) بیع باطل است.

2) بایع حق فسخ بیع را دارد.

ج) بایع تنها می تواند الزام مشتری را به دادن ضامن یا رهن از دادگاه بخواهد.

د) بایع باید الزام مشتری را به اجرای شرط از دادگاه بخواهد و در صورت عدم امکان به اجبار، حق فسخ دارد.

67- با توجه به قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1356 کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح نیست؟

1) در صورتی که حکم تخلیه به علت عدم پرداخت مال‌الاجاره صادر شود دادگاه می‌تواند حداکثر 15 روز به مستأجر مهلت دهد.

2) اگر حکم تخلیه به علت انتقال به غیر صادر شود موجر مکلف است نصف حق کسب و پیشه را به مستأجر یا متصرف بپردازد.

3) چنانچه حکم بر تعمیرات اساسی عین مستأجره صادر شود و موجر حاضر به اجرای آن نشود، دادگاه می‌تواند به مستأجر اجازه دهد که حداکثر اجاره‌بهای شش ماه را صرف تعمیرات نماید.

4) درخواست تخلیه عین مستأجره به منظور احتیاج شخصی برای شغل فرزند موجر جایز است.

68- مزارع به کسی گفته می‌شود که:

1) در عقد مزارعه پولی را جهت معامله در اختیار شخص دیگری قرار می‌دهد.

2) در عقد مزارعه نیروی کار خود را جهت زراعت به کار می‌گیرد.

3) در عقد مزارعه زمین را جهت زراعت به دیگری منتقل می‌کند.

4) در چارچوب عقد مزارعه زمین را جهت زراعت در مدت معین به طرف دیگر می دهد.

69- ماهیت حقوقی بیع شرط چیست؟

1) تملیک معلق به عدم فسخ از جانب بایع                                            2) تملیک منجّز با شرط فاسخ

3) تملیک معلق با جعل خیار                                                             4) تملیک منجّز با جعل خیار

70- در صورتیکه مشتری در بیع شرط، مبیع را به شخص ثالثی منتقل کند و بایع نیز عقد بیع را فسخ کند، ……………..

1) چنین انتقالی در حکم تلف مبیع است و مشتری باید مثل یا قیمت مبیع را به بایع بدهد.

2) چنین انتقالی در حکم تلف مبیع نیست و مشتری باید اصل مبیع را به بایع بدهد.

3) چنین انتقالی در حکم تلف مبیع است و به علت سلب قدرت بر تسلیم، بیع منفسخ می شود.

4) چنین انتقالی در حکم تلف مبیع نیست و مشتری باید اصل مال را مسترد کند اما می تواند خسارت نیز دریافت کند.

71- کدامیک از موارد ذیل در عقد معاوضه راه ندارد؟

1) ضمان معاوضی              2) حق حبس              3) ضمان درک        4) حکم تلف مبیع بعد از قبض در زمان خیار شرط، حیوان و مجلس

72- هرگاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده ………………..

1) مستأجر به استناد خیار عیب می تواند اجاره را فسخ کند.

2) مستأجر می تواند ارش بگیرد.

3) مستأجر مختار به فسخ با خیار عیب و یا اخذ ارش است.

4) مستأجر مختار به فسخ با خیار عیب و یا مطالبه تقلیل نسبی مال الاجاره است.

73- هرگاه عین مستأجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده باشد، …………………

1) اگر نتوان رفع عیب نمود، مستأجر فقط حق فسخ دارد.       2) اگر نتوان رفع عیب نمود، مستأجر حق فسخ دارد در غیر اینصورت می تواند ارش بگیرد.

3) اگر نتوان رفع عیب نمود، اجاره باطل می شود.                 4) به منزله تلف منفعت قبل از قبض بوده و اجاره منفسخ می شود.

74- در صورتیکه مستأجر از پرداخت مال الاجاره خودداری کند …………………

1) موجر باید ابتدا او را الزام به پرداخت کرده در غیر اینصورت حق فسخ عقد را دارد.

2) موجر نیز می تواند به استناد حق حبس از تحویل منافع عین مستأجره خودداری کند.

3) موجر بلافاصله می تواند اجاره را فسخ نماید.

4) گزینه 1 و 2 صحیح است.

75- آیا ورشکستگی در قانون مدنی ایران از اسباب حجر است؟

1) ورشکستگی فقط طبق قانون تجارت از اسباب حجر سوءظنی بوده و در قانون مدنی به هیچ وجه حجر محسوب نمی شود.

2) حجر در قانون مدنی عبارتست از سفه، صغر و جنون، اما ورشکستگی فقط در عقود مالی از اسباب حجر بوده و باعث انفساخ عقد می شود.

3) تنها در یک عقد ورشکستگی در قانون مدنی از اسباب حجر بوده و باعث انفساخ عقد می شود آن هم عقد مضاربه است.

4) ورشکستگی فقط در عقود ضمان آور از قبیل ودیعه، عاریه، مضاربه و شراکت در قانون مدنی موجب انفساخ می شود.

76- هرگاه عقد مزارعه بعد از ظهور ثمره باطل شود، …………………..

1) حاصل بین آن دو تقسیم می شود.

2) تمام حاصل مال صاحب بذر بوده و طرف دیگر مستحق اجرت المثل است.

3) تمام حاصل مال صاحب زمین بوده و طرف دیگر مستحق اجرت المثل است.

4) هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آنها مقرر بوده شریک در حاصل می شوند.

77- شرط ضمان مضارب نسبت به سرمایه، ………………….

1) باطل و غیر مبطل است به دلیل مغایرت با قوانین آمره.            2) باطل و مبطل عقد است به دلیل مغایرت با مقتضای ذات مضاربه.

3) صحیح است به دلیل مغایرت با قوانین تکمیلی.                                   4) صحیح است به دلیل عدم مغایرت با مقتضای ذات مضاربه.

78- شرط تعلق تمام ثمره به مزارع، …………….

1) باطل است به دلیل نامشروعیت.                                                     2) باطل و مبطل است به دلیل غرری شدن مزارعه.

3) باطل و مبطل است به دلیل مغایرت با مقتضای ذات مزارعه.                  4) صحیح است به دلیل مشروعیت و صحت شرط افزوده بر حصه.

79- کدام یک از گزینه های زیر بیانگر مالکیت به نحو اشاعه می باشد؟

1)حقوق دو برادری که خانه پدر خود را به ارث برده اند.     2)حقوق دو مالک که یکی صاحب عرصه ی خانه و دیگری مالک اعیان موجود در آن باشد.

3)حقوق فقرا بر مالی که وصیت به فقرا شده است.              4)در هر سه گزینه فوق مالکیت به نحو اشاعه است.

80- هرگاه در تقسیم مال مشاع دادگاه بعضی از شرکاء را ملتزم سازد تا در برابر سهم بیشتری که از مال مشاع می برند پول یا مالی را به دیگران بدهند. این تقسیم را ………….. گویند.

1)تقسیم به رد                               2)تعدیل                                      3)افراز                                       4)مهایات

81- کدام یک از موارد زیر قابل تقسیم نمی باشد؟

1)منفعت             2)طلب                           3)حق سرقفلی                               4)همه گزینه ها قابل تقسیم می باشد.

82- وکالت عقدی است:

1)معوض، چون موکل باید دستمزد وکیل را بپردازد.

2)مجانی، با این وجود باید موکل دستمزد وکیل را بپردازد.

3)مجانی و معوض، و در اصل وکیل مستحق دستمزد نیست مگر اینکه عرف او را مستحق بداند.

4)معوض، و در اصل وکیل مستحق دستمزد است مگر اینکه عرف او را مستحق نداند.

83- شخصی به بستگان خود اعلام می کند که هر کس برای برگزاری جشن ازدواج او در رستوران معروفی اقدام کند به مبلغ نیم برابر هزینه جشن به او اجرت می پردازد و یا اگر جشن را در منزل خود برگزار کند یک و نیم برابر هزینه انجام شده به وی اجرت می دهد، یکی از بستگان قبول می کند. این عقد جعاله ………………

1) به دلیل مجهول بودن اجرت، باطل است.                                          2) به دلیل مردّد بودن عمل مورد جعاله، باطل است.

3) به دلیل مبهم بودن شخصیت عامل، باطل است.                                  4) صحیح است.

84- هرگاه اجزای عمل مورد جعاله مقصود بالاصاله نباشد، در صورت فسخ عقد در اثناء مدت، ………………….

1) اگر فسخ از طرف عامل باشد، مستحق هیچ اجرتی نیست.                             2) اگر فسخ از طرف عامل باشد، عامل مستحق اجرت المثل است.

3) چه فسخ از طرف عامل باشد چه جاعل، عامل مستحق اجرت المسمی است.           4)هیچکدام.

85- اگر عامل پیش از آگاه شدن از ایجاب کار مطلوب را انجام داده و نتیجه را تسلیم کرده باشد، ……………..

1) مستحق هیچ اجرتی نیست.                 2) مستحق اجرت المثل است.

3) مستحق جعل است.                          4) اگر عمل تجزیه پذیر باشد مستحق جعل است و اگر تجزیه ناپذیر باشد مستحق اجرت المثل است.

86- کدام گزینه در تفاوتهای اباحه انتفاع و عاریه صحیح نمی باشد؟

1) اباحه انتفاع ایقاع است ولی عاریه عقد می باشد.

2) اباحه انتفاع می تواند ناظر به تلف عین باشد ولی عاریه ناظر به انتفاعی است که عین مال را از بین نبرد.

3) از اباحه انتفاع حق بدست می آید ولی از عاریه اذن به دست می آید.

4) همه گزینه ها صحیح می باشد.

87- در صورتیکه ترکه میت قبل از ادای دیون او تقسیم شود ……………..

1) تقسیم باطل است و هر یک از ورّاث متضامناً در مقابل طلبکاران مسئول هستند.

2) تقسیم صحیح است و هر یک از ورّاث متضامناً در مقابل طلبکاران مسئول هستند.

3) تقسیم باطل است و هر یک از ورّاث به نسبت سهم الارث خود در مقابل طلبکاران مسئول هستند.

4) تقسیم صحیح است و هر یک از ورّاث به نسبت سهم الارث خود در مقابل طلبکاران مسئول هستند.

88- در بین مدیران اجتماعی شرکت مدنی، مدیری که به تنهایی اقدام کرده است، در صورت عدم امضای شرکای دیگر، ………………

1) ضامن خواهد بود مگر اینکه برای مأذونین دیگر امکان مداخله در اداره نبوده باشد.

2) ضامن خواهد بود ولو اینکه برای مأذونین دیگر امکان مداخله در اداره نبوده باشد.

3) ضامن نخواهد بود مگر اینکه برای مأذونین دیگر امکان مداخله در اداره بوده باشد.

4) ضامن نخواهد بود اگرچه برای مأذونین دیگر امکان مداخله در اداره بوده باشد.

89- کدام عبارت صحیح است؟

1) اگر شخصی از نماینده قراردادی یا قانونی محجور مالی به ودیعه بگیرد بعد از رفع حجر باید آن را به مالکش رد کند.

2) اگر شخصی از محجور مالی به ودیعه بگیرد باید آن را به حاکم رد کند.

3) اگر شخصی از نماینده قانونی و قضایی محجور مالی به ودیعه بگیرد باید آن را بعد از زوال سمت نماینده، بنا به مورد به خود مالک یا نماینده بعدی رد کند.

4) اگر شخصی از نماینده قانونی و قضایی محجور مالی به ودیعه بگیرد، باید آن را بعد از زوال سمت، فقط به نماینده بعدی رد کند.

90- شرط ضمان مستعیر نسبت به عین مورد عاریه، …………..

1) بنا بر قواعد عمومی قراردادها صحیح است.                                        2) مستفاد از مقتضای اطلاق عقود امانی صحیح است.

3) قانوناً صحیح است.                                                                      4) با وحدت ملاک از احکام عقد اجاره، صحیح است.

91- اگر در عقد ضمان طلبکار سفیه باشد……

1)این عقد صحیح است.                                                                   2)در صورتی که ضمان نقل ذمه به ذمه باشد صحیح است.

3) در صورتی که ضمان ضم ذمه به ذمه باشد صحیح است.                       4)غیر نافذ است چه نقل ذمه به ذمه باشد چه ضم ذمه به ذمه.

92- کدام گزینه غلط است؟

1) در حصول قبض عین مرهونه، اذن راهن شرط نیست.

2) صلح دعوی ناشی از بطلان معامله نافذ است.

3) عقد رهن نسبت به مرتهن جایز است ولی به فوت او منفسخ نمی شود.

4 اگر ضامن بعد از عقد معسر گردد، مضمون له نمی تواند عقد ضمان را فسخ نماید.

93- اثر اقاله بیع پیش از اخذ به شفعه چیست؟

1) اقاله مبنای حق شفعه (ضرر) را منتفی می کند.                         2) اقاله باطل است.

3) اعمال حق شفعه باعث عدم نفوذ اقاله است.                                       4) اقاله در برابر شفیع قابل استناد نیست.

94- اگر بعد از اخذ به شفعه و قبل از تسلیم به شفیع مال مورد شفعه در دست مشتری تلف شود، تلف به عهده چه کسی است؟

1) تلف از مال شفیع است.

2) تلف بالمناصفه بر عهده شریک و مشتری است.

3) تلف بر عهده مشتری است زیرا مال در دست او تلف شده است.

4) تلف از مال شریک است زیرا فروشنده اصلی او است و تلف قبل از قبض از مال وی می باشد.

95- در کدام مورد حق شفعه ساقط می شود؟

1) رد پیشنهاد فروش سهم شریک از سوی شریک دیگر.                       2) انتقال سهم شفیع پیش از اخذ به شفعه.

3) اسقاط حق خیاری که برای شفیع در بیع پیش بینی شده است.               4) هرگاه شریک ضامن درک مبیع یا ثمن در عقد بیع سهم شریک دیگر شود.

96- اعسار ضامن در حین عقد:

1) باعث بطلان عقد می شود.                                                                        2) باعث انفساخ عقد می شود.

3) اثری در عقد نمی گذارد و مضمون له جاهل فقط حق فسخ عقد را دارد.                             4) باعث عدم نفوذ عقد می شود.

 

97- رهن وجه نقد …

1) در صورت تلف مال مورد رهن صحیح است.                                     2) اگر به قبض مرتهن داده شود صحیح است.

3) مطلقاً صحیح است.                                                                     4) مطلقاً باطل است.

98- ماده 778 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است» در این ماده بطلان ناظر به کدامیک از موارد زیر است؟

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  اعلام نتایج آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۹۹ در ۲ ماه آینده

1) فقط عقد باطل است نه شرط.                                            2) شرط به واسطه مجهول بودن باطل است.

3) شرط به واسطه نامشروع بودن باطل است.                            4) شرط خلاف مقتضای عقد است لذا شرط و عقد هر دو باطل هستند.

99- اگر شخصی عین مرهونه را در مدت رهن تلف کند، حکم قضیه چیست؟

1)اگر متلف شخص ثالث باشد باید بدل آنرا بدهد ولی اگر راهن یا مرتهن باشند وظیفه ای به دادن بدل ندارند.

2)عقد رهن باقی می ماند و راهن در هر حال باید مال دیگری را به جای عین مرهونه به رهن گذارد.

3)عقد رهن منحل می شود و طلب مرتهن بدون وثیقه باقی می ماند.

4)متلف هر که باشد باید بدل را بدهد واین بدل به طور قهری در رهن مرتهن قرار می گیرد.

100- مدیون بودن محال علیه به محیل، شرط………..حواله می باشد.

1)صحت                         2)تحقق                           3)لزوم                                        4)هیچکدام

101- عقد صلح چه وضعیتی دارد؟

1)درصورتی لازم است که در مقام عقود لازم منعقد شود.                          2)در صورتی جایز است که در مقام عقود جایز منعقد شود.

3)اگر بلاعوض باشد، عقد جایز است.                                                   4)همیشه لازم است.

102- اعطای اختیار به وصی در وصیت عهدی …………

1)علی الاصول مجانی می باشد.                                                          2)رایگان می باشد هر چند موضوع وصایت عقد معوض باشد.

3)رایگان می باشد مگر موضوع وصایت عقد معوض باشد.                          4)می تواند به صورت رایگان یا معوض باشد.

103- هرگاه موصی پس از انشاء وصیت محجور شود حجر او چه تأثیری بر وصیت دارد؟

1)وصیت همچنان صحیح باقی می ماند.                                                2)وصیت باطل می شود.

3)وصیت غیرنافذ می شود.                                                               4)وصیت در مقابل وراث غیرقابل استناد است.

104- اگر پدر و پسری بر اثر غرق شدن فوت کنند و تاریخ فوت پسر معلوم باشد…..

1)هیچ بک از دیگری ارث نمی برد.    2)هردو از یکدیگر ارث می برند.     3)فقط پدر از پسر ارث می برد.       4)فقط پسر از پدر ارث می برد.

105- از اشخاص ذیل کدامیک مورد حجب نقصانی قرار می گیرد؟

1)پسر                                        2)دختر                                       3)پدر                                         4)برادر

106- در صورتی که محقق گردد غایب مفقودالاثر قبل از مورث مرده است….

1)حصه ی غایب از ترکه میان وراث غایب تقسیم می شود.         2)حصه ی غایب از ترکه به سایر وراث مورث می رسد.

3)حصه ی غایب از ترکه به حاکم می رسد.                             4)حصه ی غایب از ترکه میان وراث غایب و مورث به تساوی تقسیم می شود.

107- اگر بر اداء واجبات مالی وصیت شده باشد…..

1)اجرای آن همزمان با سایر وصایا می باشد.                                                     2)اجرای آن مقدم بر سایر وصایا می باشد.

3)اجرای آن مؤخر از سایر وصایا می باشد.                                                        4)اجرای آن مقدم بر سایر دیون متوفی می باشد.

108- در موردی که اوصیاء به نحو اجتماع به انجام دادن کاری مأمور شوند و یکی از آنان فوت کند، این حادثه چه اثری در وصیّت دارد؟

1) اجرای وصیّت با مقامهای عمومی است.

2) وصیّت از بین می‌رود و بقیه اوصیا نیز حق دخالت ندارند.

3) وصیّت از بین نمی‌رود و جمع باقی‌مانده به وصایت عمل می‌کنند.

4) وصیّت از بین نمی‌رود و به جای وصی متوفی امینی به جمع باقی‌مانده اضافه می‌شود.

109- آقای (الف) شخص (ب) را به عنوان وصی تعیین کرده است. در این فرض آیا (ب) می‌تواند برای اجرای وصیّت وکیل یا اجیر بگیرد؟

1) می‌تواند                2) نمی‌تواند                 3) مانعی ندارد مگر اینکه موصی منع کرده باشد.            4) فقط وکیل می‌تواند بگیرد نه اجیر

110- کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟

1) زوجه مطلقاً و زوج اصولاً از رد محروم می باشند ولی به مادر علی الاصول رد می شود.

2) زوج مطلقاً و زوجه اصولاً از رد محروم می باشند ولی به مادر علی الاصول رد می شود.

3) مادر مطلقاً و زوجه اصولاً از رد محروم می باشند ولی به زوج علی الاصول رد می شود.

4) زوجه مطلقاً و مادر اصولاً از رد محروم می باشند ولی به زوج علی الاصول رد می شود.

111- اگر موصی، به علت فراموشی در دو زمان مختلف، مال معینی را به دو شخص وصیت کند، در این صورت:

1) وصیت اول، صحیح است.                                                             2) وصیت دوم، صحیح است.

3) نیمی از هر دو وصیت صحیح است.                                                 4) هر دو وصیت باطل است.

112- « تصرف معلق به موت و بالمباشره انسان در حقوق مالی خود به نحوی که متضمن تمتع مجانی دیگران باشد»، تعریف کدامیک از گزینه های ذیل است؟

1) مطلق وصیت                            2) وصیت عهدی                           3) وصیت تملیکی                          4) منجزات مریض

113- کدامیک از عبارات زیر از نظر اصول حقوقی صحیح می باشد؟

1)زن آبستنی که در عده ی وفات است حق نفقه ندارد.                                        2)در عده ی وفات زن مطلقاً حق نفقه ندارد.

3)در عده ی وفات زن آبستن حق نفقه دارد.                                                     4)گزینه 1و2 صحیح است.

114- اگر در ایام عده ی طلاق شوهر بمیرد آیا زن باید عده ی وفات را نگاه دارد یا طلاق؟

1)باید ابعدالاجلین مابین عده ی طلاق و وفات را نگاه دارد.                                   2)باید عده ی وفات نگاه دارد.

3)اگر طلاق رجعی باشد باید عده وفات نگه دارد.                                                4)باید عده ی طلاق نگه دارد.

115- کدامیک از موارد ذیل جزء شروط نامشروع در نکاح محسوب نمی شود؟

1)هرگاه در نکاح شرط شود که زن سابق شوهر مطلقه باشد.

2)هرگاه زوجین توافق کنند که شوهر حق ندارد با همسر اول خود نزدیکی کند.

3)هرگاه زن قبل از عقد نکاح به کاری اشتغال داشته باشد که با حیثیت همسر منافات داشته باشد و ضمن عقد شرط شود که زن به کار خود ادامه دهد و شوهر اختیاری نسبت به منع اشتغال او نداشته باشد.

4)همه موارد نامشروع است.

116- هرگاه مهر در نکاح تعیین نشده باشد. آیا زن می تواند تا تعیین مهر و تسلیم آن ازانجام وظایف زوجیت امتناع کند؟

1)بله- زیرا طبق قانون زن تا زمانی که مهر به او تسلیم نشده حق حبس دارد.

2)خیر- زیرا تا در عقد نکاح مهری تعیین نشود حق حبسی نخواهد بود.

3)خیر- چون تا مهری نباشد عوضی در مقابل حق حبس زوجه قرار نمی گیرد تا او بتواند به حق حبس توسل کند.

4)گزینه 2 و 3 صحیح است.

117- هرگاه نکاح باطل بوده و زن نیز جاهل به بطلان بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد زن مستحق چه مهری است؟

1)مهرالمسمی

2)مهرالمثل و در تعیین آن باید قیمت زمان عقد را در نظر گرفت.

3)مهرالمثل و در تعیین آن باید قیمت زمان نزدیکی را در نظر گرفت.

4)مهرالمثل و در تعیین آن باید حداکثر قیمت مهر از زمان عقد تا زمان نزدیکی به زن داده شود.

118- آیا زن می تواند پیش از نزدیکی با شوهر در تمام مهر تصرف کند؟

1)زن پیش از نزدیکی حق تصرف در مهر را ندارد.

2)زن در نکاح منقطع حق تصرف ندارد و در نکاح دائم مجاز است.

3)زن پیش از نزدیکی نیز مالک تمام مهر است و می تواند در آن تصرف کند.

4) زن پیش از نزدیکی نیز مالک نصف مهر است و فقط می تواند در نصف آن تصرف کند.

119- ماهیت حقوقی فدیه در طلاق خلع چیست؟

1) تملیک با شرط فاسخ است.                                                                       2) تملیک معلق به عدم رجوع زوجه است.

3) تملیک منجز به شرط عدم رجوع زوج است.                                                  4) تملیک معوض در برابر طلاق است.

120- طلاق معلق به حضور دو مرد عادل …………. است.

1)صحیح                          2)باطل                           3)غیرنافذ                        4)در برابر زن غیر قابل استناد است.

121- زنی که شوهرش فوت کرده و حامل نیست:

1) چه در نکاح دایم و چه در نکاح منقطع در هر حال باید 4 ماه و 10 روز عده وفات نگه دارد.

2) اگر نکاح منقطع باشد، عده وفات، نصف مدت عده نکاح دایم است.

3) اگر قبل از دخول، شوهر فوت کرده باشد، زن عده وفات ندارد.

4) اگر زن یائسه باشد، عده وفات ندارد.

122-کدامیک از گزینه های زیر از آثار ریاست شوهر بر خانواده نیست؟

1)زن حق دارد نام خانوادگی شوهر را با موافقت او بکار برد.                      2)اقامتگاه زن همان اقامتگاه شوهر است.

3)تحمیل شدن تابعیت شوهر ایرانی بر زن خارجی                                   4)همه موارد از آثار ریاست شوهر بر خانواده است.

124- آیا نفقه زنی که در عده فسخ نکاح است به عهده شوهر است؟

1) زن در عده فسخ نکاح نفقه ندارد.

2) نفقه زن در عده فسخ نکاح برعهده شوهر است.

3) زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه دارد.

4) زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر که تا پایان عده نفقه او برعهده شوهر است.

125- دادن وکالت در طلاق بدون قید و شرط به زن:

1) باطل است چون نامشروع است.                                                     2) صحیح است زیرا با مقتضای ذات عقد تعارض ندارد.

3) صحیح است زیرا مطابق با مقتضای اطلاق عقد است.                            4) باطل و مبطل است زیرا خلاف مقتضای ذات عقد است.

126- کدامیک از گزینه های زیر بین ابوین و طفل نامشروع برقرار نیست؟

1)توارث                              2)اخذ شناسنامه با نام پدر                        3)حق نفقه                                 4)همه موارد.

127- کدام مورد از شرایط حضانت در حقوق امروزی نمی باشد؟

1)توانایی عملی                                                                                          2)شایستگی اخلاقی

3)عدم ازدواج مادر با شخص دیگر در صورتی که حضانت با مادر باشد.                   4)عدم ابتلاء به بیماری واگیردار

128- طبق قانون مدنی کدامیک از موارد ذیل از موارد ضم امین به ولی قهری می باشد؟

1)عدم لیاقت ولی قهری                   2)عدم امانت ولی قهری                  3)کبر سن یا بیماری و امثال آن                 4)همه موارد

129- آیا نفقه زوجه شخص واجب النفقه نیز جزء نفقه او محسوب می شود؟

1)خیر- چرا که اصل بر برائت از مقدار زاید بر نفقه خود شخص می باشد.

2)منفق ملزم به پرداخت نفقه خود شخص است نه پرداخت دینی که برعهده اوست و اصل عدم وجوب پرداخت نفقه زوجه شخص واجب النفقه می باشد.

3)اگر شخص واجب النفقه احتیاج به زن داشته باشد مخارج زن وی نیز جزء نفقه است چرا که مخارج مزبور چیزی است که مورد نیاز شخص واجب النفقه است و به عنوان نفقه زوجه پرداخت نمی شود.

4)گزینه 1 و 2 صحیح است.

130- کدامیک از گزینه های زیر از شرایط استحقاق نفقه اقارب می باشد؟

1)ندار بودن                                 2)صغر                                3)ناقص الخلقه بودن                              4)همه موارد

131- کدامیک از موارد زیر از آثار سرپرستی طفل نمی باشد؟

1)نفقه طفل                                                                                   2)اداره اموال طفل و نمایندگی قانونی او توسط سرپرست

3)نامیده شدن طفل با نام خانوادگی سرپرست                                         4)منع نکاح در رابطه بین سرپرست و طفل تحت سرپرستی او

132- اگر مستحق نفقه، پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد، پرداخت نفقه او به عهده کیست؟

1) نفقه به عهده پدر است.                                                                2) به نسبت سهم الارثی که می برند، نفقه را هم به عهده دارند.

3) پدر و اولاد مستحق، بطور تساوی نفقه را می پردازند.                            4) پدر و مادر نصف نفقه و اولاد نصف دیگر را به عهده دارند.

133- در حقوق ایران با توجه به قانون مدنی و رویه قضایی، صغیر با رسیدن به سن بلوغ:

1) از حجر خارج می شود.                                                                 2) از حجر خارج نمی شود.

3) در امور غیر مالی از حجر خارج می شود.                                           4) در مورد اموالی که در تصرف صغیر است از حجر خارج می شود.

134- کدام گزینه در خصوص قیم، صحیح نیست؟

1) به محض محکومیت قطعی به ورشکستگی، قیم معزول می شود.               2) به محض مجنون شدن، معزول می شود.

3) به محض سفیه شدن، قیم منعزل می شود.                                          4) به محض زوال وصف امانت از قیم، معزول می شود.

135- چنانچه قیم، خانه متعلق به مولی علیه خود را بدون کسب اجازه از مدعی العموم بفروشد، معامله مزبور چه وضعی دارد؟

1) صحیح است.                                                                             2) باطل است.

3) غیر نافذ است.                                                                           4) در صورتیکه به سود مولی علیه باشد، صحیح و الا باطل است.

136- حجر صغیر ممیز ……………

1) حجر عام، سوءظنی، قضایی و مبتنی بر نقص اراده است.                         2) حجر خاص، حمایتی، قضایی و مبتنی بر فقدان اراده است.

3) حجر عام، حمایتی، قانونی و مبتنی بر نقص اراده است.                           4) حجر خاص، حمایتی، قانونی و مبتنی بر فقدان اراده است.

137- در صورت فوت پدر و امتناع مادر از حضانت طفل، حضانت بر عهده ………………..است و هزینه آن بر عهده ………………….. است.

1) اجداد- اجداد                                                                            2) کسی که دادگاه معین می کند- مادر

3) کسی که دادستان معین می کند- اجداد                                            4) کسی که دادستان معین می کند- مادر

138- در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه …

1) ولی نماینده قانونی او نمی‌باشد.                                              2) ولی نماینده قانونی او می‌باشد.

3) ولی برای دخالت در امور مالی باید از حاکم کسب مجوز نماید.        4) ولی فقط برای فروش اموال غیرمنقول مولی‌علیه باید از دادستان اجازه بگیرد.

139- ولی کودک صغیری ملک مولی‌علیه را برای مدت ده سال به اجاره واگذار نموده است. پس از پنج سال صغیر بالغ و رشید می‌شود، برای مدت باقیمانده اجاره:

1) منفسخ می‌شود.      2) نیاز به تأیید کسی ندارد.                 3) منوط به اجازه شخص بالغ و رشید است.    4) توسط شخص بالغ و رشید قابل فسخ است.

140- اقرار برای حمل چه وضعیتی دارد؟

1) صحیح است.                 2) اگر زنده متولد شود صحیح است.         3) باطل است ولو اینکه زنده متولد شود.        4) اصولاً باطل است.

141- چک صادره از طرف یک شرکت دولتی:

1) سند رسمی است.                                               2) سند عادی است.

3) سند رسمی و لازم‌الاجرا است.                               4) به شرطی رسمی است که طبق قانون و توسط مقام صلاحیتدار صادر شده باشد.

142- آیا تاریخ سند در برابر اشخاص ثالث نیز قابل استناد و معتبر است؟

1) تاریخ سند در صورتی در برابر اشخاص ثالث اعتبار دارد که درستی آن در دادگاه احراز شود.

2) در مورد اسناد رسمی، تاریخ سند در برابر اشخاص ثالث معتبر است و در اسناد عادی اعتبار ندارد.

3) اعتبار تاریخ سند مانند مفاد آن نسبی است و در برابر اشخاص ثالث اعتباری ندارد.

4) تاریخ سند در هر حال علیه اشخاص ثالث معتبر است.

143- در مورد قید دین در دفتر تجاری، کدام گزینه صحیح است؟

1) به منزله شهادتِ شاهد است.                     2) به منزله اقرار کتبی است.             3) سند عادی است.                   4) اماره قضایی است.

 

144- شهادت بر شهادت ……………………

1) همواره مسموع است.      2) هیچگاه مسموع نیست.     3) در صورت رضایت شاهد اصلی، مسموع است.  4) در صورت فوت شاهد اصلی، مسموع است.

145- دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر …………………..

1) سندیت دارد.                2) سندیت ندارد.              3) ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود               4) گزینه 2 و 3

146- امارات قانونی …………………

1) علی الاصول در کلیه دعاوی معتبر است مگر آنکه دلیل برخلاف آن موجود باشد.

2) در کلیه دعاوی معتبر است مگر در دعاوی که با شهادت شهود قابل اثبات نیست.

3) مطلقاً در کلیه دعاوی معتبر است.

4) فقط در دعاوی مالی و پاره ای از دعاوی غیرمالی معتبر است.

147- مطالبه مال الاجاره آپارتمان از حیث صلاحیت محاکم………….

1)در حکم منقول است.                    2)غیرمنقول ذاتی است.                    3)غیرمنقول تبعی است.                    4)هیچکدام

148-  مالک دیوار …….

1)می تواند از دیوار خود به خانه همسایه پنجره بازکند.                              2)نمی تواند از دیوار خود به خانه همسایه پنجره باز کند.

3)فقط وقتی می تواند پنجره بازکند که با اذن همسایه باشد.                        4)گزینه 2 و 3 صحیح است.

149- در ارتباط با تعهد به نفع شخص ثالث کدام گزینه صحیح نیست؟

1)استثنایی است بر اصل نسبی بودن قراردادها.

2)موجود بودن شخص ثالث به هنگام انعقاد عقد ضروری نیست.

3)در صورتی که متعهد به تعهد خود عمل نکند شخص ثالث ذی نفع می تواند عقد را فسخ کند.

4)برای آنکه تعهد به نفع شخص ثالث ایجاد شود، قبول او شرط نیست.

150- در خصوص تملک طرق و شوارع عامه و کوچه هایی که آخر آنها مسدود می باشد:

1) مطلقاً قابل تملک نمی باشند چون جزء اموال عمومی اند.            2) در بعضی موارد قابل تملک می باشند.

3)فقط کوچه هایی که آخر آنها مسدود است قابل تملک می باشند.  4) فقط کوچه هایی که آخر آنها مسدود نیست قابل تملک می باشند.

151- مطابق قانون مدنی ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است …………….

1) غیر منقول تبعی است.            2) غیر منقول است.                  3) منقول تبعی است.                       4) در حکم غیر منقول است.

152- کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟

1) عمل حقوقی همیشه عمل اعتباری است چون عمل مادی مخصوص واقعه حقوقی است.

2) عمل حقوقی در بعضی موارد علاوه بر عمل اعتباری نیاز به عمل مادی نیز دارد.

3) عمل حقوقی یک عمل ارادی اعتباری مادی است.

4) عمل حقوقی همیشه عمل اعتباری است زیرا حقوق عالم اعتبار است.

153- عمل حقوقی …………………….

1) موضوعیت دارد برای رسیدن به اثر حقوقی.                                                   2) طریقیت دارد برای رسیدن به اثر حقوقی.

3) با دو اراده واقع می شود.                                                                          4) با یک اراده واقع می شود.

154- در حقوق مدنی ایران انشاء معامله:

1) فقط با لفظ امکانپذیر است.                                                                       2) فقط با لفظ یا کتابت (نوشته) امکانپذیر است.

3) همواره با فعل نیز امکانپذیر است.                                                               4) فقط در موارد استثنایی با فعل امکانپذیر نیست.

 

155- اگر واقف بر متولی شرط کند که بخشی از منافع وقف را صرف اداء دیون او نماید …………

1) شرط صحیح و وقف باطل است.        2) شرط باطل و وقف صحیح است.       3) وقف آن بخش باطل است.   4) شرط باطل و وقف قابل فسخ است.

156- اگر برای پرداخت ثمن شخص ثالثی ضامن خریدار شود و تا 3 روز ضامن و خریدار هیچکدام ثمن را تأدیه نکنند:

1) بیع لازم است و فروشنده حق فسخ ندارد.                                         2) فروشنده حق دارد بیع را به استناد خیار تأخیر ثمن فسخ نماید.

3) فروشنده حق دارد بیع را به استناد خیار غبن فسخ نماید.                       4) خریدار حق دارد بیع را به استناد تخلف از شرط فسخ نماید.

157- مطابق قانون موجر و مستأجر سال 1376 آیا مستأجر حق انتقال عین مستأجره را به غیر دارد یا خیر؟

1) فقط در مورد محل های مسکونی حق انتقال به غیر دارد.

2) مستأجر حق انتقال به غیر دارد مگر اینکه حق از او سلب شده باشد.

3) مستأجر حق انتقال به غیر ندارد مگر اینکه در ضمن عقد اجاره این حق به او تفویض شده باشد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص اصلاح تاریخ برگزاری آزمونهای کارشناسی ارشد ناپیوسته و سراسری سال ۱۴۰۰

4) فقط در مورد محل های کسب و پیشه یا تجارت اگر در عقد اجاره سکوت شده باشد حق انتقال به غیر دارد.

158- هر گاه معامله نسبت به بعض موضوع باطل باشد و خریدار به دلیل تبعض صفقه بخواهد بخشی از ثمن را استرداد کند، میزان آن چگونه معین می‌شود؟

1) خسارت ناشی از بطلان بعض به خریدار

2) به نسبت مقداری که به ملکیت خریدار در آمده است با مقدار مجموع.

3) تفاوت قیمت مجموع در بازار و بخشی که به ملکیت خریدار در آمده است.

4) به نسبتی که میان قیمت مجموع و قیمت بخشی که به ملکیت خریدار در آمده است باید از ثمن معامله کسر شود.

159- در صورتی که خیار برای شخص ثالث غیر از طرفین معامله شرط شده باشد، پس از فوت ثالث:

1) خیار به ورثه او منتقل می‌شود.                                                                   2) خیار با رضایت ورثه به ایشان منتقل می‌شود.

3) خیار به ورثه او منتقل نمی‌شود.                                                                  4) خیار با اذن طرفین معامله به ورثه منتقل می‌شود.

160- کدام مورد بیع همراه با توابع مبیع محسوب می شود؟

1)فروش یک کالا با جایزه                2)فروش حیوان با حمل                   3)فروش باغ با اشجار                     4)هر سه مورد

161- تعمیرات و مخارجی که در عین مستاجره برای امکان انتفاع از آن لازم است به عهده کیست؟

1)همواره موجر                              2)همواره مستاجر                           3)اصولاً موجر                               4)اصولاً مستاجر

162- اگر شخص ثالثی قبل یا بعد از قبض بدون ادعای حقی در عین مستاجره یا منافع آن، مزاحم مستاجر شود، وی چه حقی دارد؟

1)در هر دو صورت حق فسخ                                                            2)قبل از قبض حق فسخ، بعد از قبض حق رجوع به مزاحم

3)قبل از قبض حق رجوع به موجر، بعد از قبض حق رجوع به مزاحم 4)قبل از قبض حق فسخ، بعد از قبض حق رجوع به موجر

163- در صورت مستحق  للغیر در آمدن مورد شفعه در مقابل شریکی که اخذ به شفعه کرده است:

1)مشتری ضامن درک است.                                     2)بایع ضامن درک است.

3)هیچکدام ضامن نیستند.                                         4)اگر مبیع به قبض مشتری داده شده او ضامن درک است وگرنه بایع ضامن است.

164- یکی از دو شریک مال غیرمنقول سهم خود را به ثالث فروخته و برای خود به مدت یکسال حق فسخ لحاظ کرده است، آیا شریک دیگر می تواند اخذ به شفعه نماید؟

1)بلی          2)پس از انقضاء مدت شرط و عدم فسخ می تواند.          3)خیر        4)مادام که مدت خیار منقضی نشده است نمی تواند  165- در موردی که کسی مالی را به دیگری قرض می دهد موضوع تعهد مقترض چیست؟

1)رد مثل آنچه گرفته شده، هر چند که قیمتی نداشته باشد.

2)رد مثل آنچه گرفته شده و در صورتیکه مثل در زمان رد قیمتی نداشته باشد، رد آخرین قیمت.

3)رد عین آنچه در اثر قرض به او داده شده است.

4)قیمت روز رد عین.

166- ضامن از چه زمان حق رجوع به مضمون عنه را پیدا می کند؟

1)بعد از ادای دین یا گذشتن مدتی که مضمون عنه ملتزم شده است برائت او را تحصیل کند.    2)از زمان تحصیل اذن مضمون عنه به پرداخت

3)از زمان انعقاد ضمان به شرط پرداخت دین                                                                4)از زمان انعقاد ضمان

167- عقد صلح در مقام هر معامله ای که باشد:

1)نه نتیجه و نه شرایط آن معامله را دارد.                                            2)نتیجه و شرایط همان معامله را دارد.

3)نتیجه آن معامله را دارد ولی شرایط آن معامله را ندارد.                       4) نتیجه آن معامله را ندارد ولی شرایط آن معامله را دارد.

168- اگر وکیل بدون داشتن حق توکیل به غیر مورد وکالت را به ثالث واگذار نماید نسبت به خسارات وارده به موکل:

1)وکیل مسئول است.             2)ثالث مسئول است.                   3)وکیل و ثالث هر دو مسئول هستند.              4)هیچکدام مسئول نیستند.

169- در چه صورت ضامن باید به مضمون له مالی را رهن دهد؟

1)در صورتیکه ضمان از نوع ضم ذمه به ذمه باشد.                                             2)در صورت مطالبه مضمون له

3)در صورت مستند بودن دین به سند رسمی                                                    4)هر سه مورد.

170- هرگاه موضوع جعاله پیدا کردن مال معینی است عامل زمانی مستحق دریافت جعل می‌گردد که …

1) شروع به عمل نماید.        2) جعاله منعقد گردیده باشد.         3) متعلق جعاله را بدست آورده باشد.         4) متعلق جعاله را تسلیم جاعل نماید.

171- اسباب اشاعه عبارتند از:

1) ارث، عقد، امتزاج                       2) فقط ارث و عقد                3) فقط ارث، عقد، وصیّت             4) ارث، عقد، امتزاج، ایقاع

172- خانم X و خانم Y مشترکاً مالک ملکی واقع در خیابان شهید مطهری هستند اگر سهم خانم X فقط یک‌چهارم اعیانی از ملک مزبور باشد در صورتی که خانم Y سهم خود را بفروشد:

1) خانم X حق شفعه خواهد داشت.

2) خانم X چون مالک اعیان است حق شفعه نخواهد داشت.

3) خانم X حق شفعه دارد مگر اینکه قبل از فروش خانم Y حق شفعه خود را ساقط کرده باشد.

4) هیچکدام

173- تسلیم مکفول در خارج از زمان و مکان معهود چه اثری دارد؟

1) باعث بطلان عقد کفالت می شود.                                                    2) اگر مکفول له آن را قبول کند باعث برائت ذمه کفیل می شود.

3) حتی اگر مکفول له آن را قبول کند باعث برائت ذمه کفیل نمی شود.         4) باعث بطلان عقد نمی شود ولی مکفول له حق فسخ عقد را دارد.

174- کدامیک از عقود زیر عهدی و مجانی است؟

1) کفالت                                     2) ضمان                                     3) جعاله                                      4) هبه

175- ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتیکه متصل باشد متعلق به ………………… و در صورتیکه منفصل باشد متعلق به ……………………. خواهد بود.

1) راهن- راهن                             2) مرتهن- مرتهن                          3) راهن- مرتهن                           4) مرتهن- راهن

176- وصیت به حرمان یکی از وارثان چه وضعیتی دارد؟

1) وصیت به حرمان یکی از وارثان به منزله تملیک به دیگران است و منوط به تنفیذ وارث محروم شده است.

2) وصیت به حرمان یکی از وارثان بر خلاف مقتضای ذات وصیت است و باطل می باشد.

3) وصیت به حرمان یکی از وارثان نامشروع و باطل است.

4) وصیت به حرمان یکی از وارثان به منزله تملیک به دیگران است و منوط به تنفیذ وارث محروم شده نمی باشد.

177- کدام یک از گزینه های زیر صحیح نمی باشد؟

1)موصی به بین موصی لهم به تساوی تقسیم می شود اگر موصی لهم متعدد و محصور باشد.

2) موصی به بین موصی لهم به تساوی تقسیم می شود حتی اگر موصی له غیر محصور باشد.

3) موصی به بین موصی لهم به طور اناث دو برابر ذکور تقسیم می شود اگر موصی مقرر داشته باشد.

4) در فرضی که موصی له محصور با غیر محصور شریک باشد نیمی از موصی به از آن محصور و نیمی از آن مخصوص غیر محصور است.

178- در کدام یک از موارد زیر موصی له نمی تواند وصیت را رد کند؟

1)اگر آن را پس از فوت موصی قبول کند.                                             2)اگر آن را پیش از فوت موصی قبول کند.

3)اگر آن را قبل یا بعد از فوت موصی قبول کند.                                     4)اگر آن را پس از فوت موصی قبول و موصی به را قبض کند.

179- وصیت ورشکسته در اموال خود…

1)باطل است.                    2)غیر نافذ است.                           3)نافذ است.                    4)در برابر طلبکاران غیر قابل استناد است.

180- در صورتی که در وارث خنثی هیچ یک از علایم رجولیت یا اناثیت غالب نباشد…

1)مانند افراد ذکور در طبقه ارث می برد.                                                      2)مانند افراد اناث در طبقه خود ارث می برد.

3)ثلث مجموع سهم الارث یک پسر و یک دختر از طبقه خود را خواهد برد.  4)نصف مجموع سهم الارث یک پسر و یک دختر از طبقه خود را خواهد برد.

181- اگر موصی به محصول یکسال باغ موصی باشد، وصیت:

1)صحیح است.                                                                                          2)به واسطه مجهول بودن موصی به باطل است.

3)به واسطه موجود نبودن موصی به باطل است.                                                  4)به واسطه عین نبودن موصی به باطل است.

182- فرض دو وارث، ثلث ترکه است.کدام گزینه صحیح است؟

1)1- دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اولاد ذکور2- دو خواهر ابوینی یا ابی تنها با نبودن برادر.

2)1- پدر و مادر میت در صورت وجود حاجب2- کلاله امی در صورتی که متعدد باشند.

3)1- مادر متوفی در صورتی که میت اولاد واخوه داشته باشد2- پدر میت در صورتی که حاجب داشته باشد.

4)1- مادر متوفی در صورتی که میت اولاد واخوه نداشته باشد2- کلاله امی در صورتی که بیش از یکی باشد.

183- هرگاه متوفی، پدر و مادر و یک دختر داشته باشد، سهم آنها چیست؟

1)پدر یک ششم، مادر یک ششم و مابقی از آن دختر است.            2)پدر یک ششم، مادر یک ششم و دختر یک دوم.

3)پدر یک پنجم، مادر یک پنجم و دختر سه پنجم.                       4)پدر یک ششم، مادر یک ششم و ما بقی بین دختر و مادر تقسیم می شود.

184-پدر و پسری بر اثر بیماری از دنیا می روند و زمان فوت هر دو مجهول است:

1)پدر از پسر ارث می برد.      2)پسر از پدر ارث می برد.            3)هر دو از یکدیگر ارث می برند.       4)هیچ یک از دیگری ارث نمی برد.

185- اگر موصی له قبل از اینکه وصیت تملیکی را قبول یا رد کند، فوت کند:

1) اصولاً ورّاث او می توانند به قائم مقامی مورث خود وصیت را قبول یا رد کنند.

2 ) ورّاث او می توانند به قائم مقامی مورث خود وصیت را قبول یا رد کنند.

3) وصیت باطل می شود.

4) اصولاً وصیت باطل می شود.

186- در صورت شرط اسقاط حق رجوع موصی:

1) شرط و وصیت هر دو صحیح است.

2) شرط به دلیل اینکه خلاف مقتضای وصیت است باطل است و وصیت نیز باطل می شود.

3) شرط به دلیل نامشروع بودن باطل است ولی وصیت صحیح است.

4) هیچکدام

187- در صورت ردّ ترکه توسط وارثان ………………

1) ترکه به آنها انتقال نمی یابد.

2) ترکه به آنها انتقال می یابد ولی مسئول پرداخت تمام دیون متوفی نیستند.

3) ترکه به آنها انتقال می یابد ولی همچنان مسئول پرداخت دیون متوفی نیز هستند.

4) ترکه به آنها انتقال نمی یابد ولی همچنان مسئول پرداخت دیون متوفی هستند.

 

188- کدامیک از موارد ذیل موجب سقوط مهرالمسمی در نکاح موقت می شود؟

1) فوت زن در اثنای مدت نکاح                                                        2) عدم نزدیکی تا آخر مدت نکاح

3) در صورت عدم ذکر مدت در نکاح موقت                                         4) هر سه مورد

189- در کدامیک از موارد ذیل حال زوج از حیث غنا یا فقر ملاحظه می شود؟

1) تعیین مهرالمثل              2) تعیین میزان نفقه                        3) تعیین مهرالمتعه                      4) تعیین مهرالسنه

190- آقای احمدی از خانم الف که نامزد شخص دیگری به نام A بوده خواستگاری می‌نماید و متعاقب آن عقد نکاح فی‌مابین ایشان منعقد می‌گردد:

1) عقد نکاح صحیح است.      2) عقد نکاح باطل است.       3) عقد نکاح در صورت اذن نامزد قبلی صحیح است.                  4) عقد نکاح غیرنافذ است.

191- نکاح در کدام مورد به علت مصاهره، ممنوع ابدی است؟

1) نکاح با خواهرزن                                                                        2) نکاح در حال احرام با علم به حرمت

3) نکاح با زن مطلقه در دوران عده رجعیه                                            4) نکاح با زنی که سابقاً همسر نوه مرد بوده است.

192- کدام گزینه صحیح است؟

1)انتشار حکم حجر الزامی است.                                             2)انتشار حکم حجر تجار الزامی است.

3)انتشار حکم حجر مجنونین الزامی است.                                  4)انتشار حکم حجر هر کس که ممکن است طرف معاملات عمده ای واقع شود الزامیست.

193- کدامیک از اشخاص ذیل می توانند به سمت قیمومت معین شوند؟

1)کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و عمل ورشکستگی آنها تصفیه شده است.

2)کسانی که خود یا اقربای طبقه­ی اول او دعوایی بر محجور داشته باشند.

3)کسانی که به فساد اخلاق معروف باشند.

4)کسانی که به علت ارتکاب به سرقت بنا به حکم قطعی محکوم شده اند.

194- کدام گزینه صحیح است؟

1)قیم می تواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد.

2)قیم به هیچ وجه نمی تواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد.

3)قیم در صورت تصویب مدعی العموم می تواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد.

4)قیم در صورت تصویب دادگاه می تواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد.

195- کدام گزینه صحیح است؟

1)اقرار سفیه در امور غیرمالی مؤثر است.                          2)اقرار سفیه در امور غیرمالی در صورتی مؤثر است که آثار مالی نداشته باشد.

3)اقرار سفیه حتی در امور مالی نیز مؤثر است.                     4)اقرار سفیه به هیچ وجه مؤثر نیست.

196- ماهیت اقرار چیست؟

1)در صورتی که مقرله آن را تصدیق کند عقد است.         2)عقد است.             3)در صورتی که مقرله آن را تکذیب کند اخبار است.                4)اخبار است.

197- سند بر چند نوع است؟

1)عادی و رسمی          2)عادی و رسمی و در حکم لازم الاجرا          3)عادی و رسمی و در حکم رسمی        4)گزینه 2 و 3 صحیح است.

198- کدامیک از امور زیر سبب رفع حجر است؟

1)فقط بلوغ                       2)فقط عقل                                  3)بلوغ و رشد                               4)بلوغ و عقل

199- صغیر ممیز بیع اتومبیلی را که قبلاً برای او منعقد شده است با بایع اقاله نموده است. این اقاله چه وضعیتی دارد؟

1)اقاله صحیح است.      2)اقاله باطل است.          3)اقاله غیرنافذ است و باید از طرف ولی یا قیم تنفیذ شود.    4)از جانب ولی یا قیم قابل ابطال است.

200- معامله شخص مجنون ادواری در حال افاقه:

1)اگر افاقه او مسلم نباشد، غیرنافذ است.                                                         2)اگر افاقه او مسلم نباشد، باطل است.

3)باطل است.                                                                                           4)نافذ است.

201- شخصی که شانزده سال تمام شمسی سن دارد، اتومبیلی را که به ارث به او رسیده است فروخته است. معامله او چه وضعی دارد؟

1)اصولاً صحیح است.                     2)باطل است.                               3)اصولاً غیرنافذ است.                                4)قابل فسخ است.

202- اختیارات قیم شامل چه اموری است؟

1)اداره اموال و مواظبت از مولی علیه                                                                           2)اداره امور مالی محجور.

3)اداره اموری که از طرف دادگاه شخصاً به او واگذار شده باشد.                                        4)نگهداری و تربیت مولی علیه

204- معامله با خود در کدامیک از موارد زیر باطل است؟

1)در صورتی که جدّ پدری مال متعلق به یک نوه صغیر خود را به نوه دیگر صغیر خویش انتقال دهد.

2)در صورتی که حق العمل کار مالی را که مأمور فروش آن بوده و مظنّه بازاری دارد برای خود بخرد.

3)در صورتی که قیّم مال متعلق به خود را به موّلی علیه خویش بفروشد.

4)در صورتی که پدر مال متعلق به فرزند صغیر خود را به خویشتن منتقل نماید.

205- در کدامیک از عقود زیر توالی عرفی ایجاب و قبول شرط می باشد؟

1)نکاح                            2)رهن                            3)وقف                           4)همه موارد

206- ضمانت اجرای اشتباه نسبت به جنس مورد معامله، وصف ذاتی مورد معامله، وصف مهم مورد معامله و خود موضوع معامله به ترتیب چیست؟

1)بطلان، ایجاد حق فسخ، بطلان، بطلان                                                2)بطلان، بطلان، ایجاد حق فسخ، بطلان

3)بطلان، بطلان، بطلان، بطلان                                                          4)ایجاد حق فسخ، بطلان، ایجاد حق فسخ، بطلان

207- در مورد خیار غبن کدام گزینه صحیح می باشد؟

1)هر غبنی موجب خیار غبن است.                                                      2)خیار غبن در تمام عقود معوض و غیرمعوض راه دارد.

3)جهل مغبون شرط وجود خیار غبن است.                                            4)دادن تفاوت قیمت از ناحیه غابن خیار غبن را از بین می برد.

208- وصیت برای غیر ……………. و وصیت به مال غیر ………………..

1)صحیح است- باطل است.       2)باطل است- صحیح است.           3)غیرنافذ است- باطل است.        4)باطل است- غیرنافذ است.

209- متوفایی دارای دو برادر ابوینی، پدر و مادر است.حصّه مادر از میراث او چه سهمی از ترکه است؟

1)سهم مادر یک دوم ترکه است.                               2)فرض مادر یک سوم ترکه است.

3)یک ششم از ترکه را به فرض می برد.                       4)یک ششم از ترکه به فرض و یک ششم به رد که جمع آن یک سوم از ترکه است.

210- شرطی باطل است که ……………

1)ارزش مورد آن مجهول باشد.                                                         2)انجام آن غیر مقدور باشد.

3)اوصاف مورد آن نامعلوم باشد.                                                        4)ماهیت مورد آن مجهول باشد.

211- اگر مضمون عنه دین را ادا کند:

1)در هر حال حق رجوع به ضامن دارد.                                                2)در هیچ صورت حق رجوع به ضامن ندارد.

3)حق استرداد مبلغ پرداخت شده را از مضون له دارد.                             4)حق رجوع به ضامن دارد، اگر دین را با اذن او پرداخته باشد.

212- کدامیک از موارد زیر در عقد معاوضه راه ندارد؟

1)ضمان معاوضی               2)حق حبس            3)ضمان درک             4)حکم تلف مبیع بعد از قبض در زمان خیار شرط، حیوان و مجلس

213- کدام ضمان صحیح است؟

1)ضمان مؤجل از دین حال               2)ضمان حال از دین مؤجل               3)ضمان از دینی که در آن حق فسخ است.         4)هر سه مورد.

پاسخنامه مجموعه سوالات درس : حقوق مدنی

 

پاسخ سوال پاسخ سوال پاسخ سوال پاسخ سوال پاسخ سوال پاسخ سوال پاسخ سوال پاسخ سوال پاسخ سوال پاسخ سوال
226 3 201 3 176 2 151 1 126 4 101 4 76 4 51 1 26 2 1
227 1 202 2 177 2 152 4 127 2 102 2 77 3 52 3 27 1 2
228 203 4 178 2 153 3 128 1 103 3 78 3 53 4 28 2 3
229 3 204 3 179 4 154 3 129 3 104 1 79 1 54 2 29 3 4
230 4 205 4 180 3 155 1 130 3 105 1 80 3 55 2 30 2 5
231 2 206 1 181 1 156 4 131 2 106 4 81 1 56 3 31 4 6
232 3 207 4 182 2 157 3 132 2 107 2 82 1 57 1 32 2 7
233 3 208 3 183 4 158 3 133 4 108 4 83 2 58 3 33 3 8
234 3 209 4 184 3 159 2 134 3 109 1 84 2 59 4 34 2 9
235 2 210 4 185 3 160 3 135 1 110 2 85 2 60 4 35 3 10
236 4 211 3 186 3 161 3 136 2 111 3 86 3 61 1 36 4 11
237 4 212 2 187 2 162 4 137 3 112 4 87 3 62 3 37 3 12
238 4 213 3 188 4 163 2 138 3 113 2 88 3 63 1 38 4 13
239 214 3 189 1 164 2 139 3 114 3 89 4 64 1 39 1 14
240 215 1 190 2 165 2 140 4 115 3 90 1 65 4 40 4 15
241 216 4 191 1 166 2 141 4 116 3 91 2 66 1 41 3 16
242 217 4 192 3 167 2 142 3 117 1 92 4 67 2 42 3 17
243 218 1 193 3 168 2 143 3 118 4 93 4 68 43 1 18
244 219 3 194 2 169 4 144 1 119 1 94 4 69 1 44 2 19
245 220 1 195 4 170 4 145 1 120 2 95 2 70 2 45 4 20
246 221 4 196 4 171 1 146 1 121 3 96 4 71 4 46 2 21
247 222 1 197 2 172 1 147 3 122 2 97 1 72 4 47 1 22
248 223 3 198 2 173 4 148 123 3 98 3 73 2 48 2 23
249 224 3 199 1 174 3 149 3 124 4 99 4 74 2 49 2 24
250 225 4 200 1 175 3 150 2 125 4 100 3 75 3 50 4 25

 

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس