مجازات نگهداری تریاک

0

حمل و نگهداری مواد مخدر ، جزو آن دسته جرائمی است که تاثیرات اجتماعی فوق العاده خطرناکی را می توان برای آن متصور بود. افرادی که به این جرم مبادرت میکنند باید بدانند که قانون مجازات سنگینی برای آنها در نظر گرفته تا با اعمال این مجازات، باعث نوعی پیشگیری از وقوع این جرم شود.

حمل و نگهداری انواع مواد مخدر چه مجازاتی دارد؟

برخلاف ادوار گذشته مصرف مواد مخدر در کشور ما فزونی یافته است و این امر دلایلی مختلفی دارد که شامل سهل الوصول بودن دسترسی به این مواد،عدم نظارت بر حمل و نگهداری مواد مخدر و عدم اشتغال جوانان می باشد بنابراین کنترل و نظارت بیشتری در این خصوص نیاز هست و شاید بتوان گفت که پیشگیری ازجمله وضعی و اجتماعی می تواند بهترین راهکار باشد.قاعدتا باتوجه به اینکه مصرف کنندگان  این مواد روبه فزونی است تعداد حاملان این مواد و مراکز نگهداری این مواد هم رو به افزایش می باشد.سوال این است که قانونگذار صرفا به مصرف مواد مخدر پرداخته است ؟یا اینکه حمل و نگهداری این مواد هم جرم انگاری شده است؟
همانطور که می دانیم برای اینکه فعلی مورد بازخواست قرارگرفته و فاعل مجازات گردد می بایست از سوی قانونگذار جرم قلمداد گردد.این مهم توسط قانونگذار جرم انگاری شده است ،ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر را بسته به وزن موادی که حمل یا نگهداری شده است تعیین کرده است.بنابراین در این خصوص مجازات واحدی وجود ندارد و وزن  و جنس مواد تعیین کننده است.

مجازات حمل و نگهداری تریاک

ماده 3 قانون مبارزه با مواد مخدر این جرایم را ذکر کرده است به جز آن ماده 4و5این قانون نیز به شرح و بسط جرایم مربوط به مواد مخدر می پردازد.حمل تریاک نیز با توجه به وزن آن دارای مجازات های سنگینی است .

ماده ۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن

هر کس بذر یا گرز خشخاش یا بذر یا برگ کوکا و یا بذر شاهدانه را نگهداری ،مخفی و یا حمل کند به یک میلیون تا ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد، در مورد بذر شاهدانه قصد تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی از آنها باید احراز شود.

مجازات نگهداری تریاک

ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن

هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود: (اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)
۱ ـ تا پنجاه گرم، تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
۲ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس.
۳ ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.
۴ـ بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
تبصره ـ هرگاه محرز شود مرتکبین جرایم موضوع بند ۴ این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد، بیست کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال ناشی از همان جرم می نماید. در اوزان بالای بیست کیلوگرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام می‌شوند.

جرم انگاری رفتار مجرمانه قانون مبارزه با مواد مخدر

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که اصلاحیه اخیر آن به سال ۱۳۸۹ بر می گردد، ابتدا مصادیق جرم انگاری شده این قانون را بیان می کند تا مشخص شود که چه افعالی از نگاه این قانون جرم می باشد.

در همین خصوص ۹ مصداق پیش بینی شده است:

 1. کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا روانگردان های صنعتی غیر دارویی.
 2.  وارد کردن، ارسال، صادرکردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر یا روانگردان های صنعتی غیر دارویی.
 3. نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر یا روانگردان های صنعتی غیر دارویی.
 4.  دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر یا روانگردان های صنعتی غیر دارویی.
 5. استعمال مواد مخدر یا روانگردان های صنعتی غیر دارویی به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.
 6. تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر یا روانگردان های صنعتی غیر دارویی.
 7.  فراری دادن یا پناه دادن متهمین و محکومین مواد مخدر یا روانگردان های صنعتی غیر دارویی که تحت تعقیبند یا دستگیر شده اند.
 8.  امحاء یا اخفای ادله جرم مجرمان.
 9.  قرار دادن مواد مخدر یا روانگردان های صنعتی غیر دارویی یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.
این مطلب را نیز مطالعه کنید:  حکم قضایی رابطه تلفنی با زن شوهردار

به طور کلی حمل، نگهداری، عرضه، فروش، ساخت و ترانزیت هرگونه ماده مخدر صنعتی، مثل:

 • شیشه.
 • هروئین.
 • کراک و غیرصنعتی مثل تریاک.
 • شاهدانه.
 • گراس و …

جرم انگاری شده و حتی قانون پا را فراتر از این موارد گذاشته و ساخت ابزار کشیدن این مواد یا حتی فروش این ابزار مثل پایپ برای مصرف شیشه را جرم انگاری کرده تا دامنه شمول این قانون گسترده باشد.

البته این قانون ترتیباتی را برای مصرف کنندگان صرف مواد مخدر پیش بینی کرده که اگر از طریق کمپ های مجاز اقدام به ترک اعتیاد کنند، کاملاً یا جزئاً از مجازات پیش بینی شده برای مصرف مواد مخدر معاف شوند که در واقع فرصتی برای بازگشت فرد معتاد به جامعه وجود داشته باشد.

حال بهتر مجازات های حمل کنندگان و کسانی که مواد مخدر نگهداری می کنند را تشریح نمایید.

در همین خصوص موضوع به دو بخش مواد مخدر:

 • مواد مخدر غیر صنعتی: تریاک، شیره، گراس، بنگ، سوخته.
 • مواد مخدر صنعتی: شیشه، هروئین، کراک، کوکائین و مرفین.

تقسیم بندی می شود.

مجازات نگهداری تریاک

مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر غیر صنعتی

ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی ۱۳۸۹، به تناسب وزن مواد مخدر که حمل شده یا نگهداری شده، مجازات حبس برای عاملین آن پیش بینی کرده است که به تفکیک بیان می شود؛

الف- حمل و نگهداری مواد مخدر تا پنجاه گرم:

مجازات حبس ندارد اما مجرم با توجه به کیفیت دستگیری و اقرار به حمل و نگهداری، تا سه میلیون ریال جزای نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می شود.

البته جزای نقدی هر سه سال یکبار با توجه به شاخص بانک مرکزی  افزایش می یابد و مبلغ قید شده در قانون در حال حاضر فراتر از جزای نقدی پیش بینی شده در احکام می باشد.

ب- حمل و نگهداری مواد مخدر بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم:

نیز به مانند بند پیشین، مجازات حبس ندارد، بلکه پنج تا پانزده میلیون ریال جزای نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق پیش بینی شده است.

پ- حمل و نگهداری مواد مخدر بیش از پانصد کیلو گرم تا پنج کیلو گرم:

سه مجازات در نظر گرفته شده است که شامل:

پانزده میلیون ریال تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در نهایت دو تا پنج سال حبس تعزیری در نظر گرفته است.

قاضی رسیدگی کننده به پرونده با توجه به کیفیت دستگیری، وضعیت متهم، سابقه کیفری ایشان و عوامل دیگر، می توان هر سه مجازات را برای ایشان در نظر بگیرد تا اینکه حداقل مجازات یا حداکثر را در نظر بگیرد.

ت- حمل و نگهداری مواد مخدر بیش از پنج کیلو گرم تا بیست کیلوگرم:

به مجازات جریمه نقدی از شصت میلیون ریال تا دویست میلیون ریال و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس تعزیری محکوم می شود.

قانونگذار تکرار این جرم را یعنی حمل یا نگهداری بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم ماده مخدر غیر صنعتی را اگر برای مرتبه دوم باشد، به جای جریمه نقدی، مصادره اموال ناشی از حمل و نگهداری مواد مخدر دستور می دهد.

و اگر برای بار سوم تکرار شود، به مجازت اعدام و مصادره اموالی که از جرم حمل و نگهداری ماده مخدر غیر صنعتی به دست آمده، محکوم خواهد شد.

ث- حمل و نگهداری مواد مخدر بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم:

به مجازات شلاق پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه و پنج تا ده سال حبس و جزای نقدی شصت تا دویست میلیون ریال و به ازای هر کیلو گرم بیش از بند ت، دو میلیون ریال اضافه می گردد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  عفو چیست و چه شرایطی دارد ؟

برای مثال اگر شخصی مرتکب حمل ۵۰ کیلوگرم ماده مخدر تریاک شود، علاوه بر شلاق پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه و حبس از پنج تا ده سال، به جریمه نقدی شصت تا دویست میلیون ریالی محکوم می شود.

و از بابت هر کیلو گرم دو میلیون ریال به جریمه نقدی اضافه می شود که در مجموع به جریمه نقدی شصت میلیون ریال اضافه می شود یعنی ۳۰ کیلوگرم بیشتر از معیار بند ت که ضربدر دو میلیون ریال می شود، شصت میلیون ریال.

البته در صورتی که جرم مندرج در این بند تکرار شود، مجازات اعدام و مصادره کل اموال بدست آمده از حمل یا نگهداری مواد مخدر محکوم می شود.

ح- حمل و نگهداری مواد مخدر بیش از یکصد کیلوگرم:

علاوه بر مجازات های شلاق که پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه، و جزای نقدی با اضافه کردن دو میلیون ریال به ازای هر کیلوگرم، به حبس ابد محکوم می شود و در صورت تخفیف مجازات یا عفو و تکرار این جرم، اعدام و مصادره کل اموال ناشی از جرم حمل و نگهداری مواد مخدر محکوم می شود.

مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر صنعتی شامل شیشه، هروئین، کراک و …

مجازات نگهداری تریاک

مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر صنعتی به تناسب وزن ماده مخدر متفاوت است ولی تفاوتی در نوع ماده مخدر ندارد به همین دلیل تمامی مواد مخدر صنعتی را در یک قالب آورده و مجازات حمل و نگهداری آنها را به تناسب مقدار و وزن بررسی می کنیم.

الف- مجازات حمل و نگهداری ماده مخدر صنعتی تا پنج سانتی گرم:

صرفاً مجازات شلاق و جریمه نقدی دارد و قانونگذار حبس را در نظر نگرفته است که پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

هر سانتی گرم معادل یک دهم گرم می شود که اگر گرم را تقسیم بر ۱۰کنیم، حاصل یک سانتی گرم می شود.

ب-مجازات حمل و نگهداری ماده مخدر صنعتی بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم:

از دو میلیون ریال تا شش میلیون ریال جریمه نقدی سی تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

قانونگذار با توجه به اثرات زیانبار مواد مخدر صنعتی معیار و ملاک تعیین مجازات را شدیدتر کرده است و حتی واحد کمتر از گرم را نیز جرم انگاری کرده است.

پ- مجازات حمل و نگهداری ماده مخدر صنعتی بیش از یک گرم تا چهار گرم:

حبس در نظر گرفته است و مجازات آن را این چنین پیش بینی کرده است، دو تا پنج سال حبس، سی تا هفتاد ضربه شلاق و هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی محکوم خواهد شد.

ت- مجازات حمل و نگهداری ماده مخدر صنعتی بیش از چهار گرم تا پانزده گرم:

پنج تا هشت سال حبس، شلاق سی تا هفتاد و چهار ضربه و بیست میلیون ریال تا چهل میلیون ریال تعیین کرده است.

تفاوت مجازات مواد مخدر صنعتی و غیر صنعتی

در قیاسی اجمالی قانونگذار مجازات حبس را به تناسب اوزان مواد مخدر حمل شده یا نگهداری شده در ماده مخدر صنعتی به مراتب سختگیرانه تشدید کرده ولیکن در مواد مخدر غیر صنعتی اوزان کیلو را مثل صد کیلوگرم را به مجازات حبس ابد محکوم کرده است نه اعدام.

در صورتی که در مجازات حمل ماده مخدر صنعتی مثل شیشه، کراک یا هروئین با وزن ۳۱ گرم را مستقیماً به اعدام محکوم کرده است و البته این چنین قانونگذاری نشأت گرفته از اثرات مخرب ماده مخدر صنعتی بر شخص و حتی جامعه می باشد.

عفو در بحث مواد مخدر امکان پذیر است

محکومینی که با توجه به نظر رهبر جمهوری اسلامی جناب آقای خامنه ای و در مناسبت های خاص مثل نوروز یا اعیاد مذهبی مثل رجب یا مبعث مشمول عفو قرار می‌گیرند شامل عفو خصوصی می‌شوند که در این نوع عفو، مجازات های تکمیلی همچنان سر جای خود است.

 مجرمین مواد مخدر طبق بند نهم مشمولین عفو و رحمت اسلامی سال ۹۹ به این صورت مشمول عفو می‌شوند:

باقیمانده محکومیت محکومان جرایم مرتبط با مواد مخدر که میزان مواد موضوع محکومیت آنها در هروئین، روانگردان‌های صنعتی و مشتقات آنها تا حداکثر پنج گرم و در تریاک و مشتقات آن حداکثر ۵۰۰ گرم بوده، در صورت فقدان سابقه محکومیت و تحمل یک پنجم محکومیت.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مدارک لازم برای انحصار وراثت

مجازات نگهداری تریاک

تعلیق و تعویق مجرمین مواد مخدر

با توجه به افزایش بیش از حد زندانیان مواد مخدر که بالغ بر ۴۶ درصد از مجرمین را به خود اختصاص داده اند.

اکنون رویکرد نظام کیفری بیشتر جنبه ی تربیتی و سازگاری و جامعه پذیری دارد برخلاف گذشته که بیشتر ارعاب و ترساندن مجرمین مطرح بود و بیشتر هدف سازگار کردن مجرمین است.

در خصوص جرایم مواد مخدر در جرایم تعزیر درجه شش تا هشت یعنی حبس از سه ماه تا دو سال، شلاق تا هفتاد و چهار ضربه، جزای نقدی تا ۸۰ میلیون ریال امکان تعویق یعنی به عقب انداختن صدور حکم به مدت شش ماه تا دو سال وجود دارد.

در خصوص تعلیق مواد مخدر نیز در جرایم درجه سه تا هشت، یعنی حبس تا ۱۵ سال، جزای نقدی تا ۵۵۰ میلیون ریال و شلاق تا ۷۴ ضربه امکان تعلیق یعنی معلق کردن تمام یا قسمتی از مجازات وجود دارد.

 تنها استثنا بحث تعویق و تعلیق مواد مخدر بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی است که بیان می دارد:

قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان مشمول تعویق و تعلیق نمی باشد

نحوه تقدیم شکواییه برای جرایم مواد مخدر

برای تنظیم شکایت برگ های از پیش تهیه شده تحت عنوان شکواییه در اختیار شاکیان قرار داده می‌شود تا شکایت خود را در آن مکتوب کند اما همواره لازم نیست که شکایت بر روی بردهای شکواییه مکتوب شود و لازم نیست در این مورد ماده ۶۹ آیین دادرسی کیفری بیان کرده است که دادستان مکلف از شکایت کتبی یا شفاهی را در همه وقت قبول کند شکایت شفاهی باشد در صورت مجلس قید می‌شود و به مزایا اثر انگشت شاکی میرسد چند شاکی سواد نداشته باشد مراتب در صورتمجلس قید می‌شود و انطباق شکایت با مندرجات صورتمجلس تصدیق می شود و تعطیل بودن ایام و یا خارج از وقت اداری بودن مانع از طرح شکایت نمی باشد.

برای جرم مواد مخدر چه اسناد و مدارکی لازم است

شاکی باید از مراجع قضایی تعقیب و رسیدگی به دادرسی متهم را خواستار شود و ادله و مدارک خود را پیوست شکواییه کند که مهمترین مدارک عبارتند از دلایل و مدارک دال بر وقوع فعل مجرمانه و اسامی شهود و مطلعین به همراه مشخصات کامل و نشانی آنها.

مجازات نگهداری تریاک

لایحه دفاعیه حمل و نگهداری مواد مخدر 

نقش بی بدیل لوایح دفاعی در همه جرایم خصوصا موضوع حساس مواد مخدر بر کسی پوشیده نیست که در این گونه پرونده استفاده از وکلای کیفری چیره دست , شانس موفقیت در پرونده ها را افزایش می دهد .

نمونه رای حمل و نگهداری مواد مخدر 

آرای متفاوت و بعضا متعارض در پرونده های مواد مخدر وجود دارد که ناشی از برداشت متفاوت و تفاسیر متعدد از قانون است . لذا استفاده از مشاوره های حقوقی در این خصوص راهگشا می باشد .

مجازات معاونت در حمل مواد مخدر , مجازات مشارکت در حمل مواد مخدر 

قانونگذار کیفری به تبع مجرمین اصلی , برای کسانی که به هر نحو تسهیل کننده , یا شرکت کننده در جرم بوده اند نیز  مجازات جداگانه در نظر گرفته است .

نتیجه گیری

در نتیجه نگاه قانون فعلی به مراتب نگاهی کارشناسی تر است چون در ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، قاضی را تنها در صورتی مجاز کرده که مجازات اعدام یا حبس ابد دهد که شخص مرتکب حمل و نگهداری مواد مخدر اعم از صنعتی یا غیر صنعتی، باید مصداق مفسد فی الارض باشد.

یعنی در جهت حمل ماده مخدر از سلاح گرم استفاده یا همراه داشته باشند یا اینکه سردسته یک گروه حمل یا نگهداری مواد مخدر باشند، یا اینکه سابقه حمل یا نگهداری مواد مخدر با مجازات اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد که با وجود این شرایط قاضی به اعدام یا حبس ابد مرتکب حکم می دهد اما در غیر اینصورت کسانی که به اعدام محکوم شده اند را به حبس تا سی سال و کسانی که به حبس ابد محکوم شده اند به حبس پانزده تا بیست و پنج سال حکم دهد.

البته این نگاه قانون تلاش کرده با توجه به حجم بالای تاجرین و سوداگران مرگ، از افزایش احکام اعدام و حبس ابد پرهیز شود و کسی که لایق آن است به اعدام یا حبس ابد محکوم شود.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس