مجازات صیغه بدون اجازه پدر

0

از موارد مهم اسلام تشکیل خانواده و حفظ آن میباشد و ازدواج  با اهمیت ترین تصمیم زندگی دختر و پسران جوان است . برای تصمیم گیری ازدواج اذن پدر و مادر مهم است .بر طبق قانون مدنی ایران ، رضایت پدر یا جد پدری برای ازدواج موقت یا دائم دختر باکره الزامی میباشد .

اما این اذن در صورتی است واجب که دختر باکره باشد. این مسئله در حقوق ایران یک موضوع خاص است، به دلیل این که انسان به محض این که به سن بلوغ می‌رسد( دختر ۹ سال قمری تمام ) استقلال پیدا می کند و دیگر برای تصمیم گیری نیاز به اذن شخص دیگری ندارد، اما به طور استثنا در این مورد ، دختر اگرچه دختر به سن بلوغ رسیده است ، اما برای نکاح و در آمدن به عقد کسی نمی‌تواند به طور مستقل تصمیم بگیرد. پس او در عین حالی که دیگر تحت ولایت نبوده و نظر خوش قابل اعتبار می باشد و خطبه عقد بی رضایت و خواسته وی اجرا نمی‌شود، باید سعی کند که موافقت و اذن پدر یا جد پدری را به دست آورد.

طبق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی :
«ازدواج دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد منوط به اجازه پدر یا جد پدری او است .»

ازدواج موقت یا صیغه

ازدواج موقت یا صیغه که به صورت لفظ عامیانه استفاده می شود یک قوانین و شرایطی متفاوت با نکاح دائم دارد در وهله اول در ازدواج دائم مدت زمان معنی ندارد تا طرفین در قید حیات باشند در عقد و نکاح هم هستند ولی در صیفه یا عقد موقت حتما باید مدت زمانی را که قرار است با هم باشند  در عقد حتما ذکر شود و مدت زمان به مدت حتی یک روز هم اشکالی ندارد.

مقدار مهریه هم باید در ازدواج موقت مشخص شود در صورتی که در نکاح دائم اگر مهریه ذکر نشود نیز قابل اجرا و  اشکالی ندارد.
در صیغه یا عقد موقت زوجین از هم هیچ ارثی نمی برند و در عقد موقت به هیچ زن نفقه ای هم تعلق نمی گیرد اما اگر خود  طرفین شرط کنند که از هم ارث ببرند یا  اینکه قیدکنند که نفقه پرداخت شود اشکالی نخواهد داشت.
در صیغه یا عقد موقت طلاق وجود ندارد و زوجین می توانند بعد از تمام شدن مدت زمانی که در صیغه قید کرده اند  بدون طلاق از هم جدا شوند و اگر مدتی از مدت زمان صیغه یا عقد موقت  مانده باشد می توانند با بخشیدن مدت زمان قید شده از هم جدا بشوند و دیگر نیازی به مراجعه به دادگاه نیست.
برای صیغه یا عقد موقت زن باید به مدت زمان 2 ماه عده نگهدارد منظور از دو ماه به اندازه دو حیض است.
اگر فرزندی از صیغه یا عقد موقت به وجود بیاید کلیه تکالیف والدین با تکالیف عقد دائم برابر است و کودک حاصل از عقد موقت از تمام حقوق برخوردار است.

چرا اذن پدر برای ازدواج دختر الزامی میباشد؟

بنا بر این دلیل که قانون مدنی ایران در بخش نکاح و طلاق غالبا از فقه مقدس اسلام برگرفته شده است  و علمای مذهبی و دینی لزوم گرفتن اجازه پدر یا جد پدری را برای ازدواج دختر باکره نیاز و لازم دانسته اند.

مجازات صیغه بدون اجازه پدر

آیا دختر می تواند بدون اذن پدرش صیغه مردی بشود؟

برای ازدواج موقت با دختر باکره بیشتر فقها اذن و اجازه پدر را  از شروط عقد میدانند. براساس فتوای این‏ فقها اگر دختر باکره‏ ای بدوناجازه  ولی به صیغه یا عقد موقت مردی درآید، این عقد باطل است و نسبت به دختر احکام زوجیت اجرا نمی شود، مگر این که مجدداً با اجازه پدرش او را به عقد خود درآورد.اما در ای میان بعضی از فقها هستند که اذن پدر را در صیغه دختر باکره جز شروط عقد نمی دانند و بر این باور هستند که خود دختر باکره اگر رضایت به عقد د اشته باشد کافی می باشد و عقد جاری شد نیز درست می باشد و این را برای عقد موقت دختر باکره کافی می دانند، اگر چه احتیاط مستحب می دانند که ازاولیا دختر باکره اجازه گرفته شود. فتوای این فقها ب این صورت است که اگر دختر باکره ای  به عقد موقت و صیغه مردی بدون اذن ولی در آید، این عقد موقت درست و صحیح  است و دستورات و احکام زوجیت موقت بر آن اجرا می شود.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مرخصی زندانیان

آیا در صیغه و عقد موقت هم باید مثل ازداوج دائم خطبه عقد خوانده شود یا بدون خطبه عقد می توانند با هم باشند و آیا زن و مرد خودشان می توانند بین خودشان خطبه یا صیغه بخوانند؟

در ازدواج دائم یا موقت باید خطبه عقد یا صیغه خوانده شود و فقط رضایت زن و مرد کافی نیست و صیغه عقد رامی توانند خود زن و مرد بخوانند یا کسی را وکیل می کنند که ازجانب آن ها بخواند. اگر خود زن و مرد بخواهند خطبه و صیغه عقد موقت را بخوانند، باید مدت و مقدار مهر را معین کنند.

آیا برای محرمیت کفایت میکند که دو طرف رضایت داشته باشند با هم باشند یا باید حتما خطبه و صیغه عقد بخوانند؟

درخصوص این که آیا صیغه صرف خواستن و با هم بودن هم میشود یا خیر، میتوان این گونه پاسخ داد که همه فقها چه در نکاح دائم و چه درنکاح موقت اجرای خطبه و صیغه عقد را شرط و لازم میدانند و فقط رضایت زن و مرد را برایاجرای عقد  کافی نمیدانند و همه فقها اتفاق نظر دارند که برای  نکاح(چه دائم و چه موقت) حتما باید صیغه عقد اجرا شود.

اگرشخصی به زبان عربی آشنا نباشد برای خواندن صیغه عقد چه کند؟

کسانی که به زبان عربی آشنا نیستند، میتوانند به زبانی مثلا به زبان فارسی یا ترکی و ..خطبه و صیغه عقد را بخوانند، ولی باید کلمات و الفاظی را بگویند که به معنای همان صیغه عربی باشد، مثلاً زن میگوید: من‏ خودم را در یک مدت مشخص و معین (که از قبل تعیین شده) و در مقابل مهریه مشخص و معین (که از قبل تعیین شده) به نکاح و ازدواج تو درمی آورم. و در مقابل مرد میگوید که: ازدواج با این شرط را قبول کردم و پذیرفتم.
البته قابل ذکر است که بعضی از فقها تاکید دارند که خطبه و صیغه عقد حتما باید به عربی خوانده شود و به غیر از زبان عربی صحیح نیست ولی عده ای دیگر هم جاری شدن خطبه و صیغه عقد را به هر زبانی را قابل اجرا و جایز می دانند.

در چه مواردی دختر می تواند بدون اجازه پدر ازدواج کند ؟

1. در صورتی که دختر باکره نباشد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  حکم تیراندازی در ملا عام و نحوه رسیدگی به مجازات آن

2. دختری که همسر او در قید حیات نباشد یا از همسرش طلاق گرفته باشد برای ازدواج مجدد به اذن پدرش نیاز ندارد .

3. اگر پدر دختر بدون داشتن دلیل کافی و قابل قبول ئ موجه اجازه ازدواج به دخترش ندهد از این رو دختر می تواند  با معرفی مردی که می خواهد با او ازدواج کند به دادگاه و با گرفتن اذن از دادگاه مدنی می تواند به دفتر ازدواج برای ثبت ازدواج خود مراجعه و ازدواج خود را ثبت کند.

نکته :در قانون قدیم پدر برای بیان دلیل عدم اذن خود به ازدواج ۱۵ روز مهلت داشت اما در قانون جدید دیگر این فرصت وجود ندارد .

4. دختری که به هر دلیلی مانند بیماری ، رابطه نامشروع و .. باکرگی خود را از دست داده باشد دیگر برای ازدواج نیازی به اجازه پدر ندارد .

5. اگر جد پدری دختر اجازه ازدواج دختر را بدهد و پدر دختر به او اذن ازدواج ندهد،دختر میتواند ازدواج کند .

مجازات صیغه بدون اجازه پدر

قابل رجوع بودن اجازه پدر در ازدواج دختر 

برای ازدواج دختر اذن پدر یا جد پدری قابل رجوع میباشد به این صورت که آنها می توانند امری که به آن اذن داده‌اند را عوض کنند یا تغییر دهند و اگر دختر بدون اجازه آنها به عقد یا نکاح مردی در آید عقدش غیر نافذ میباشد .

نکته :اجازه  ازدواج به فرد دیگری ، واگذار نمی شود مثلا پدر دختر ، نمی تواند اذن ازدواج را به برادر خود واگذار کند .

در چه مواردی پدر صلاحیت اجازه دادن برای ازدواج را ندارد

 زمان هایی وجود دارد که حق اذن پدر برای ازدواج دختر می گیرد و آن زمانی میباشد که، اولیا یا سرپرست یکی از موارد و شرایط زیر را دارا باشد:

غایب باشد یا مجنون و دیوانه باشد، یا سفیه باشد (یعنی همانند کسی باشد که مال خود را در اعمال بیهوده خرج کند و نتواند در مسایل مالی به طرز عاقلانه رفتار کند) یا اینکه خود او تحت قیمومیت فرد دیگر باشد.به این ترتیب اذن او نیازی نیست و دختر حق دارد آزادانه و بدون اذن پدر خود ازدواج کند همچنین زمانی که، اولیا در قید حیات و سالم باشد، اما به هر دلیلی قابل دسترسی نباشند، در این مورد هم اذن پدر منتفی می‌شود. البته باید به این نکته توجه کرد که برای ثبت این ازدواج در دفترخانه دختر باید هریک از موارد غیبت، جنون، سفه یا تحت قیمومیت بودن، ولی را در دادگاه بتواند اثبات کند.

پس دختر باید اثبات کند که پدر او دیوانه است و همچنین پدربزرگ هم ندارد، در این صورت دادگاه اذن ازدواج او را صادر می کند.

دختری که بدون اجازه، ولی اقدام به ازدواج کند تکلیف عقد او چیست؟

این سوال بوجود می آید که تکلیف عقد بدون ولی چیست و به عبارت دیگر آیا عقد صورت گرفته باطل میباشد یا صحیح است؟آیا صرفاً به دلیل نداشتن اجاره ولی عقد باطل می‌شود؟

 فطرت هر انسان مملو از خواسته‌ها و نیاز‌هایی است که به صورت غریزی و خدادادی در وجود انسان قرار داده شده است،خواسته های زیاد و گوناکونی که به هیچ عنوان امکان شمارش همه این نیاز ها وجود ندارد. از جمله این خواسته ها و نیازهای ضروری  ازدواج میباشد. وقتی شخصی به سن بلوغ می رسد و عقل او به رشد مناسبی می رسد موضوع نیاز به همسر و ازدواج و تشکیل بنیان خانواده بیش از پیش در در وجود و ذهن او فراگیر می‌شود؛ زیرا او دیگر آن کودک ضعیف نیست که به دنبال حمایت بزرگتر‌ها باشد بلکه خود او  این توانایی و مهارت کافی را به دست آورده است که از زیر بار وابستگی به اولیا خود از هر نظر چه فکری و چه مالی و.. خارج شود. بنابر این ازدواج مسیله ای میباشد که کاملا در گرو استقلال شخص می باشد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  درخواست تنفیذ طلاق چیست ؟

و تا زمانی که استقلال کافی از نظر فکری و مالی و..بدست نیاورد و نتواند به صورت شخصی برای موضوعات مهم زندگی خود تصمیم بگیرد در مسیله نکاح و ازدواج هم به نتیجه مطلوب و موفقیتی نمی‌رسد. هر نیاز است که همین فرد عاقل و به سن بلوغ رسیده برای تصمیم گیری های مهم زندگی خود که بی شک مسیله ازدواج هم از آن ها میباشد از بزرگتر‌ها کمک و مشورت بخواهد. تاکنون صحبت‌های زیادی در این باره مطرح شده است، اما به‌نظر می‌رسد درباره تکلیف و حکم ازدواج دختر و پسر بدون اذن ولی که نتیجه مشخص و حکم قطعی از این صحبت‌ها حاصل نشده و نمی‌توان یک حکم یکسان در این باره داد.

زمانی که اجازه از بین می رود و حکم ازدواج بدون اذن ولی 

 در هر زمان که پدر یا جد پدری بدون داشتن دلیل موجه از دادن اذن و اجازه ازدواج امتناع کند، اذن او ساقط می‌شود. در این صورت دختر می‌تواند با مراجعه به دادگاه و معرفی کامل مرد که قصد ازدواج را با او دارد و ارایه شرایط ازدواج و مهریه‌ای که بین خودشان توافقکرده اند، اجازه لازم برای ازدواج را بگیرد و دادگاه پس از انجام بررسی‌های لازم ممکن است اجازه را صادر کند به این ترتیب دختر و پسر با در اختیار داشتن محوز فوق می‌توانند به یک دفتر ازدواج رجوع کنند و عقد خود را ثبت کنند.
در صورتی که دختر بدون مراجعه به داگاه و گرفتن اذن ولی خود ازدواج کند، عقد و ازدواج او باطل نخواهد بود، ولی شخص سردفتری که بدون اذن ولی این عقد را ثبت کرده است،مجازات میشود و مرتکب تخلف انتظامی شده است.
چند پرسش و پاسخ از آیت الله العظمی سیستانی در مورد صیغه و عقد موقت
حدود صیغه محرمیت به چه اندازه است و حدود روابط و محدوده حجاب تا چه حدی از نظر شرعی مجاز می باشد؟
صیغه محرمیت همان عقد موقتمیباشد که زن در روابط مانند زوجه است .
( به این معنی که هیچ فرقی بین زن عقدی و صیغه ای یا عقد موقت از نظر حدود رابطه وجود ندارد)
آیا دختر و پسری که با هم ارتباط دارند خودشان می توانند بین خودشان صیغه محرمیت و خطبه عقد موقت بخوانند؟
با اذن پدر یا جد پدری می توانند و اشکال ندارد.
( در اینجا و طبق نظر آیت اله سیستانی اجازه پدر واجب و الزامی است و بدون اذن و اجازه ولی باطل است)
آیا می توان دختری را که به دلیلی بکارت خود را از دست داده است را بدون اجازه و اذن پدر صیغه کرد؟
اجازه پدر لازم است.
5/5 - (1 امتیاز)
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس