مجازات تصرف عدوانی و تعریف ان

0

اقسام دعوا

دعوا که جمع ان به دعاوی تعبیر می شودبه انواع مختلفی تقسیم می شود از جمله مالی و غیر مالی یا منقول و غیر منقول که مهم ترین تقسیم بندی که مارا به مبحث مجازات تصرف عدوانی و مبانی ان در قوانین می رساند تقسیم دعاوی به مالکیت و تصرف است ، که تصرف به عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت تقسیم می شود برای مقدمه به ورود مبحث مجازات تصرف عدوانی باید از خلع ید به معنای عام صحبت کنیم که تقسیم می شود به خلع ید به معنای خاص که مربوط است به نزاع و اختلاف روی اصل مالکیت که درواق در ان سند مالکیت دلیل محکم است /دعوای تخلیه ید یکی دیگر از اقسام دعوای خلع ید به معنای عام است که در اینجا مالکیت محرز است ولی اختلاف و نزاع روی این مورد است که به عنوان مثال مستاجر هنوز مدت اجاره اش تمام نشده به مالک بگوید درست است که تو مالک هستی ولی من هم هنوز مالکیت منافع را دارم و نمی توانی تخلیه ید مرا بخواهی و اما مهم ترین موضوع دعوای تصرف است که بحث سر این مورد است که چه کسی متصرف سابق است؟

از ماده 158 تا 175 قانون ایین دادرسی مدنی اختصاص داده شده به تعریف تصرف عدوانی که با کلید واژه ی ادعای متصرف سابق بحث را شروع میکنیم.

در دعوای تصرف عدوانی باید حتما مال غیرمنقول باشد(یعنی مالی که نتوان ان را از محلی به محل دیگر نقل و انتقال داد و نقل و انتقال ان به محل یا خودش اسیب می رساند) اما این موضوع در صلاحیت دو دادگاه است یکی دادگاه عمومی حقوقی و دیگر به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی از دادگاه عمومی کیفری می توان اقدام کرد با این اختلاف که در بحث کیفری سبق تصرف مطرح نیست بلکه بیشتر مالکیت مطرح است ولی شکست در دعوای کیفری به معنای شکست در دعوای حقوقی نیست و بالعکس.

موضوع تصرف عدوانی مال غیرمنقلو قابل تملک خصوصی است یعنی بتوان مال غیرمنقول مورد بحث را مالک شد و جز مباحات یا مشترکات عمومی و اموالی که مالک خاص ندارند نباشد.

شایان ذکر است که علیه ارگان های دولتی هم می توان دعوای رفع تصرف مطرح کرد و دادگاه عمومی صالح است نه دیوان عدالت اداری و در خصوص طرح دعوا باید به دادگاهی مراجع کرد که مال غیرمنقول موضوع دعوا در حوزه ان قرار دارد نیاز به تشریفات خاصی در این خصوص برای رعایت نیست بلکه روند طبیعی کفایت می کند شامل دادخواست دادن و یا ابلاغ و اینکه دادرسی باید منصفانه باشد و…

در دعوای تصرف دادگاه خارج از نوبت رسیدگی می کند.

اگر دعوای تصرف مطرح کرده و حکم را به نفع خود بگیریم بلافاصله متصرف را از ملک بیرون می کنندو اموال منقولی (اموالی که بتوان ان ها را از محلی به محل دیگر نقل و انتقال داد بدون اینکه به محل خود اسیب برسانند) را که متصرف با خود اورده نیز به او بازگردانده واورا بیرون می کنند ولی بنا یا درختانی که متصرف کاشته یا بنا کرده را نگه می دارند زیرا متصرف از تاریخ رفع تصرف تا یک ماه وقت دارد که دعوای مالکیت را در دادگاه صالح اقامه کند و اگر شکست بخورد درخت ها وبنا ممکن است قلع شود.

در ماده 158 قانون ایین دادرسی مدنی تعریف تصرف عدوانی مطرح شده است که عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و ادعاده تصرف خود را نسبت به ان مال درخواست می کند(اعاده یعنی بازگرداندن وضع سابق و در اینجا اعاده تصرف یعنی بازکرداندن تصرف به متصرف سابق)

در ماده 161 قانون ایین دادرسی مدنی اشاره شده است که در دعاوی تصرف عدوانی …خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا غیروسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است.

برای بحث کیفری تصرف عدوانی رجوع می شود به ماده 690 قانون مجازات اسلامی که عنوان کرده است:”هرکس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی،دیوار کشی، تغییر حد فاصل،امحای مرز، کرت بندی،نهرکشی،حفرچاه،غرس اشجار و زراعت و امثال ان به تهیه اثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در ایش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستان، باغ ها،قلمستان ها،منابع اب، چشمه سار ها،انهار طبیعی و پارک های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروریو کشت و صنعت و اراضی موات وبایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گرددیا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نمیاد به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود . دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده به وضع حال سابق نماید.”

تبصره های ماده مذکور عنوان کرده است که رسیدگی به جرایم فوق الذکر خارج از نوبت صورت می گیرد و مقام قضایی دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد. در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد، قرار بازداشت صادر خواهد شد. مدعی می تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع اثار تجاوز را بنماید.

برای بحث حقوقی این قضیه همان طور که گفته شد در مواد 158 تا 177 قانون ایین دادرسی مدنی اشاره شده است.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس