لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک

0

لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358/9/27

‌ماده واحده – در دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیر مجاز در
املاک مجاور هر گاه محرز شود که طرف دعوی یا ایادی قبلی او‌قصد تجاوز نداشته و در
اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقع طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی یا
به علل دیگری که ایجادکننده بناء یا‌مستحدثات از آن بی‌اطلاع بوده تجاوز واقع شده
و میزان ضرر مالک هم با مقایسه با خساراتی که از خلع ید و قلع بنا و مستحدثات
متوجه طرف‌می‌شود به نظر دادگاه نسبتاً جزیی باشد در صورتی که طرف دعوی قیمت اراضی
مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه تودیع نماید دادگاه‌حکم به پرداخت
قیمت اراضی و کلیه خسارات وارده و اصلاح اسناد مالکیت طرفین دعوی می‌دهد و در غیر
این صورت حکم به خلع ید و قلع بناء و‌مستحدثات غیر مجاز داده خواهد شد.
‌تبصره 1 – منظور از قیمت اراضی در این ماده بالاترین قیمت آن از تاریخ تجاوز تا
تاریخ صدور حکم خواهد بود.
‌تبصره 2 – در صورتی که تجاوز به راضی مجاور موجب کسر قیمت باقیمانده آن نیز بشود
در احتساب ضرر مالک اراضی، منظور خواهد شد.
‌تبصره 3 – مقررات این قانون نسبت به دعاوی مطروحه‌ای که تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن
این قانون به حکم قطعی منتهی نشده لازم‌الرعایه است و‌هرگاه حکم قطعی صادر شده و
اجراء نشده باشد ذینفع می‌تواند با استناد به این قانون ظرف مدت 2 ماه از تاریخ
لازم‌الاجرا شدن این قانون تقاضای‌اعاده دادرسی نماید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس