قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه

0

قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه

‌ماده واحده – از این تاریخ ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه و یا کسانی که قبلاً بر اثر ازدواج به تابعیت ایران درآمده‌اند ممنوع‌است. کارمندان
متخلف صلاحیت ادامه خدمت در وزارت خارجه را نخواهند داشت.
‌تبصره 1 – از تاریخ تصویب این قانون هیچ فردی که همسرش تبعه بیگانه باشد و یا سابقاً تابعیت بیگانه داشته است به خدمت وزارت امور خارجه‌پذیرفته نخواهد شد.
‌تبصره 2 – اعزام کارمندان فعلی وزارت امور خارجه که دارای همسرانی باشند که قبلاً تبعیت غیرایرانی داشته‌اند از هر طبقه و مقام به مأموریت‌ثابت کشورهایی که همسر
آنها تابعیت آن کشور را داشته‌اند ممنوع است.
‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده و دو تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه 1342 تقدیم و در تاریخ نوزدهم آذر ماه یک هزار و‌سیصد و چهل و پنج
به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه بیست و پنجم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس