قانون معافیت کارگاهها و مشاغل دارای پنج نفر کارگر و کمتر

0

قانون معافیت کارگاهها و مشاغل دارای پنج نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 

‌ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه کارگاهها و مشاغل‌دارای پنج نفر کارگر
و کمتر از شمول قانون کار معاف می‌باشند.
‌تبصره 1 – هر یک از کارگران و کارفرمایان نسبت به پرداخت حق بیمه کارگری مخیرند با توافق همدیگر اقدام نمایند.
‌تبصره 2 – این ماده واحده شامل کارگاههائی می‌شود که پس از تصویب این قانون ایجاد می‌شود.

 

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس