قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند

0

قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند

‌قانون
مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند
‌مصوب 31 اردیبهشت ماه 1308
‌ماده اول – هر گاه محکوم‌علیه یا مدیون یا کفیلی مال غیر را مال خود معرفی نماید
و همچنین اگر مدعی‌علیه برای تأمین مدعی‌به مال متعلق به غیر‌را مال خود معرفی کند
و برای وصول حق محکوم‌له یا دائن و یا تأمین مدعی‌به عملیاتی نسبت به آن مال بشود
محکوم‌له یا دائن و یا طرفی که مدعی‌به‌او تأمین شده مسئول خسارات وارده بر صاحب
مال نخواهد بود و صاحب مال می‌تواند برای جبران خسارات خود به کسی که مال او را
مال خود‌معرفی کرده است مراجعه کند.
‌تبصره – اشخاصی که از ابتدای 1303 تا تاریخ اجرای این قانون در موارد مذکوره در
ماده فوق مال غیر را مال خود معرفی کرده‌اند نیز مشمول ماده‌فوق خواهند بود.
‌ماده دوم – محکوم‌علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم
به اینکه مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی کرده‌و عملیاتی نسبت به
آن مال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده 238 قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد.
‌ماده سوم – این قانون از پانزدهم خرداد 1308 به موقع اجرا گذارده می‌شود.
“‌چون به موجب قانون 10 اردیبهشت ماه 1308 “‌وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح
قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از‌تصویب کمیسیون فعلی قوانین
عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان
ممکن است معلوم شود رفع و‌قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس
شورای ملی پیشنهاد نماید” علیهذا (‌قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض
مال‌خود معرفی می‌نمایند) مشتمل بر سه ماده که در تاریخ سی و یکم اردیبهشت ماه یک
هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه‌مجلس شورای ملی رسیده قابل
اجرا است.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس