قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات

0

قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات

ماده 1 -شرکتها و مؤسسات دانش بنیان شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور همافزایی

علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی )شامل گسترش و کاربرد اختراع و

نوآوری( و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه )شامل طراحی و تولید کاال و خدمات( در حوزه فناوری های

برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل میشود.

تبصره- شرکتهای دولتی، مؤسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی و نیز شرکتها و مؤسساتی که بیش از پنجاه

درصد )5۱ )%از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد،

مشمول حمایتهای این قانون نیستند.

ماده 2 -شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری مسؤولیت سیاستگذاری، برنامهریزی و پیگیری اجراء این قانون

را به عهده دارد که از این پس در این قانون به اختصار شورا نامیده میشود. دبیرخانه شورا مسؤول پیگیری

اجراء مصوبات شورا از طریق دستگاههای ذیربط خواهد بود.

ماده 3-حمایتها و تسهیالت قابل اعطاء به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون عبارتند از :

الف- معافیت از پرداخت مالیات، عوارض،حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده

سال

ب- تأمین تمام یا بخشی از هزینه تولید، عرضه یا به کارگیری نوآوری و فناوری با اعطاء تسهیالت کم بهره

یا بدون بهره بلندمدت یا کوتاه مدت بر طبق عقود شرعی

ج- اولویت استقرار واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی و تولیدی شرکتها و مؤسسات دانش بنیان موضوع

این قانون در محل پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق ویژه علم و فناوری

د- اولویت واگذاری تمام یا بخشی از سهام مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی قابل واگذاری براساس ضوابط

قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و

اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )88 )قانون اساسی به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

قانون

هـ- ایجاد پوشش بیمه ای مناسب برای کاهش خطر پذیری محصوالت دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری

در تمام مراحل تولید، عرضه و به کارگیری

و- تسهیل شرایط مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده )۰ )و تمهید امکان مشارکت شرکتها و مؤسسات

دانش بنیان موضوع این قانون

ماده 4 -وزارت امور اقتصادی ودارایی موظف است در راستای قانون اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و

چهارم )88 )قانون اساسی مصوب بهمن ماه ۰520 شمسی ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، با

همکاری کلیه دستگاههای دولتی، فهرست تمامی مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی را تهیه و به شورا ارائه

نماید. شورا موظف است ظرف سه ماه از تاریخ دریافت این فهرست، مراکز و مؤسسات پژوهشی غیر

حاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را احصاء نموده و وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق

قانون مذکور در این ماده زمینه واگذاری آنها را فراهم نماید .

تبصره 1 -ماهیت این شرکتها پس از واگذاری نباید تغییر کند.

تبصره 2-وزارت علوم،تحقیقات و فناوری وظیفه نظارت بر حسن اجراء و احراز صالحیت خریداران را در این

ماده برعهده دارد.

ماده 5 -به منظور کمک به تجاری سازی نوآوریها و اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی نمودن دانش فنی از

طریق ارائه کمک و تسهیالت قرض الحسنه و تسهیالت بدون أخذ هرگونه تضمین و مشارکت با اختیار

بخشش تمام یا بخشی از سهم مشارکت به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، صندوقی تحت عنوان صندوق

نوآوری و شکوفایی وابسته به شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و زیر نظر رئیس شورا تأسیس می شود.

منابع مالی صندوق شامل کمکهای دولت، اعتبارات مندرج در بودجه ساالنه، هرگونه کمک و سرمایهگذاری

اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی وابسته و تابع، نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداریها و

شرکتهای وابسته و تابع می باشد.

بانکها نیز میتوانند بخشی از منابع تسهیالت موضوع صندوق یادشده را تأمین نمایند. به منظور تأمین منابع

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  موافقتنامه چابهار

مالی صندوق، دولت موظف است از سال سوم به بعد در الیحه بودجه، حداقل نیم درصد )5/۱ )%از منابع

بودجه عمومی خود را جهت کمک به این صندوق در نظر بگیرد.

تبصره 1-حداقل پنج درصد )5 )%از سرمایه این صندوق جهت اعطاء تسهیالت به صندوقهای غیر دولتی

پژوهشی و فناوری موضوع ماده )85 )قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری

اسالمی ایران مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تخصیص خواهد یافت.

تبصره 2-سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی به میزان سی هزارمیلیارد )5۱0۱۱۱0۱۱۱0۱۱۱0۱۱۱ )

ریال به تدریج حداکثر ظرف سه سال از محل صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی تأمین میگردد.

تبصره 3 -اساسنامه این صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق

در چهارچوب این قانون توسط شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب

این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد .

ماده 6 -کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی مجازند بخشی از مبلغ قراردادهای خرید کاال یا خدمات با مبدأ

خارجی را جهت نیل به خودکفایی در همان زمینه از طریق انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه فناوری ضمن

عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات دانش بنیان به انجام رسانند.

ماده 7 -کلیه دستگاههای مجری این قانون موظف هستند حداکثر ظرف یک ماه به درخواستهای متقاضیان

جهت استفاده از حمایت مندرج در این قانون رسیدگی کنند و نتیجه نهایی را به متقاضی اعالم نمایند،

چنانچه نظر مبنی بر رد درخواست باشد باید به طور مستدل به آگاهی درخواست کننده برسانند. درخواست

کننده میتواند نزد دبیرخانه اعتراض کند و شورا موظف است ظرف یک ماه به شکایت واصله رسیدگی

کند.

ماده 8 -شرکتها و مؤسسات دانش بنیان مجازند مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها

با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر نمایند .

ماده 9 -به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تقویت همکاریهای بین المللی اجازه داده

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها با آخرین اصلاحات

میشود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام

مأموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض

سرمایهگذاری خارجی و مبادالت مالی بینالمللی برخوردار گردند.

ماده 10 -هرگونه استفاده ازمزایا، امتیازات وتسهیالت عنوان شده دراین قانون برای شرکتها ومؤسسات دانش

بنیان پس ازانطباق با اهداف مندرج دراین قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت تصویب به

شورایعالی علوم تحقیقات و فناوری ارائه میگردد.

ماده 11 -کلیه اشخاص )حقیقی یا حقوقی( که از حمایتهای این قانون برخوردار شدهاند چنانچه حمایتها و

تسهیالت اعطاء شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف کنند ضمن محرومیت از استفاده

مجدد از حمایتهای این قانون مجازاتهای زیر در مورد آنها اعمال میشود.

الف- در صورت برخورداری از تسهیالت مالی عالوه بر رد مال، به جریمه نقدی برابر با تسهیالت دریافتی

محکوم میشوند.

ب- در صورت برخورداری از شرایط تسهیالت در ورود به مناقصه به مدت سه سال از شرکت در کلیه

مناقصهها منع میشوند.

ج- در صورت برخورداری از معافیتهای مالیاتی یا عوارض عالوه بر پرداخت آنها به جریمه نقدی برابر میزان

معافیت اعطاء شده محکوم میشوند.

د – در صورت برخورداری از پوشش بیمهای، به پرداخت جریمه معادل پوشش بیمهای دریافتی محکوم

میشوند.

ماده 12 -گزارش نحوه اجراء این قانون هر شش ماه یکبار توسط دبیرخانه شورا تهیه و به مجلس شورای

اسالمی ارائه میگردد .

ماده 13 -آئیننامههای اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تصویب آن توسط وزارت علوم، تحقیقات و

فناوری و شورایعالی علوم و تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و شش تبصره درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و

سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 19/8/89 به تأیید شورای نگهبان رسید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس