قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی

0

قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی

‌ماده واحده – به منظور تعمیم و گسترش صنعت بیمه در کشور، افزایش رقابت و کارآئی در بازار بیمه، افزایش رفاه عمومی و گسترش امنیت‌اجتماعی و اقتصادی، افزایش نقش بیمه در رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه با توجه به ذیل اصل چهل و چهارم (44)‌قانون اساسی و در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرایط تعیین شده زیر اجازه تأسیس مؤسسه بیمه غیر دولتی به اشخاص داخلی داده می‌شود:
1 – سیاستگذاری در صنعت بیمه، اعمال نظارت بر فعالیتهای بیمه‌ای و صدور مجوز فعالیت بیمه‌ای کماکان جهت اعمال حاکمیت در اختیار‌دولت جمهوری اسلامی ایران باقی خواهد بود.
2 – ضوابط مربوط به نحوه تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه داخلی از قبیل شرایط اخذ مجوز تأسیس و لغو آن، نحوه انتقال عملیات و ادغام،‌انحلال و ورشکستگی مؤسسات بیمه‌ای، محدوده فعالیت بیمه‌ای و بیمه اتکائی شامل انواع معاملات بیمه، حق بیمه و کارمزد مربوط به رشته‌های‌مختلف بیمه، میزان ذخایر فنی و اندوخته‌های قانونی و نحوه سرمایه‌گذاری آنها براساس “‌قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب1350.3.30 و اصلاحیه بعدی” و “‌قانون بیمه مصوب 1316.2.7” تعیین خواهد شد.
3 – حداقل سرمایه مؤسسات بیمه موضوع ماده (36) قانون “‌تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 1350.3.30” برای مؤسسات بیمه‌غیر دولتی با پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیأت وزیران تعیین خواهد شد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ششم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در‌تاریخ 1380.6.27 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس