قانون استفساریه بند ( الف) تبصره (10) قانون بودجه سال 1377 کل کشور و ماده (1) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی

0

قانون استفساریه بند ( الف) تبصره (10) قانون بودجه سال 1377 کل کشور و ماده (1) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی – مصوب 1373.8.3

‌موضوع استفسار:
‌آیا منظور از قسمت آخر بند (‌الف) تبصره (10) قانون بودجه سال 1377 کل کشور و
ماده (1) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب 1373.8.3‌این است که سازمان خدمات
درمانی موظف است برای هر متقاضی بصورت انفرادی بدون هیچگونه قید و شرطی پس از
پرداخت حق بیمه دفترچه‌خدمات درمانی صادر و از تاریخ پرداخت حق بیمه، بیمه شونده
از کلیه امکانات بهداشتی و درمانی و بیمارستانی تحت هر عنوان استفاده نماید؟
‌نظر مجلس:
‌ماده واحده – منظور از قسمت آخر بند (‌الف) تبصره (10) قانون بودجه سال 1377 کل
کشور و ماده (1) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور‌مصوب 1373.8.3 این است که
سازمان خدمات درمانی موظف است برای هر متقاضی بصورت انفرادی و بدون هیچگونه قید و
شرطی پس از‌پرداخت حق‌بیمه، دفترچه خدمات درمانی صادر نماید و از تاریخ پرداخت حق
بیمه، بیمه شده از کلیه امکانات بهداشتی و درمانی و بیمارستانی تحت‌هر عنوان
استفاده نماید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس