سوالات درس جرم شناسی آزمون دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی سال 1391

0
  1. حالت خطرناک از سوی ………………………… مطرح شده است و بر تعامل دو عنصر …………………. مبتنی است.

الف) امیل دورکیم و رابرت مرتن – آنومی و تقسیم کار اجتماعی

ب) سزار لومبروزو – حالت خطرناک مجرمان مادرزادی و قابلیت انطباق اجتماعی

ج) گارو فالو – ظرفیت جنایی و قابلیت انطباق اجتماعی

د) آدلف لنتز از مکتب گراتس اطریش – خطرناکی و مسئولیت کیفری بزهکاران

  1. جرم شناسی مارکسیستی علت ارتکاب جرم را ……………… در جامعه می داند.

الف) وجود طبقه پرولتاریای کشاورزی

ب) نابرابری طبقاتی موجود

ج) وجود طبقه پرولتاریای کارگری و نقص آموخته های مذهبی

د) نابرابری حقوق زنان و مردان به ویژه در امر اشتغال

  1. با توجه به آموزه های نظریه جرم شناختی جمهوری خواه کدام گزینه صحیح نیست؟

الف) پشتیبانی مؤثر از عدالت ترمیمی

ب) توسل به حقوق کیفری حداقلی

ج) رویکردهای ترمیمی – بازپرورانه و نه سزادهنده

د) تأکید بر ضرورت توسعه نقش و جایگاه دولت در مبارزه با بزهکاری

  1. سیاست جنایی تغییر مسیر به معنای …………………. و منتسب به ……………………. است.

الف) هدایت قشرهای خاصی از مجرمان به مسیری جدای از مسیرهای رسمی – نظریه برچسب زنی

ب) هدایت برخی از مجرمان به زندان های باز – شکست نظریه اصلاح و درمان

ج) مدارای بیشتر و کمترین مداخله – جرم شناسی مارکسیستی

د) حقوق کیفری حداکثری – نظریه جمهوری خواه

  1. مکتب دفاع اجتماعی نوین از دیدگاه های ……………………. نشأت گرفته و مبتنی بر …………….. است.

الف) مارک آنسل – پذیرش آزادی اراده و استفاده از دستاوردهای علوم انسانی به ویژه جرم شناسی

ب)  مارک آنسل – عدم پذیرش آزادی اراده و استفاده از دستاوردهای علوم انسانی به ویژه جرم شناسی

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مجموعه تست های حقوق مدنی همراه با پاسخنامه

ج) فیلیپو گراماتیکا پس از جنگ دوم جهانی – نفی حقوق کیفری و ضرورت توسل به اقدامات دفاع اجتماعی به منظور بازپروری و سازگار کردن مجرم با جامعه

د) آدولف پرینس بلژیکی – جبر است که از جمله قانون دفاع اجتماعی بلژیکی 1930 (با اصلاحات بعدی) معرف آن

  1. ارتکاب جرم از دیدگاه نظریه راست جدید معلول …………………. است.

الف) مهاجرت های بی رویه و خرده فرهنگ های موجود در جامعه

ب)  ظهور نوعی آنومی گسترده در مفهوم دورکیمی آن

ج)  فقدان خود انضباطی، خویشتن داری و عدم احترام به مراجع اقتدار

د) مهاجرت های بی رویه و تعارض فرهنگی ناشی از آن است که تورستن سلین به ویژه به آن پرداخته

  1. بر اساس کدام نظریه جامعه شناسی جنایی، رفتار مجرمانه خود به خود ایجاد نمی شود بلکه توسط افراد در گروه های کوچک و در طی یک فرآیند ارتباطی آموخته می شود و افراد به این علت مرتکب جرم می شوند که ذهنیت های موافق با نقض قانون در او بر ذهنیت و باورهای مخالف با نقض قانون غلبه می کند؟

الف) نظریه معاشرت های ترجیحی (افتراقی) – ادوین ساترلند (جرم شناس آمریکایی)

ب)  نظریه قوانین تقلید – گابریل تارد ( جرم شناس فرانسوی)

ج) نظریه مکتب شیکاگو (جمعی از استادان و پژوهشگران دانشگاه شیکاگو – آمریکا)

د) نظریه قانون اشباع و فوق اشباع جنایی – انریکو فری (جامعه شناس ایتالیایی)

  1. کدام گزینه در مورد عدالت ترمیمی صحیح است؟

الف) ایجاد امکان مشارکت بزه دیده و بزهکار در فرآیند رسیدگی به جرم

ب) فقدان جایگاه و نقش مؤثر برای بزهکار

ج) تاکید بر ضرورت استفاده از مجازات های شدید برای جبران ناتوانی نظام عدالت کیفری

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  ثبت نام آزمون وکالت ۹۹ آغاز شد

د) مخالفت با استفاده از فرآیند صلح و سازش میان بزه دیده و بزهکار به منظور تحکیم نظام عدالت کیفری موجود

  1. کدام گزینه در مورد جرم شناسی انتقادی صحیح است؟

الف) عدم تأثیر تدابیر پیشگیرانه در ارتکاب جرایم

ب) کاهش استفاده از تدابیر اصلاحی – درمانی

ج) نقد دولت و نهادهای دولتی در رابطه با سیاست¬گزاری جنایی

د)ضرورت استفاده از مجازات های شدیدتر برای کاهش نرخ بزهکاری با توجه به جنبه بازدارندگی عمومی کیفرها

  1. نظریه تعارض فرهنگی به ویژه از سوی کدام یک از جرم شناسان ذیل مورد توجه و تحلیل قرار گرفته است؟

الف) موریس کوسون

ب) جان خوارد

ج) گابریل تارد

د)تورستن سلین

 

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس