سوالات آزمون سردفتری اسناد رسمی ۱۳۸۶

0

سوالات حقوق مدنی سال 1386

1- اشخاصی که در روی دیوار و در خانه های مردم برای تبلیغ خود و یا خدمات و کالای خود، آگهی می‌چسبانند از چه قانونی استفاده می‌کنند؟

1)      مردم در معابر عمومی حق ارتفاق دارند و می‌توانند از دیوارها برای تبلیغ استفاده کنند.

2)      هرکسی حق دارد خود و خدمات و کالای خود را معرفی کند و در و دیوارهای معابر برای تبلیغ است.

3)      مردم می‌توانند از در و دیوارهای معابر عمومی تا حدی که به دیوار مالک صدمه نزند برای تبلیغ استفاده کنند زیرا سمت بیرونی دیوار متعلق به عموم است.

4)      این کار متکی به قانون نیست. اگر از صاحب ملک اجازه بگیرند حق دارند استفاده کنند در غیر این صورت کارشان مصرف غیرمجاز در مال دیگران است.

2- اشاعه در مالکیت به چه معنی است و چگونه می‌توان در مال مشاع تصرف حقوقی کرد؟

1)      اشاعه به معنی مالکیت بر بخشی از یک مال است و مالک هر تصرفی را در سهم خود می‌تواند بکند.

2)      اشاعه به معنی شرکت است و در شرکت هیچ یک از شرکاء بدون موافقت دیگران حق تصرف حقوقی ندارد.

3)      اشاعه آثار قهری شرکت در مالکیت است و به معنی منتشر بودن حق هر یک از شرکاء در اجزاء مال مشترک است و تصرف حقوقی در مال مشاع آزاد است.

4)      اشاعه به معنی منتشر بودن حق هر یک از شرکاء در اجزاء مال مشترک است و هر یک از شرکاء با موافقت دیگران حق تصرف در مال مشترک دارد.

3- اموال عمومی چه تفاوتی با اموال دولتی دارد و منظور از مالکیت دولت یا شهرداری بر اموال عمومی چیست؟

1)      اموال عمومی با اموال دولتی تفاوتی ندارد و در هر دو آنها دولت یا شهرداری می‌توانند اعمال مالکیت کنند.

2)      اموال عمومی و دولتی هر دو متعلق به دولت است و دولت نگهداری بخشی از آنها را به شهرداری محول کرده است.

3)      اموال عمومی متعلق به شهرداری است اموال دولتی متعلق به دولت است و مقصود از مالکیت انجام همه اختیارات مالکانه است.

4)      اموال عمومی متعلق به همه است ولی اموال دولت یا شهرداری متعلق به دولت یا شهرداری است و مقصود از مالکیت بر اموال عمومی مدیریت و حفاظت آنها است.

4- شخصی یک تن برنج را با اوصاف معین خرید ولی وقتی که فروشنده برنج را آماده و برای تحویل ارائه کرد، خریدار متوجه شد برنج فاقد انصاف مورد توافق است. چه اقدام قانونی می‌تواند بکند؟

1)      فروشنده تعهد خود را درست انجام نداده است خریدار می‌تواند از قبول آن برنج خودداری کند و فروشنده را وادار به تسلیم برنج با اوصاف مقرر کند.

2)      می‌تواند به علت غبن عقد را فسخ کند زیرا قیمت برنج مورد توافق با برنج ارائه شده متفاوت است.

3)      می‌تواند به علت خیار غبن تخلف وصف عقد را فسخ کند زیرا برنج وصف مورد توافق را ندارد.

4)      می‌تواند به استناد خیار عیب را فسخ کند زیرا برنج معیوب است.

5- صلح به منظور فصل دعوا معمولاً به چند صورت ممکن است؟

1)      به دو صورت: الف) خارج از دادگاه ب) در دادگاه

2)      به سه صورت: الف) عقد مستقل، ب) خارج از دادگاه، ج) در دادگاه

3)      به چهار صورت: الف) عقد مستقل، ب) در دادگاه، خارج از دادگاه د) به منظور جلوگیری از دعوا

4)      به پنج صورت: الف) عقد مستقل، ب) خارج از دادگاه، ج) در دفترخانه، ه) به منظور جلوگیری از دعوا

6- منظور از ضمان معاوضی چیست؟

1)      منظور این است که طرفین عقد بیع ملزم به مبادله ثمن و مبیع هستند.

2)      منظور این است که بایع یا مشتری پس از فسخ بیع باید از عده مخارج هم برآید.

3)      منظور این است که هر یک از طرفین عقد بیع ضامن سلامت هر یک از عوضین هستند.

4)      منظور این است که اگر مبیع قبل از تسلیم تلف شود این تلف از مال فروشنده محسوب خواهد شد.

7- شخصی اتومبیلی را اجاره کرد ولی بعد از پایان مدت اجاره با وجود مطالبه، اتومبیل را به مالک پس نداد تا اینکه اتومبیل به سرقت رفت و د اثر تصادف در آتش سوخت. چه کسی در مقابل اتومبیل ضامن مثل یا قیمت آن است؟

1)      مستأجر زیرا امتناع او از رد مال بعد از پایان اجاره موجب می شود که ید او از امانی به ضمانی تبدیل شود و غاصب در مقابل مالک ضامن است هر چند تقصیری در تلف نداشته باشد.

2)      کسی که مقصر در تصادف بوده زیرا تقصیر او موجب این خسارت شده.

3)      سارق اتومبیل زیرا در اثر تقصیر او بوده که این حادثه رخ داده.

4)      سارق اتومبیل و مقصر تصادف هر دو ضامن هستند.

8- فرق اصلی عقد اجاره با بیع چیست؟

1)      اجاره مدت دارد ولی بیع مدت ندارد.

2)      در اجاره طرفین عقد موجر و مستأجر ولی در بیع طرفین عقد بایع و مشتری هستند.

3)      در اجاره مستأجر حق استفاده از عین پیدا می‌کند ولی در بیع خریدار مالک عین می شود.

4)      در اجاره مالکیت منفعت به مستأجر منتقل می شود ولی در بیع مالکیت عین به خریدار منتقل می شود.

9- خیار شرط با شرط انفساخ چه فرقی دارد؟

1)      خیار شرط با مدت دارد ولی شرط انفساخ مدت ندارد.

2)      خیار شرط جنبه قراردادی دارد ولی شرط انفساخ مربوط به شخص ثالث است.

3)      خیار شرط مربوط به طرفین عقد است ولی شرط انفساخ مربوط به شخص ثالث است.

4)      خیار شرط ایجاد حق فسخ عقد برای یکی از طرفین یا هر دو یا ثالث است ولی شرط انفساخ مغلق کردن انفساخ عقد به عاملی غیر از اراده طرفین است.

10- اضطرار با اکراه چه فرقی دارد و اثر هر یک از آنها چیست؟

1)      اضطرار احساس اجبار درونی است که شخص را وادار به عمل حقوقی می‌کند خللی به عمل حقوقی نمی‌رساند ولی اکراه یک عامل اجبار کننده بیرونی است که موجب عدم نفوذ می شود.

2)      اضطرار اجباری است که موجب بطلان عمل حقوقی می شود و اکراه اجباری است که موجب عدم نفوذ می شود.

3)      اضطرار و اکراه وضعیتی است که تحت تأثیر آن شخص وادار به معامله می شود هر دو موجب عدم نفوذ می شود.

4)      اضطرار و اکراه موجب اجبار شخص به عمل حقوقی می‌شوند ولی خللی به عمل حقوقی وارد نمی‌کنند.

11- محجوران چه کسانی هستند و اعمال حقوقی آنان چه حکمی دارد؟

1)      محجوران صغیر و سفیه هستند که اهلیت تمتع ندارد و حقی ندارد که عمل حقوقی انجام دهند.

2)      محجوران صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین هستند که اهلیت استیفاء ندارند. اعمال حقوقی صغار ممیز و اشخاص غیر رشید نافذ نیست. اعمال حقوقی بقیه باطل است.

3)      محجوران صغار و مجانین هستند که اهلیت تمتع و استیفاء ندارند اعمال حقوقی آنان باطل است.

4)      محجوران صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین هستند که اهلیت ندارد و اعمال حقوقی آنان غیرنافذ است.

12- مردی با زنی تحصیل کرده و متدین ازدواج کرد ولی به مرور زمان متوجه شد که زن بدرفتار، خودخواه، هتاک، لجباز و حسود است و به علت اینکه این عیوب در موقع عقد پنهان شده، اقدام به فسخ نکاح کرد. نظر شما در خصوص این اقدام چیست؟

1)      با توجه با اینکه این صفات در شأن زن تحصیل کرده و متدین نیست بنابراین فسخ نکاح به علت تدلیس صحیح است.

2)      با توجه به اینکه فسخ نکاح فوریت دارد و عیوب مذکور به مرور زمان کشف شده است بنابراین به علت عدم رعایت فوریت، فسخ صحیح نیست.

3)      با توجه به اینکه عیوب موجب فسخ نکاح در قانون احصاء شده است و شامل هیچ یک از علل مذکور نمی شود فسخ صحیح نیست.

4)      با توجه به اینکه بدرفتاری و هتاکی و بقیه صفات مذکور برای زن عیب محسوب می شود بنابراین فسخ نکاح به علت عیب صحیح است.

13- داوری در طلاق به چه منظور است؟

1)      به این منظور است که داوران حکم طلاق صادر کنند.

2)      به این منظور است که داوران بین طرفین سازش ایجاد کنند و مانع طلاق شوند.

3)      به این منظور است که داوران حقوق مالی طرفین را مشخص کنند.

4)      به این منظور است که دادگاه بتواند حکم طلاق صادر کند.

14- طبق ماده 1105 قانون مدنی ریاست خانواده از خصائص مرد است زن و مردی ضمن عقد نکاح شرط می‌کنند که ریاست خانواده به عهده زن باشد. نظر شما در خصوص این شرط چیست؟

1)      ریاست خانواده حق مرد است هر شخص می‌تواند حق خود را به دیگری واگذار کند. بنابراین شرط و عقد هر دو صحیح است.

2)      خانواده منحصر به زن و شوهر نیست ریاست بر زن حق مرد است ولی ریاست خانواده می‌تواند به عهده زن باشد و شرط صحیح است.

3)      اختصاص ریاست خانواده به مرد از احکام مربوط به نظم عمومی است و خلاف آن را نمی‌توان توافق کرد بنابراین شرط عقد باطل و عقد صحیح است.

4)      اختصاص ریاست خانواده به مرد از احکام مربوط به نظم عمومی است و چون شرط خلاف نظم عمومی است هم شرط و هم عقد باطل است.

15- ارتباط مهریه با ازدواج دائم چیست و توافق طرفین چه نقشی در آن دارد؟

1)      مهریه عوض تمکین است و توافق طرفین ایجاد کننده آن است.

2)      مهریه از نتایج قانونی ازدواج دائم است و توافق طرفین فقط در مقدار و کیفیت آن موثر است.

3)      مهریه از ارکان ازدواج دائم است و اگر تعیین نشود ازدواج باطل است.

4)      مهریه ما به ازاء زوجه است و رابطه مهر با ازدواج دائم رابطه عوض و معوض است.

16- طبق ماده 1069 قانون مدنی شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است. اثر این بطلان چیست؟

1)      شرط و عقد هر دو باطل است.

2)      شرط باطل ولی عقد صحیح است.

3)      در صورت قبول عقد صحیح و در صورت عدم قبول باطل است.

4)      این شرط نسبت به زن باطل ولی نسبت به مرد صحیح است زیرا مرد همیشه حق طلاق دارد.

17- با توجه به اینکه شکار کردن موجب مالکیت می شود شخصی پنج نفر کارگر را استخدام کرد و با قایق به دریا رفت و توسط کارگران خود 60 عدد مای شکار کرد. با فرض اینکه و.زن همه ماهی‌ها مساوی باشد هر کدام از آنها مالک چند ماهی می‌شوند؟

1)      همه ماهی‌ها متعلق به کارگران است.

2)      همه ماهی‌ها متعلق به کارفرما است.

3)      هر کدام از آنها هر مقدار ماهی گرفته باشد مالک همان مقدار است.

4)      ماهی‌ها متعلق به همه آنهاست و هر کدام مالک ده ماهی خواهند شد.

18- مسئولیت مدنی چیست؟

1)      منظور این است که هر مالکی مسئول نگهداری مال خویش است.

2)      منظور است که هزینه نگهداری هر مالی با مالک است.

3)      ملزم بودن شخص به جبران خساراتی است که از خطای او به دیگران وارد می شود.

4)      منظور این است که هر شخص مسئول اعمال خویش است و باید مجازات شود.

19- عقد لازم و عقد جایز را تعریف کنید.

1)      عقد لازم عقدی است که فسخ آن لازم است، عقد جایز عقدی است که فسخ آن جایز است.

2)      عقد لازم عقدی است که نمی‌توان آن را فسخ کرد. عقد جایز عقدی است که می‌توان آن را فسخ کرد.

3)      عقد لازم عقدی است که نمی‌توان آن را بدون علت قانونی یا قراردادی فسخ نموده. عقد جایز عقدی است که حسب مورد هر یک از طرفین می‌تواند به دلخواه آن را فسخ کند.

4)      عقد لازم عقدی است که خیارات در آن وجود ندارد. عقد جایز عقدی است که خیارات در آن وجود دارد.

20- اتباع بیگانه در ایران برای مالکیت املاک مزروعی چه شرایطی را باید رعایت کنند؟

1)      حق مالکیت املاک مزروعی ندارند.

2)      باید از دولت اجازه بگیرند.

3)      فقط با سند رسمی می‌توانند مالک املاک مزروعی شوند.

4)      در صورتی که این حق در کشور متبوع آنها برای ایرانیان شناخته شده باشد

سوالات حقوق تجارت سال 1386

1- در صورتی دارایی شرکت تضامنی برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد، مسئول پرداخت کیست؟

1)      هر یک از شرکاء نسبت به سهم الشرکه خود مسئول هستند.

2)      نحوه و میزان مسئولیت پرداخت دیون تابع توافق شرکاء است.

3)      طلبکارها از دارایی موجود شرکت سهم غرمایی دریافت می‌کنند.

4)      هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. مسئولیت تضامنی.

2- معاملاتی که تاجر ورشکسته از تاریخ تصدیق قرارداد ارفاقی تا تاریخ ابطال آن انجام می‌دهد چگونه است؟

1)      باطل است.

2)      فضولی است.

3)      کاملاً صحیح است.

4)      صحیح است، مگر اینکه معلوم شود به قصد اضرار و به ضرر طلبکارها باشد.

3- شرکت سهامی عام بعد از انجام کدام یک از موارد زیر تشکیل شده محسوب می شود؟

1)      تعداد نیمی از کلیه سهامداران

2)      تعداد نصف به علاوه یک سهامداران دارای حق رأی با سه چهارم سهام

3)      حضور هر تعداد از صاحبان سهامی که حق رأی دارند کافی است.

4)      تعدادی از صاحبان سهم (دارای حق رأی) که حداقل بیش از نصف سهام را داشته باشند.

4- شرکت سهامی عام بعد از انجام کدام یک از موارد زیر تشکیل شده محسوب شده می شود؟

1)      تشکیل مجمع عمومی مؤسسین و تصویب اساسنامه شرکت و تعیین اولین مدیران و بازرسان

2)      امضاء اوراق تعهد سهام توسط سهامداران و پرداخت مبلغی که باید نقداً تأدیه شود.

3)      تطبیق مندرجات اظهارنامه و ضمایم آن با قانون توسط ثبت شرکت‌ها و انتشار اعلامیه پذیره نویسی

4)      رسیدگی به تعهدات پذیره نویسان و احراز اینکه تمام سرمایه شرکت صحیحاً تعهد گردیده و لااقل سی و پنج درصد آن پرداخت شده است.

5- تعیین چگونگی و موجبات مزایای خاصی که مؤسسین شرکت سهامی عام برای خود قائلند در کدام یک از اسناد مربوط به تأسیس شرکت باید قید شود؟

1)      اظهارنامه شرکت

2)      طرح اساسنامه

3)      طرح اعلامیه پذیره نویسی

4)      اظهارنامه و طرح اساسنامه

6- درج کدام یک از موارد زیر در ورقه سهم لازم نیست؟

1)      نحوه انتقال سهام با نام

2)      مبلغ سرمایه ثبت شده و تعداد پرداخت شده آن

3)      نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکت‌ها

4)      مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و عدد

7- بررسی و شور در خصوص اساسنامه شرکت و تصویب آن و انتخاب اولین مدیران و بازرسان شرکت از وظایف و صلاحیت کدام یک از ارکان شرکت است؟

1)      پذیره نویسی و خرید اوراق قرضه عمل تجاری محسوب می شود.

2)      تصمیم راجع به فروش اوراق قرضه و شرایط صدور و انتشار آن پس از آگهی توسط ثبت شرکت‌ها امکان دارد.

3)      انتشار اوراق قرضه باید در اساسنامه پیش بینی و یا توسط مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام به پیشنهاد هیئت مدیره تصویب شود.

4)      انتشار اوراق قرضه بعد از تأدیه کلیه سرمایه ثبت شده شرکت و گذشت دو سال از ثبت شرکت و تصویب دو ترازنامه امکان پذیر است.

8- کدام یک از مطالب زیر درباره اوراق قرضه غلط است؟

1)      پذیره نویسی و خرید اوراق عمل تجاری محسوب می شود.

2)      تصمیم راجع به فروش اوراق قرضه و شرایط صدور و انتشار آن پس از آگهی توسط ثبت شرکت‌ها امکان دارد.

3)      انتشار اوراق قرضه باید در اساسنامه پیش بینی و یا توسط مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام به پیشنهاد هیئت مدیره تصویب شود.

4)      انتشار اوراق قرضه بعد از تأدیه کلیه سرمایه ثبت شده شرکت و گذشت دو سال از ثبت شرکت دو سال از ثبت شرکت و تصویب دو ترازنامه امکان پذیر است.

9- مدیر تصفیه چگونه می‌تواند ورشکسته به تقصیر را تعقیب کیفری نماید؟

1)      درخواست کلیه بستانکاران وثیقه دار

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  تمديد مهلت ثبت نام كارشناسی ارشد 1400

2)      با تصویب اکثریت بستانکاران

3)      با تقاضا و درخواست هر یک از بستانکاران

4)      می‌تواند رأساً ورشکسته هر یک از بستانکاران

10- هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا میزان سرمایه شرکت و یا انحلال آن قبل از موعد انحصاراً از وظایف کدام یک از ارکان شرکت است؟

1)      هیئت مدیره

2)      مجمع عمومی فوق‌العاده

3)      مجمع عمومی مؤسسین

4)      مجمع عمومی عادی

11- مسئولیت پرداخت آن قسمت از دیون شرکت بعد از انحلال یا ورشکستگی که دارایی شرکت کفایت پرداخت آن را نمی‌کند به عهده کیست؟

1)      مؤسسین شرکت

2)      بازرسین شرکت

3)      سهامداران شرکت

4)      مدیران یا مدیرعاملی که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی آن به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است.

12- تعیین هیئت مدیره اتاق تعاون وظیفه کدام نهاد است؟

1)      وزیر تعاون

2)      مجمع نمایندگان

3)      هیأت بازرسی

4)      اتحادیه شرکت‌های تعاونی تولیدی و مصرفی

13- دفاتر و اسناد و مدارک شرکت منحله که تصفیه آن خاتمه یافته تا چند سال باید نگهداری شود؟

1)      ده سال از تاریخ اعلان ختم تصفیه شرکت

2)      ده سال از تاریخ صدور رأی به انحلال

3)      پنج سال از تاریخ اعلان ختم تصفیه

4)      ده سال از انتشار اولین آگهی‌های سه گانه موضوع ماده 225

14- تعیین حق الزحمه بازرسین شرکت وظیفه کدام یک از ارکان زیر در شرکت است؟

1)      سی روز از تاریخ اعلام پذیره نویسی

2)      شصت روز از تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده

3)      شصت روز از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می شود.

4)      بیست روز پس از تصویب ترازنامه مالی در مجمع عمومی فوق‌العاده

16- قرارداد ارفاقی بین تاجر و ورشکسته و طلبکاران او وقتی منعقد مشد که:

1)      کلیه طلبکارها با آن موافق باشند.

2)      اکثریت طلبکارها با آن موافق باشند.

3)      لااقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکارها با داشتن سه چهارم از کلیه مطالبات تصدیق شده به طور قطعی و موقت موافق آن باشند.

4)      اکثریت طلبکارها که بیش از نصف مطالبات را دارند موافق آن باشند.

17- اگر در محکمه ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف به منظور فرار از ادای دین یا اضرار طلبکارها معامله‌ای نموده که متضمن ضرر بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است:

1)      معامله باطل است.

2)      معامله مطلقاً صحیح است.

3)      معامله مذکور قابل فسخ مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد.

4)      معامله قابل فسخ و طرف معامله از بابت ثمن معامله در غرما شرکت می‌کند.

18- درج کدام یک از موارد زیر در برات اختیاری است؟

1)  تعیین مبلغ برات

2)  قید علت صدور برات

3)  مکان تأدیه وجه برات

4)  قید کلمه برات در روی ورقه

19- برات دهنده، گیرنده برات، ظهرنویس. کدام یک در مقابل دارنده برات مسئولیت دارند؟

1)  ظهرنویس

2)  برات دهنده

3)  برات گیرنده

4)  برات دهنده و برات گیرنده و ظهرنویس در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند.

20- تاجر ورشکسته به تقلب چگونه می‌تواند اعاده اعتبار نماید؟

1)  کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق می‌گیرد بپردازد و قبلاً از جنبه جزائی اعاده حیثیت کرده باشد.

2)  طلبکارهایی که هنوز طلب خود را نگرفته‌اند در مهلت مقرر به درخواست اعاده اعتبار معترض نباشد.

3)  کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته بپردازد.

سوالات حقوق جزا سال 1386

1- در جنایتی که موجب نقصان صوت می شود:

1)  ارش تعیین می شود.

2)  تکلیف به مصالحه می شود.

3)  دیه مقرر در قانون پرداخت می شود.

4)  حسب مورد دیه یا ارش پرداخت می شود.

2- فریب در ازدواج وقتی محق می شود که:

1)  زوج، زوجه را به امور واهی که مبنای عقد واقع شود اغفال نماید.

2)  یکی از زوجین طرف خود را به امور واهی مبنای عقد دائم واقع شود اغفال نماید.

3)  یکی از زوجین طرف خود را به امور واهی هرچند مبنای عقد واقع نشود اغفال نماید.

4)  یکی از زوجین طرف خود را به امور واهی که مبنای عقد واقع شود، اغفال نماید.

3- ارتکاب فعل حرامی که نفس آن دارای کیفر نمی‌باشد:

1)  مستوجب مجازات است.

2)  هرگاه در معابر و انظار عمومی ارتکاب یابد قابل مجازات است.

3)  در صورتی که ارتکاب آن عفت عمومی را جریحه دار نماید قابل مجازات است.

4)  هرگاه در انظار عمومی تظاهر به آن گردد و عفت عمومی را جریحه دار نماید مستوجب مجازات است.

4- اگر کسی دستور به قتل رساندن دیگری را بدهد:

1)  مرتکب به حبس ابد و آمر به پرداخت دیه محکوم می‌گردد.

2)  مرتکب قصاص و آمر به حبس ابد محکوم می‌گردد.

3)  آمر محکوم به قصاص و مرتکب به حبس ابد محکوم می‌گردد.

4)  مرتکب فقط به پرداخت دیه و آمر به حبس ابد محکوم می‌گردد.

5- هرگاه ارتکاب قتل با شهادت شهود عادل ثابت شود و قاتل مدعی خطاء و عاقله منکر خطایی بودن آن باشد:

1)  قول عاقله مقدم بر قول جانی می‌باشد.

2)  قول جانی مقدم بر قول عاقله می‌باشد.

3)  قول عاقله با سوگند مقدم بر قول جانی می‌باشد.

4)  قول جانی با سوگند مقدم بر قول عاقله می‌باشد.

6- هرگاه دو نفر عدواناً در وقوع جنایتی به نحو سبب دخالت داشته باشند:

1)  به طور مساوی عهده‌دار خسارت خواهند بود.

2)  متضامناً مسئول جبران خسارات وارده هستند.

3)  به تناسب نحوه مداخله هر یک، میزان مسئولیت آنان از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.

4)  کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب دیگری باشد ضامن خواهد بود.

7- در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد:

1)  فقط یک مجازات تعیین می‌گردد.

2)  باید مجازات اشد تعیین شود.

3)  باید برای هر یک از مجازات جداگانه تعیین شود و مجازات اشد اجرا می شود.

4)  مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

8- عامل رافع مسئولیت کیفری کدام است؟

1)  جنون

2)  کودکی

3)  اشتباه

4)  اجبار یا اکراه

9- اجرای مجازات کدام یک از احکام جزایی زیر قابل تعلیق است؟

1)  سرقت مستوجب تعزیر ساده

2)  آدم ربایی

3)  استفاده از سند معجول

4)  معاونت در سرقت مستوجب حد

10- اگر کسی سبب پاره شدن پرده گوش دیگری شود محکوم به پرداخت …….. است.

1)  ارش

2)  ثلث دی کامله

3)  نصف دیه کامله

4)  همان دیه شنوایی

11- آیا تعدد جرم مانع رعایت جهات مخففه توسط دادگاه است؟

1)  تعدد جرم مانع رعایت جهات مخففه می‌باشد.

2)  در مورد تعدد جرم دادگاه می‌تواند جهات مخففه را رعایت کند.

3)  در موارد خاص پیش بینی شده دادگاه می‌تواند جهات مخففه را رعایت کند.

4)  در موارد خاص پیش بینی شده دادگاه نمی‌تواند جهات مخففه را رعایت کند.

12- در صورت عدم ثبت رسمی ازدواج:

1)  چنانچه عقد دائم باشد یا در مواردی که ثبت نکاح الزامی است، فقط مرد مجازات می شود.

2)  چنانچه عقد دائم باشد هر دو طرف مجازات می‌شوند.

3)  چنانچه عقد دائم باشد چه موقت فقط مرد مجازات می شود.

4)  چنانچه عقد دائم باشد هم مرد و هم عاقد مجازات می‌شوند.

13- در صورتی که ثابت شود ربادهنده مضطر بوده:

1)  مشمول تخفیف مجازات خواهد بود.

2)  از مجازات حبس و شلاق معاف خواهد بود.

3)  از مجازات مذکور در قانون معاف خواهد بود.

4)  صرفاً معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردد.

14- فردی با ایراد جرحی که با یک ضربت انجام شده هم موجب نقص عضو و هم موجب قتل می‌گردد. مجازات چنین شخصی چیست؟

1)  تنها به مجازات قصاص نفس محکوم می شود.

2)  هم به مجازات نفس وهم به مجازات نقص عضو محکوم می‌گردد.

3)  نسبت به قتل قصاص می شود و نسبت به نقص عضو باید دیه پرداخت کند.

4)  نسبت به قتل قصاص می شود و نسبت به نقص عضو به مجازات تعزیری محکوم می‌گردد.

15- هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات بر او باقی بماند و در این حالت دیگری کاری انجام دهد که به حیات او پایان بخشد:

1)  ولی دم می‌تواند با اذن ولی امر هر دو نفر را قصاص کند.

2)  اولی قصاص می شود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می پردازد.

3)  اولی قصاص می شود و نسبت به عمل دومی مسئولیتی بار نیست.

4)  قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهایی موجب مرگ می گردید.

16- ارتکاب کدام یک از اعمال زیر از سوی صاحبان دفاتر اسناد رسمی جعل در سند رسمی محسوب نمی شود؟

1)  ثبت سند حضور متعاملین

2)  معدوم نمودن قسمتی از دفاتر ثبت

3)  ثبت سندی که از سندیت افتاده

4)  ثبت سند قبل از احراز هویت یا اهلیت اصحاب معامله

17- هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند:

1)  علم قاضی

2)  شهادت دو مرد

3)  دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی

4)  یک مرتبه اقرار سارق و شهادت یک مرد عادل

19- ماه‌های حرام که باعث تغلیظ دیه می‌شوند کدام اند؟

1)  ذیحجه – ذیقعده – محرم – صفر

2)  رجب – ذیقعده – ذیحجه – محرم

3)  رمضان – محرم – رجب – ذیحجه

4)  محرم – صفر – رمضان – ذیقعده

20- در صورتی که تعقیب مباشر جرم بنا به دلایل شخصی موقوف گردد:

1)  تحقق معاونت در جرم منتفی است.

2)  تعقیب معاون جرم نیز موقوف می‌گردد.

3)  تأثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت.

4)  مجازات او به تناسب تأثیر عمل تخفیف داده می شود.

سوالات حقوق ثبت املاک سال 1386

1- در آگهی‌های نوبتی پلاک 81/12 اشتباه شده است. هیأت نظارت رأی بر تجدید آگهی صادر نموده، نحوه انتشار آگهی چگونه است؟

1)  یک نوبت منتشر و مدت اعتراض شصت روز است.

2)  یک نوبت منتشر و مدت اعتراض سی روز است.

3)  دو نوبت منتشر و مدت اعتراض شصت روز از تاریخ انتشار اولین آگهی

4)  دو نوبت منتشر و مدت اعتراض نود روز از تاریخ انتشار اولین آگهی

2- در صورت مجلس تحدید حدود، حد شمالی پلاک 8/22 به طول 12 متر قید و به همین نحوه سند مالکیت صادر شده، بعداً معلوم گردیده طول حد مزبور 18 متر بوده. مرجع رفع اشتباه کدام است؟

1)  دادگاه

2)  هیأت نظارت

3)  شورای عالی ثبت

4)  هیأت حل اختلاف

3- برای اقدام به ثبت عمومی املاک هر ناحیه که باید املاک آن ناحیه به ثبت برسد آگهی چند نوبت منتشر می شود؟

1)  دو نوبت به مدت سی روز یک بار

2)  سه نوبت به فاصله پانزده روز یک بار

3)  دو نوبت به فاصله بیست روز یک بار

4)  سه نوبت به فاصله بیست روز یک بار

4- اظهارنامه خانه پلاک 8/12 در تاریخ 2/10/1371 پذیرفته شده است. آگهی نوبت اول ماده 11 قانون ثبت، مورخ …… و مدت اعتراض به آن ……. روز از تاریخ انتشار آگهی مزبور می‌باشد.

1)  1/2/1372 – نود

2)  1/11/1371 – شصت

3)  20/11/1371 – شصت

4)  1/2/1371 – نود

5- ملک پلاک 44/22 در تاریخ 22/1/1378 و ملک پلاک 14/82 در تاریخ 18/1/1381 ثبت دفتر املاک گردیده، ثبت محل تشخیص داده اسناد مالکیت معارض است، انجام معاملات با کدام یک و به چه نحو صحیح است؟

1)  پلاک 14/82 با قید اینکه مسئولیت انجام معامله به عهده متعاملین است.

2)  پلاک 44/22 با قید اینکه نسبت به آن سند مالکیت معارض صادر شده.

3)  پلاک‌های 44/22 و 14/82 با قید اینکه مسئولیت انجام معامله به عهده متعاملین است.

4)  پلاک‌های 44/22 و 14/82 با قید اینکه اسناد مالکیت معارض صادر شده و کدام مقدم است.

6- تطبیق نقشه‌های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن موضوع ماده 101 شهرداری‌ها به عهده کدام دستگاه است؟

1)  شهرداری محل

2)  سازمان عمران اراضی

3)  سازمان معماری و شهرسازی

4)  وزارت مسکن و شهرسازی

7- در مقررات افراز و فروش املاک در ادارات ثبت نحوه ابلاغ اخطار کدام است؟

1)  طبق مقررات آیین دادرسی مدنی

2)  یک بار در روزنامه آگهی می‌گردد.

3)  طبق مقررات مفاد اجرای اسناد رسمی

4)  در تابو اعلانات ثبت محل به مدت بیست روز الصاق می‌گردد.

8- آرای افراز املاک مشاع که از طرف ادارات ثبت صادر می شود به مدت …… قابل تجدید نظر است.

1)  دو روز در دادگاه حقوقی

2)  بیست روز در دادگاه حقوقی

3)  ده روز در دادگاه تجدید نظر

4)  بیست روز در هیأت نظارت

9- در کدام مورد تحدید حدود املاک اختصاصی انجام می شود؟

1)  در اجرای مقررات اصلاحات ارضی

2)  در صورتی که متقاضی درخواست نماید.

3)  در اجرای مواد 147 و 148 قانون ثبت

4)  مجاورین ملک از لحاظ حدود و حقوق ارتفاقی تثبیت شده باشد.

10- نسبت به پلاک 7/12 آگهی‌های نوبتی منتشر شده و شخصی به تقاضای ثبت مزبور اعتراض نموده و حکم نهایی به نفع معترض صادر شده، نحوه اقدام چگونه است؟

1)  آگهی‌های نوبتی به نام معترض منتشر می شود.

2)  ملک به نام معترض در دفتر املاک ثبت می شود.

3)  اظهارنامه به نام معترض تنظیم و آگهی نوبتی منتشر می شود.

4)  معترض جانشین متقاضی می شود و عملیات ثبتی به نفع او ادامه می‌یابد.

11- غیرمجاور به حدود پلاک 8/12 اعتراض نموده، نحوه اقدام چگونه است؟

1)  اعتراض در هیأت حل اختلاف رسیدگی و رأی آن قابل تجدید نظر در دادگاه است.

2)  اعتراض در دادگاه عمومی رسیدگی و رأی صادره قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر است.

3)  اعتراض در هیأت نظارت رسیدگی و رأی هیأت نظارت قابل تجدید نظر در شورای عالی ثبت است.

4)  واحد ثبتی نظر خود را در بی اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ می‌نماید و معترض ظرف ده روز حق اعتراض دارد تا موضوع در هیأت نظارت رسیدگی شود.

12-هرگاه مالکین دو یا چند ملک مجاور به منظور اصلاح و بهبود وضع املاک خود نیاز به مبادله قسمت‌های جزئی از املاک خود داشته باشند به چه نحو باید عمل نماید؟

1)  با تجمیع حدود کلیه پلاک‌ها طبق مقررات و تفکیک مجدد آن‌ها

2)  با تفکیک قسمت‌های مورد مبادله و تنظیم سند انتقال و تجمیع حدود قطعات

3)  با تنظیم صورت‌جلسه توافق و تنظیم سند رسمی اصلاحی بدون رعایت تشریفات تفکیک به اصلاح اسناد مالکیت اقدام می شود.

4)  با جلب نظر شهرداری و تفکیک حدود قسمت‌های مبادله شده مراتب جهت اصلاح حدود به هیأت نظارت استان گزارش می شود.

13- در مورد رقبایتی که درخواست ثبت حق الشرب از آب رودخانه‌ها و یا چشمه‌سارها پذیرفته شده با تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن سند مالکیت باید به چه نحو صادر شود؟

1)  سند مالکیت مطابق اظهارنامه ثبتی صادر می‌گردد.

2)  سند مالکیت با قید حق استفاده از مقررات آب بر طبق قانون توزیع عادلانه آب صادر می شود.

3)  با تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن قید حق آب و حق الشرب در سند مالکیت مجوزی ندارد.

4)  با استعلام از وزارت نیرو (سازمان آب منطقه) مطابق نظریه مرجع مذکور سند مالکیت صادر می‌گردد.

14- در تفکیک آپارتمان‌ها دیوار فاصله بناء مفروز با مشاعات چگونه تعریف و محاسبه می شود؟

1)  دیوار فاصل اشتراکی تعریف می شود.

2)  دیوار فاصل جزء مشاعات تعریف و محاسبه می شود.

3)  دیوار فاصل جزء مساحت آپارتمان محاسبه نمی شود.

4)  دیوار فاصل جزء بناء مفروز تعریف و محاسبه می شود.

15- مساحت و موقعیت مکانی بالکن داخلی در تفکیک آپارتمان‌ها در صورت مجلس تفکیکی چگونه تعریف و محاسبه می شود؟

1)  مساحت بالکن به مساحت واحد اضافه و توضیح داده می شود.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  انتشار کارت شرکت در آزمون وکالت ۹۹

2)  برای بالکن حدود و مساحت جداگانه تعیین و در صورت مجلس تفکیکی قید می شود.

3)  مساحت و موقعیت مکانی بالکن در صورت مجلس تفکیکی و ثبت دفتر املاک و سند مالکیت قید می‌گردد.

4)  با توجه به اینکه بالک داخلی و در محدوده واحد قرار دارد نیازی به قید بالکن و مشخصات آن در صورت مجلس تفکیکی و سند رسمی نمی‌باشد.

16- نسبت به املاک واقع در بافت روستاها که قبلاً درخواست ثبت شده و اعتراض به اصل و یا حدود در پرونده ثبتی وجود دارد و با وصول رأی هیأت حل اختلاف مقرر در ماده 133 قانون توسعه برنامه چهارم اداره ثبت چه تکلیفی دارد؟

1)  هیأت حل اختلاف تعیین تکلیف می‌کند.

2)  مراتب به هیأت نظارت گزارش تا اتخاذ تصمیم کند.

3)  رفع اعتراض باید از طرف ذینفع از دادگاه اخذ وارثه شود.

4)  اعتراض نسبت به اصل و حدود موجود در پرونده ثبتی مانع اجرای رأی هیأت حل اختلاف و صدور سند مالکیت نمی‌باشد.

17- نسبت به ملک مورد درخواست متقاضی در اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت چنانچه سابقه اعتراض در پرونده ثبت اعم از اصل و حدود موجود باشد اتخاذ تصمیم از طرف هیأت حل اختلاف چگونه است؟

1)  رسیدگی به تقاضا منوط به تعیین تکلیف نهایی در مرجع قضایی است.

2)  اعتراض مانع رسیدگی هیأت حل اختلاف و صدور سند مالکیت نخواهد بود.

3)  هیأت حل اختلاف به اعتراض معترض رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

4)  مراتب جهت اتخاذ تصمیم به هیأت نظارت ثبت استان گزارش می شود.

18- در اجرای رأی هیأت حل اختلاف مقرر در ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه چنانچه در بافت روستا ملکی سابقه درخواست ثبت نداشته باشد چه اقدامی از طرف واحد ثبت به عمل می‌آید؟

1)  با تنظیم اظهار نامه و انتشار آگهی‌های نوبتی عملیات انجام می شود.

2)  نیازی به تنظیم اظهارنامه و انتشار آگهی‌های نوبتی نیست با تحدید حدود سند مالکیت صادر می شود.

3)  به استناد رأی هیأت حل اختلاف و گزارش کارشناس نسبت به صدور سند مالکیت اقدام می‌گردد.

4)  با تنظیم اظهارنامه و بدون انتشار آگهی‌های نوبتی با انتشار آگهی الصاقی در محل و تعیین شماره نسبت به تحدید حدود اقدام و سند مالکیت صادر می شود.

19- چنانچه زمین مورد تقاضای متقاضی مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت در اراضی دولت واقع باشد هیأت حل اختلاف چه تصمیمی نسبت به مورد تقاضا می‌تواند اتخاذ نماید؟

1)  هیأت رأی رد به درخواست متقاضی صادر می‌نماید.

2)  رأی به صدور سند مالکیت با اخذ بهای ملک طبق قیمت منطقه بندی بدهد.

3)  با جلب نظر دستگاه صاحب زمین نسبت به صدور رأی اقدام می‌نماید.

4)  رأی به صدور سند مالکیت با اخذ بهای ملک طبق قیمت کارشناسی صادر نماید.

20- آرای هیأت نظارت در بندهایی که قطعی است در چه صورتی در شورای عالی ثبت مطرح شده می شود؟

1)  به تشخیص مدیر کل ثبت استان در صورتی که رأی متناقض صادر شده باشد.

2)  شورای عالی ثبت رأی صادره را متناقض و یا خلاف قانون تشخیص دهد.

3)  به تشخیص رئیس سازمان ثبت در صورتی که رأی متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد.

4)  به تشخیص هیأت نظارت درخواست رسیدگی در شورای عالی ثبت انجام می شود.

سوالات حقوق ثبت اسناد سال 1386

1- دفتریار کفیل دارای چه وظایف و حقوقی است و تعیین آن با کدام مرجع می‌باشد؟

1)  وظایف و حقوق و انتصاب وی با ثبت محل می‌باشد.

2)  وظایف و حقوق انتصاب وی با اداره ثبت استان می‌باشد.

3)  وظایف و حقوق دفتریار اصیل می‌باشد و واحد ثبت محل تعیین می‌نماید.

4)  وظایف و حقوق وی را اداره ثبت تعیین می‌کند و اداره ثبت استان منصوب می‌نماید.

2- رسیدگی مقدماتی به شکایات و گزارش های مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران در…… انجام خواهد شد.

1)  کانون سردفتران و دفتریاران

2)  اداره کل امور اسناد و سردفتران

3)  دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات

4)  دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران

3- اعضای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران باید حداقل …. سال سابقه قضایی، اداری، سردفتری باشند و سردفتر محکومیت انتظامی از درجه …….. به بالاتر نداشته باشد.

1)  پنج – چهار

2)  ده – سه

3)  پانزده – دو

4)  پانزده – چهار

4- معاملات کدام املاک در دفاتر اسناد رسمی پذیرفته نمی‌شود؟

1)  املاکی که تقاضای ثبت شده

2)  املاکی که نسبت به اصل آن اعتراض شده

3)  املاکی که نسبت به آن آگهی نوبتی منتشر ولی مدت اعتراض سپری نشده

4)  املاکی که نسبت به اصل آن اعتراض شده و در جریان رسیدگی‌ می‌باشد.

5- سردفتری که به نمایندگی مجلس انتخاب می شود وضع اشتغال وی و دفترخانه چگونه خواهد بود؟

1)  با صدور ابلاغ مرخصی، کفیل دفترخانه از دفتریاران واجد شرایط توسط ثبت محل اداره می شود.

2)  از اشتغال به سردفتری معذور و دفترخانه توسط دفتریار واجد شرایط توسط ثبت استان اداره می شود.

3)  با صدور ابلاغ مرخصی، دفترخانه با انتخاب دفتریار واجد شرایط یا سردفتر دفترخانه از طرف اداره ثبت استان اداره می شود.

4)  با حفظ سِمَت، از اشتغال به سردفتری معذور است و در این مدت دفترخانه به وسیله دفتریار واجد شرایط مورد معرفی او اداره می شود.

6- هرگاه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بنا به اختیار تفویضی از سوی رئیس قوه قضاییه از سوء شهرت یا عدم امانت سردفتری اطلاع حاصل کند می‌تواند از ……. رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد.

1)  هیأت نظارت ثبت استان

2)  دادگاه بدوی

3)  هیأت بررسی صلاحیت سردفتران

4)  دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران

7- شخصی بر علیه سردفتری شکایت نموده است. رسیدگی لازم و مقدماتی انجام شده وقوع تخلف از سوی سردفتر محرز تشخیص داده شده است. حال شاکی از شکایت خود منصرف شده و اعلام رضایت نموده است. تعقیب انتظامی چگونه خواهد بود؟

1)  رضایت شاکی مانع تعقیب انتظامی نیست.

2)  با رضایت شاکی تعقیب انتظامی منتفی می شود.

3)  رضایت شاکی هیچ تأثیری در مجازات متخلف ندارد.

4)  تعقیب انتظامی موکول به نظر دادستان انتظامی سردفتران است.

8- برای ملکی سند مالکیت معارض صادر شده است. دارنده سند مالکیت معارض به دفتر اسناد رسمی مراجعه نموده و قصد معامله مذکور را دارد. وظیفه سردفتر چیست؟

1)  تنظیم و ثبت سند بلامانع است.

2)  ثبت و تنظیم سند تحت هر عنوان ممنوع است.

3)  از ثبت و تنظیم سند معامله باید خودداری نماید.

4)  ثبت سند با قید اینکه نسبت به مورد معامله سند معارض صادر شده است بلامانع است.

9- تشخیص تعارض اسناد مالکیت با …… است؟

1)  اداره ثبت محل وقوع ملک

2)  شورای عالی ثبت شعبه املاک

3)  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

4)  هیأت نظارت ثبت استان محل وقوع ملک

10- برای ثبت معاملات افراد که خود طرف معامله قرار می گیرند لازم است که سن طرفین معامله حداقل باید ….

1)  به سن بلوغ رسیده باشند.

2)  هجده سال شمسی تمام باشند.

3)  پانزده سال شمسی برای ذکور و سیزده سال شمسی برای اناث باشد.

4)  پانزده سال قمری برای ذکور و نه سال قمری برای اناث باشد.

11- اگر در تنظیم سند و تطبیق مفاد آن با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با ……. است.

1)  رئیس اداره محل ثبت

2)  رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

3)  هیأت نظارت ثبت استان مربوطه

4)  اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مربوطه

12- در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد موجود باشد و قوه قضاییه مقتضی بداند ثبت کدام اسناد اجباری است؟

1)  معاملات عین یا منافع املاک در جریان ثبت، صلح‌نامه، هبه نامه و شرکت نامه

2)  معاملات عین املاک در جریان ثبت، صلح‌نامه، تقسیم نامه، وکالتنامه

3)  معاملات عین املاک در جریان ثبت، هبه نامه، شرکت نامه، تقسیم نامه

4)  معاملات عین و منافع املاک تقاضای ثبت نشده و در جریان ثبت، صلحنامه، تقسیم نامه، شرکت نامه

13- در چه صورتی دادگاه انتظامی می‌تواند مجازات سردفتر را تا یک درجه بالاتر تشدید نماید؟

1)  در صورتی که خلال رسیدگی به تخلف مرتکب تخلف دیگری بشود.

2)  در صورتی که پس از محکومیت و اجرای حکم ظرف یک سال بعد از آن مرتکب تخلف دیگری بشود.

3)  در صورتی که پس از قطعیت سابقه دو بار محکومیت درجه سه به بالا ظرف سه سال بعد از آن مرتکب تخلف دیگری بشود.

4)  در صورتی که پس از اجرای محکومیت درجه سه به بالا ظرف دو سال بعد از آن مرتکب تخلف دیگری بشود.

14- ورثه سردفتر متوفی که ……. بوده است تا …… شخص واجد صلاحیت را معرفی کنند.

1)  حین الفوت شاغل – شش ماه از تاریخ فوت سردفتر می‌توانند مجتمعاً

2)  حداقل مدت پانزده سال سابقه داشته و شاغل – سه ماه از تاریخ فوت سردفتر مجتمعاً

3)  شرایط بازنشستگی را داشته و حین الفوت شاغل – شش ماه از تاریخ فوت مجتمعاً

4)  شرایط باز نشستگی را دارا – شش ماه از تاریخ فوت سردفتر می‌توانند با رأی اکثریت

15- مراجع دولتی که به منظور بازرسی امور مربوط به دستگاه خود احتیاج به مراجعه و ملاحظه دفاتر دفترخانه دارند، نحوه اقدام چگونه است؟

1)  با حضور نماینده دادسرا و بازرس ثبت انجام می شود.

2)  با اطلاع اداره ثبت محل و حضور بازرس ثبت انجام می شود.

3)  با اخذ مجوز از دادگاه و حضور نماینده کانون سردفتران و دفتریاران انجام می شود.

4)  با اطلاع اداره کل ثبت استان و حضور نماینده کانون سردفتران و دفتریاران انجام می شود.

16- در نقاطی که دفترخانه منحصر باشد و دفتریار واجد شرایط نباشد و دفاتر تحویل اداره ثبت می شود، اداره ثبت حق انجام کدام یک از موارد را ندارد؟

1)  تنظیم سند جدید و گواهی امضا و سواد مصدق

2)  تنظیم سند جدید صدور اجرائیه و سواد مصدق

3)  تنظیم سند جدید و گواهی امضا و صدور اجرائیه

4)  تکمیل سند ناقص و گواهی امضا و فسخ سند و تنظیم سند جدید

17- سندی در دفتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شده است و به امضاء طرفین سند رسیده است لیکن سردفتر مربوطه ذیل ثبت و سند را امضا نکرده است. این سند چه وضعیتی دارد؟

1)  رسمی است.

2)  غیر رسمی است.

3)  سند با امضا طرفین دارای اعتبار رسمی است.

4)  امضا سردفتر تشریفاتی است و تأثیری در رسمیت سند ندارد.

18- اگر سردفتر در احراز هویت یکی از متعاملین تردید داشته باشد باید …..

1)  هویت شخص مورد تردید باید توسط کلانتری محل مورد گواهی و تصدیق قرار گیرد.

2)  هویت شخص مورد تردید باید توسط اداره ثبت احوال محل مورد گواهی و تصدیق قرار گیرد.

3)  دو نفر از اقربای شخص مورد تردید هویت او را مورد گواهی و تصدیق نمایند.

4)  دو نفر از اشخاص معروف و مورد اعتماد او، هویت شخصی را که مورد تردید است تصدیق و گواهی نمایند.

19- شهود معامله باید …… باشند علاوه بر این ……. خود را ارائه دهند.

1)  موثق – ورقه هویت (سجل احوال)

2)  مورد اعتماد متعامل – ورقه هوست (سجل احوال)

3)  مورد اعتماد سردفتر و متعاملین – ورقه هوست (سجل احوال)

4)  مورد اعتماد متعاملین – ورقه هویت از قبیل سجل احوال یا پاسپورت یا گواهی نامه رانندگی

20- کدام یک از تخلفات ذیل موجب انفصال موقت از سه ماه الی شش ماه است؟

1)  رفتار خارج از نزاکت با همکاران یا ارباب رجوع برای بار دوم

2)  خودداری از تسلیم رونوشت و مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.

3)  بردن دفتر اسناد رسمی برای ثبت به خارج از محل دفترخانه بدون مجوز قانونی

4)  خودداری غیرموجه از صدور اجرائیه و یا صدور اجرائیه به صورت ناقص که موجب تأخیر در کار شود.

 

سؤالات احکام و معارف اسلامی سال 1386

1-      کدام عبارت بیانگر مفهوم واقعی توکل در فرهنگ اسلامی است؟

1)       انسان کارهای خود را به عهده خدا بسپارد.

2)       آن کسی که در راه حق به خدا اعتماد کند، خداوند او را بس است.

3)       انسان در پیمودن راه حق به خود تزلزل راه ندهد و بر اساس وظیفه و تکلیف عمل کند.

4)       انسان بر اساس نظام علت و معلول عمل کند و خداوند هم فرمان خود را به نتیجه می رساند.

2-      در چه صورتی امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست؟

1)       مفسده نداشته باشد.

2)       احتمال تکرار معصیت باشد.

3)       احتمال تأثیر وجود نداشته باشد.

4)       شخصی که او را از منکر نهی می‌کنیم خودش عالم باشد.

3-      از دقت در آیه‌ی شریفه‌ی «ما خلقنا السماء و الارض و ما بینهما باطلأ»… معاد در پرتو… مستفاد می‌گردد.

1)       ضرورت- حکمت الهی

2)       امکان- حکمت الهی

3)       امکان- عدل الهی

4)       ضرورت – عدل الهی

4-      حقیقت توبه چیست؟ و نشانه‌های آن کدام است؟

1)       پشیمانی از انجام گناه – حسرت و اندوه

2)       شکرگزاری به درگاه الهی – حسرت و اندوه

3)       جبران خسارت ناشی از گناه – توبه و استغفار

4)       پرهیز کامل از گناهان – تصمیم قاطع بر ترک گناه

5-      واجب کفایی در حوزه احکام شرعی یعنی:

1)       واجبی است که انجام آن توسط یک نفر کافی نمی‌باشد.

2)       واجبی است که تنها تکلیف مردان است و از زنان ساقط است.

3)       چنانچه بعضی از مکلفین به آن قیام کنند از دیگران ساقط است.

4)       هم مکلفین موظف به انجام آن هستند و با عمل کردن برخی از دیگران ساقط نمی شود.

6-      عمل صالح وقتی ارزشمند است که بر اساس … باشد در حقیقت … است.

1)       ایمان به خدا – عمل شایسته میوه‌ی درخت ایمان

2)       شناخت دین – عمل شایسته میوه‌ی درخت دین

3)       ایمان به خدا – ایمان به خدا میوه‌ی درخت عمل صالح

4)       شناخت دین – شناخت دین میوه‌ی درخت عمل صالح

7-      آیه شریفه: «یوم تبلی السرائر» در مورد:

1)       ایام سرور و خوشحالی است.

2)       امتحان و بلاهای اجتماعی است.

3)       حرمت کشف اسرار دیگران است.

4)       آشکار شدن باطن‌های افراد در روز قیامت است.

8-      مبنای ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در جامعه اسلامی چیست؟

1)       ایجاد عدالت و رفع ستم

2)       مبارزه ظلم و بی‌عدالتی

3)       حکم‌فرمایی عقل و منطق بر جامعه

4)       لزوم اجرای کلیه احکام اسلامی در جامعه

9-      قران کریم می‌فرماید: در زمین برای … نشانه‌هاست و نیز در… آیا نمی‌نگرید؟

1)       اهل یقین- طبیعت

2)       اهل ایمان- طبیعت

3)       اهل ایمان- خودتان

4)       اهل یقین- خودتان

10-     دیدگاه اسلام پیرامون حقوق زن و مرد کدام است؟

1)       تشابه حقوقی زن و مرد به معنای تناسب است که لازمه آن برابری است.

2)       مقام انسانی آن دو را به لحاظ خلقت یکسان می‌داند ولی تساوی حقوقی را منکر است.

3)       تشابه حقوقی زن و مرد را پذیرفته است اما تساوی حقوقی آن دو را نفی کرده است.

4)       تساوی حقوق زن و مرد را پذیرفته است اما تشابه حقوقی آن دو را نفی کرده است.

11-     موجودات، آفرینشی … دارند و دارای شیوه‌ی هدایت …

1)       یکسان- یکسان نمی‌باشند

2)       یکسان- یکسان می‌باشند

3)       متفاوت- متفاوت می‌باشند

4)       متفاوت- متفاوت نمی‌باشند

12-     دو گروهی که پیامبر (ص) می‌فرمایند، کمر مرا شکستند چه کسانی هستند؟

1)       جاهل مقدس مآب و حاکم فاسد

2)       عالم فاسد و جاهل مقدس مآب

3)       عالم بی بند و بار و جاهل منافق

4)       منافق زیرک و عالم مقدس مآب

13-     در صورتی که مجتهدی که انسان از او تقلید می‌کند، رحلت کند:

1)       می‌توان به تقلید از میت ادامه داد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص اصلاح تاریخ برگزاری آزمونهای کارشناسی ارشد ناپیوسته و سراسری سال ۱۴۰۰

2)       تحت هیچ شرایطی نمی‌توان از میت تقلید کرد.

3)       باید از مجتهد زنده اعلم تقلید کرد لکن با اجازه او می‌توان به تقلید از مجتهد میت هم ادامه داد.

4)       هیچ کدام

14-     تقلید ابتدایی از مرجع تقلیدی که از دنیا رفته است چگونه می‌باشد؟

1)       جایز است.

2)       جایز نیست.

3)       مکروه است.

4)       منوط به اجازه از مرجع تقلید اعلم زنده می‌باشد.

 

15-     نگرانی انسان‌ها از مرگ زاییده … است و این گرایش بیانگر … معاد در پرتو … است.

1)       میل به جاودانگی – امکان – حکمت الهی

2)       قبول واقعیت مرگ – ضرورت – عدل الهی

3)       میل به جاودانگی – ضرورت – حکمت الهی

4)       قبول واقعیت مرگ – امکان – عدل الهی

16-     غسل جنابت چه حکمی دارد؟

1)       واجب نفسی است.

2)       واجب غیری است.

3)       واجب تخییری است.

4)       واجب تعییلی است.

17-     نماز آیات چه حکمی دارد؟

1)       مستحب است.

2)       واجب عینی است.

3)       واجب کفایی است.

4)       واجب تخییری است.

18-     اگر کسی در نماز مغرب شک کرد که سه رکعت خوانده یا چهار رکعت، تکلیف او چیست؟

1)       بنا را بر سه می گذارد و نماز را تمام می‌کند.

2)       بنا را بر سه می گذارد و دو سجده سهو بجا می‌آورد.

3)       نماز او باطل است و باید دوباره نمازش را اعاده کند.

4)       بنا را بر سه می‌گذارد و دو رکعت نماز احتیاط نشسته می‌خواند.

19-     مقدم بر انجام فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر … از شرایط تحقق این فریضه‌ی الهی است.

1)       علم به واجبات و محرمات

2)       عمل به واجبات و ترک محرمات

3)       قصد خالص در امربه‌معروف و نهی از منکر

4)       الگوی عملی در انجام واجبات و ترک محرمات

20-     حکم نماز جمعه در زمان غیبت چگونه است؟

1)       واجب عینی است.

2)       مستحب مؤکد است.

3)       واجب کفایی است.

4)       واجب تخییری است.

سؤالات زبان عربی سال 1386

عین الاصح و الادق فی الاجوبه للترجمه أو التعریب أو المفهوم (1-7):

1-      (لا انتم عابدون ما أعبد، و لا أنا عابد ما عبدتم)

1)       نه شما می پرستید آنچه را من عبادت کرده‌ام، و نه من عبادت می‌کنم آنچه را که شما می پرستید!

2)       شما پرستش کننده آنچه من پرستنده آن هستم نیستید، و من عبادت کننده آنچه عبادت می‌کنید نیستم!

3)       شما عبادت نمی‌کنید آنچه را من عبادت کننده آن هستم، و من نمی‌پرستم آنچه را شما پرستنده آن هستید!

4)       نه شما عبادت کننده چیزی هستید که من می‌پرستم، و نه من پرستش کننده چیزی هستم که شما پرستیده‌اید!

2-      (ویل للذین یستوفون اذا اکتالوا علی الناس، و یٌخسرون اذا کالوهم) وای بر کسانی که …

1)       چون به مردم پیمانه دهند تمام دهند و چون از آنها پیمانه گیرند ناقص گیرند.

2)       وقتی از مردم پیمانه می گیرند کامل می گیرند، و وقتی بدان‌ها پیمانه می‌دهند، ناقص می‌دهند!

3)       هرگاه وزن کردن برای مردم باشد آن را کامل ندهند، و هرگاه برای خودشان باشد تمام آن را بگیرند!

4)       آنگاه که برای مردم چیزی را وزن می‌کنند از آن می‌کاهند، و چون برای خود وزن کنند بر آن می‌افزایند.

3-      «کما اختبر ناهم رأیناهم لا یکادون یفقهون حدیثا!»:

1)       آنگاه که از آنها خبر گرفتیم پی بردیم که واقعاً سخنی را درنمی یابند!

2)       وقتی آنها را امتحان کردیم دیدیم تقریباً هیچ سخنی را نمی‌فهمند!

3)       چون خبری از آنها پرسیدیم نزدیک بود خود را به نادانی بزنند!

4)       چون آنان را آزمودیم متوجه شدیم سخنی را درک نمی‌کنند!

4-      ان صام ناش فی الهواجر حسبهٌ فمدحک أستی من صیام الهواجر!:

1)       اگر مردم در هوای سوزان به‌قصد کسب ثواب روزه بگیرند، مدح تو برتر از روزه گرفتن در آن هواست!

2)       مردم چنانچه روزه تابستان‌های گرم را به‌قصد ثواب بردن تحمل کنند، مدح تو دوغ تر از چنین روزه ایست!

3)       چنانچه مردم در فصل‌های گرم برای روز حساب روزه بگیرند، مدحی که تو می‌کنی از چنین روزه‌ای برتر می‌باشد!

4)       مردمان اگرچه تحمل روزه روزهای طولانی را نمودند، مع ذلک مدحی که تو می نمایی تحمل بیشتری لازم دارد.

5-      (ان الینا ایابهم، ثم ان علینا حسابهم)! ندل الآیتان علی…

1)       رجوع الناس الی ربهم بعد المحاسبه!

2)       المحاسبه الانسان بعد ان یرجع الی ربه!

3)       ایام الانسان الی ربه بعد المحاسبه!

4)       حساب الله تعالی الناس قبل أن یموتوا!

6-      «متفکر واقعی در همان حال که به معنویات توجه دارد، از دنیای واقعیت نیز غافل نیست!».

1)       المتفکر الواقعی عندما یعقد اهتمامه جانب المعنویات لا یتغافل عن الواقع فی الدنیا!

2)       المفکر الحقیقی لما یتوجه نحو المعانی، لا یغفل فی عین الحال عن الدنیا الواقعیه!

3)       فی الوقت الذی یهتم المفکرا الحقیقی بالمعنویات، فانه لا یغفل دنیا الواقع أیضا!

4)       عندما یعقد متفکر الواقعی عزمه نحو المعنویات، فانه لا یفونه کذلک دنیا الواقع!

7-      «سخنگوی وزارت کشور یادآور شد که تعدادی از مأموران پلیس ضمن تبادل آتش به قتل رسیدند!».

1)       ذکر المتحدث باسم الداخلیه أن عددا من رجال الشرطه قتلوا خلال تبادل اطلاق النار!

2)       ذکر محدث الوزاره الداخلیه بأن بعض رجال الشرطه لقوا حنفهم فی اطلاق النار!

3)       قال متحدث باسم الوزاره الداخلیه بأن بعض رجال الشرطه هلکوا ضمن مبادله اطلاق النار!

4)       قال المتحدث الوزاره الداخلیه أن عدیداً من عناصر الشرطه لقوا مصر عهم ضمن الطلاق النار!

عین الصحیح فی تشکیل (8-9):

8-      «رأیت المؤمنات یدفعن زکواتهن ولا برفعن أصواتهن!:

1)       زَکَوات – هُنَ – یَرَفَعَنَّ – أصوَاتِ

2)       رأیت – المؤِمناتِ – یَدفَعنَ – زَکَوات

3)       یَدفَعنَ – زکَوات – هنُ – أصوَاتَ

4)       المؤِمناتِ – یَدفَعَن – زکَواتَ – یَرفَعَنَّ

9-      عین الخطا:

1)       ان یَحترم الانسانُ الآخرینَ واللهِ یَحترموه!

2)       ان یحترمِ الانسانُ الآخرین فوالله یحترمونَه!

3)       الانسانُ ان یحترمِ الآخرینَ والله ِ یَحترموه!

4)       الانسانُ ان یحترمِ الآخرینَ والله ِ یَحترمونَه!

عین الصحیح فی الاعراب و التحلیل الصرفی (10-12):

10-     «ان للعالمین أن ینفتحوا علی الاسلام و یستضیئوا بقبسانه!»:

1)       العالمین: جمع سالم للمذکر بالالحاق، معرب، صحیح الاخر، منصرف- مجرور بحرف الجر و علامه جره الیاء.

2)       ان: فعل ماضی، للغائب، معتل و ناقص، (اعلاله با لحذف)، لازم- فعل و فاعله المصدر المؤول، والجمله فعلیه.

3)       یستضیئوا: مزید ثلاثی من باب استفعال، معتل و أجوف (اعلاله بالقلب) – فعل مرفوع و فاعله ضمیر الواو البارز.

4)       ینفتحوا: للغائبین – فعل منصوب بحذف نون الاعراب، والجمله فعلیه و مصدر مؤول، و مفعول به و منصوب محلاً.

11-     «قضی الله ما شاء من حٌکمه       فقیم اضطرابٌک و الامر حق!»:

1)       الأمر: معرف بال – معرب – صحیح الآخر – منصرف – مبتدا و مرفوع – والجمله اسمیه و نعمت و مرفوع بالتبعیه للمنعوت

2)       اضطراب: جامد و مصدر من باب افتعال (فیه ابدال التاء الی الطاء) – معرف بالاضافه – معرب – خبر مفرد و مرفوع

3)       شاه: مجرد ثلاثی – مبنی علی الفتح – فعل و فاعله ضمیر «هو» المسئتر، والجمله فعلیه وصله و عائدها الضمیر المحذوف

4)       ما (فیم): اسم غیر منصرف – موصول عام – مبنی علی السکون – مجرور بحرف الجر محلاً، فیم: جار ومجرور

12-     «أنت الجواد و منک الجودٌ اوله فان هلکت فما جود بموجود!»:

1)       الجواد: مشتق و صفت مشتبه – معرف بال – مبتدا مؤخر و مرفوع – والجمله أسمیه و معطوفه

2)       اول: اسم – من الاعداد لترتیبه – نکره – صحیح الاخر – بدل و مرفوع بالتبعیه للمبدل من الجواد

3)       موجود: مشتق اسم مفعول – مصدره «وجود» – خبر مفرد لاالشبیه بلیس – مجرور فی اللفظ و منصوب محلاً

4)       الجواد: مشتق وصفه مشبهه – معرب – صحیح الاخر – منصرف – نعت و مرفوع بالتبعیه للمنعوت «أنت»

عین المناسب فی الجواب عن الأسئله التالیه (13- 15)

13-     عین المضاعف یختلف عن غیره فی العمل:

1)       تدبیر المصالح

2)       دفه الباب

3)       اقامه الأحکام

4)       محاکمه المتهم

14-     الکُتب أعادها الطلبهُ الی المکتبهُ بعد أن طالعوها، عین الصحیح فی المبنی للمجهول:

1)       أُعیدت الکتب… طولع

2)       الکتب اُعدت… طولعت

3)       اُعید الکتب… طولع

4)       الکتب اُعیدت… طولعت

15-     لا تدخلن مداخل السوء حتی لا تنهمن! عین الخطا فی تعیین الصیغه:

1)       للمخاطب

2)       للمخاطبه

3)       للمخاطبین

4)       للمخاطبات

 

پاسخنامه زبان عربی سال 1386

 

1-      گزینه 4 صحیح است.

کلمه «عابدون / عابد» به معنای (پرستش کننده) و «اعید» به معنای (می‌پرستم) تنها در گزینه 4 درست است.

2-      گزینه 2 صحیح است.

«یستوفون» به معنای (می گیرند) در این گزینه به درستی ترجمه شده است.

3-      گزینه 2 صحیح است.

«اختبرنا» به معنای (آزمودیم، امتحان کردیم) و «لا یکادون» بیانگر تقریب است.

4-      گزینه 3 صحیح است.

ترجمه صحیح کلمات «حسبه» (به خاطر حساب) و «أسنی » (برتر) تنها در این گزینه آمده است.

5-      گزینه 2 صحیح است.

در این گزینه اشاره دارد به اینکه محاسبه بعد از بازگشت است. آیه نیز بیانگر همین مطلب است

6-      گزینه 2 صحیح است.

در گزینه 1، (در همان حال) بیان نشده، در گزینه 3 و 4 (فانه) نادرست است

7-      گزینه 2 صحیح است.

کلمه «مأموران» تنها در این گزینه به درستی ترجمه شده است.

8-      گزینه 3 صحیح است.

حرکت صحیح کلمات «رأیت المؤمنات یَدفعنَ زکواتِهِنَّ و لا یرفعنَ أصواتَهُنَّ»

9-      گزینه 4 صحیح است.

در گزینه 1 و 3 و 4، فعل موردنظر جواب شرط است و باید مجزوم شود. در گزینه 4 مجزوم نشده.

10-     گزینه 1 صحیح است.

«ناق» در گزینه 2، «مرفوع» در گزینه 3 و «مفعولٌ به» در گزینه 4 نادرست هستند.

11-     گزینه 3 صحیح است

«نعمت» در گزینه 1، «خبر» در گزینه 2 و «موصول» در گزینه 4 نادرست هستند.

سوالات زبان فارسی سال 1386

1-      معنی صحیح واژه‌های زیر به ترتیب کدام است؟

«طبله – سعیر – ارغند – معجر»

1)       معلّق – گدازان – غمگین – روسری

2)       جعبه – دوزخ – غضبناک – آتش دان

3)       طبل زن – آتش – خشمناک – سرپوش

4)       صندوقچه – آتش گداخته – خشمناک – سربند

2-      در بیت «بوستان گشت چون ستبرق سبز آسمان گشت چون کبود قصب» معنی صحیح واژه های مشخص شده کدام است؟

1)       چادر – خیمه

2)       زمرد سبز – یاقوت

3)       دیبای ستبر – پارچه کتانی

4)       دیبای لطیف – پارچه پشمی

3-      در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد؟«مریدان گفتند چه گویی در ما که مریدیم و آنها که منکرانند؟

گفت: ایشان را دو صواب است و شما را یکی. از آن که ایشان از قوّت توحید به سلابت شریعت می جنبند و توحید در شرع اصل بود و حصن الظّن فرع.»

1)       یک

2)       دو

3)       سه

4)       چهار

4-      با توجه به معنی املای کدام مجموعه کلمات درست نیست؟

1)       اوانی: ظروف – سلب: جامه

2)       مقامر: قمارباز – رزمه: بقچه

3)       گاورس: ارزن – ضیعت: آب و زمین

4)       فصحت: گشادگی – شهنه: نگهبان

5-      آرایه های بیت زیر کدام است؟

«تو هم ای بادیه پیمای محبت چون من سر راحت ننهادی به سر بالینی »

1)       کنایه، ایهام، مجاز، استعاره

2)       ایهام، تشبیه، کنایه، مراعات نظیر

3)       استعاره، جناس تام، تشخیص، تلمیح

4)       تشبیه، مراعات نظیر، جناس، مجاز

6-      در بیت زیر همه آرایه ها به جز آرایه‌ی … وجود دارد.

«کی ام؟ شکوفه اشکی که در هوای تو هر شب ز چشم ناله شکفتم به روی شکوه دویدم»

1)       مجاز

2)       استعاره

3)       تشبیه

4)       تشخیص

7-      مؤلفین آثار زیر به ترتیب کدام است؟

«کیمیای سعادت – حدیقه – گرشاسب نامه – سیاست نامه»

1)       نظامی – عطار – دقیقی طوسی – احمد غزالی

2)       خواجه نظام الملک – سنایی – دقیقی طوسی – خواجه نصیرالدین

3)       امام احمد غزالی – نظامی – اسدی طوسی – خواجه نظام الملک

4)       ابوحامد غزالی – سنایی – اسدی طوسی – خواجه نظام الملک

8-      کدام بیت در نکوهش پرگویی است؟

1)       تأمل کنان در خطا و صواب به از ژاژ خایان حاضر جواب

2)       صد انداختی نیرو هر صد خطاست اگر هوشمندی یک انداز و راست

3)       کم آواز هرگز نبینی خجل جوی مشک بهتر که یک توده گل

4)       چرا گوید آن چیز در خفیه مرد که گر فاش گردد شود روی زرد؟

9-      معنی صحیح عبارت زیر کدام است؟

«در پاره آن مشرعه ای ساخته شده است که به پنج نایژه آب بسیار بیرون می‌آید»

1)       در پاشویه آن کانالی ساخته شده که با پنج لوله آب زیادی فوران می‌کند.

2)       در پایه آن آبریزگاهی ساخته شده که به وسیله پنج نی آب زیادی از آن بیرون می ریزد.

3)       در دیواره آن محلی برای نوشیدن آب ساخته شده است که با پنج لوله کوچک آب زیادی بیرون می‌آید.

4)       در آب راهه آن لوله بزرگی قرار داده اند که به پنج شاخه تقسیم شده و آب فراوانی بیرون می‌آید.

10-     در عبارت زیر نویسنده بر کدام مفهوم تأکید بیشتری دارد؟

«شکوه و تقوا و شگفتی شورانگیز طلوع خورشید را باید از دور دید، اگر از نزدیکش رویم از دستش داده‌ایم؛ لطافت زیبای گل در زیر انگشت‌های تشریح می‌پژمرد.»

1)       بررسی لطافت و زیبایی گل هنگام تشریح

2)       بیان تقوا، عظمت و شورانگیزی طلوع خورشید

3)       بیان تخیلات ماورایی انسان نسبت به پدیده‌های عالم

4)       عدم توانایی علم و عقل در درک زیبایی و رمز رازهای عالم

11-     معنی صحیح عبارت زیر کدام است؟

«درزی اهل صلاح و شرع و سنت بود که این سخن از وی پیدا شد.»

1)       در گروه صالحان روزگار و علمای دینی بود که اناالحق گفتن او شروع شد.

2)       لباس علمای دینی را می‌پوشید و در همین لباس با مردم سخن می‌گفت.

3)       خیاط مصلحان و علمای دینی بود که اناالحق گفتن او ظاهر شد.

4)       به سوی نیکوکاران و دینداران گرایش داشت و سخنانش آتشین می‌گفت.

12-     بیت:

«پنج روزی که در این مرحله مهلت داری خوش بیاسای زمانی که زمان این همه نیست»

با کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟

1)       بنشین برلب جوی و گذر عمر ببین کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس

2)       نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان گر شما را نه بس این سود و زیان ما را بس

3)       زیادتی مطلب کار بر خود آسان کن صراحی می لعل و بنی چو ماهت بس

4)       دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش که سیر معنوی و کنج خانقاهت بس

13-     معنی صحیح بیت زیر کدام است؟

«سپاه شب تیره بردشت و راغ یکی فرش افکنده چون پر زاغ»

1)       سیاهی شب همه دشت و بیابان را فرا گرفته بود.

2)       شبانگاه فرشی بر دشت گسترده بودند که مثل پر زاغ بود.

3)       سپاهیان در شب فرش سیاهی بر دشت افکنده بودند.

4)       شب مانند سیاهی بر دشت و باغ حمله کرده فرش مانند پر زاغ سیاه بود.

14-     مفهوم کدام بیت با ابیات دیگر متفاوت است؟

1)       فرو شدن چو بدیدی برآمدن بنگر غروب شمس و قمر را چرا زیان باشد

2)       به روز مرگ چو تابوت من روان باشد گمان مبر که مرا درد این جهان باشد

3)       تو را غروب نماید ولی شروق بود لحد چو حبس نماید خلاص جان باشد

4)       کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست چرا به دانه انسانت این گمان باشد

15-     در کدام بیت شاعر اطاعت خالق را در خدمت به مخلوق می‌داند؟

1)       قیمت سوی خدا به دین است و خلق را آن است قیمتی که به دین است قیمتش

2)       و اندر رضای او گه و بی گه به شعر و زهد مر خلق را به رشته کنم علم و حکمتش

3)       پشتم قوی به فضل خدای است و طاعتش تا در رسم مگر به رسول و شفاعتش

4)       یا رب، به فضل خویش تو توفیق ده مرا تا روز و شب بدارم اطاعت به طاعتش

 

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس