دستورالعمل روش اجرایی و مدارک لازم جهت صدور روادید ورود با حق کار

0

دستورالعمل روش اجرایی و مدارک لازم جهت صدور روادید ورود با حق کار و همچنین صدور، تمدید و تجدید پروانه کار اتباع خارجی موضوع ماده 11 آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب مورخ 19 /1 /1382 وزیر کار و امور اجتماعی با آخرین اصلاحات 

فصل اول – صدور روادید ورود با حق کار

ماده 1 

موافقت با صدور روادید ورود با حق کار برای کلیه اتباع خارجی در مراکز استانها و توسط اداره کل کار و امور اجتماعی استان بعمل می آید.

ماده 2 

مدارک لازم برای تقاضای روادید ورود با حق کار به شرح زیر است:

– درخواست کتبی کارفرما مبنی بر درخواست روادید ورود با حق کار با امضای مجاز (در ارتباط با پروژه ها، درج شماره نمودار سازمانی الزامی است).

– تکمیل یک نسخه فرم اطلاعات اولیه مربوط به کارفرمایان.

– تکمیل 3 نسخه فرمهای مربوط به اتباع خارجی در کشور.

– تکمیل یک نسخه فرمهای اطلاعات اولیه مربوط به بخش پروژه (بخش خصوصی و دولت غیرپروژه نیاز به تکمیل این فرم ندارد).

– تصویر روزنامه رسمی مبنی بر آگهی تأسیس وآخرین تغییرات آن (شرکتها که دارای سابقه قبلی در این اداره کل هستند لازم است تصویر روزنامه رسمی آخرین تغییرات را ارائه نمایند).

– تصویر پروانه زناشویی صادره توسط وزارت کشور و یا یکی از استانداریهای کشور و همچنین تصویر سند ازدواج و شناسنامه پس از رویت اصل آنها برای آن دسته از اتباع خارجی که دارای همسر ایرانی می باشند.

– تکمیل فرم تعهد کارفرما.

تبصره – برای آن دسته از اتباع خارجی که به منظور نصب و راه اندازی در بخش صنایع و کارخانجات خصوصی و تحت پوشش عازم کشور جمهوری اسلامی ایران هستند علاوه بر مدارک فوق مدارک زیر نیز ضروری است:
1 – تصویر قرارداد خرید ماشین آلات .
2 – تصویر برگ سبز ترخیص ماشین آلات.
3 – تصویر موافقت اصولی و یا پروانه بهره برداری.

ماده 3 

روش اجرایی موافقت با صدور روادید ورود با حق کار به شرح زیر است:

– تحویل درخواست و مدارک لازم به واحد مربوطه توسط نماینده کارفرما و پاراف آن در صورت تکمیل.

– ثبت درخواست در رایانه.

– ارسال درخواست از طریق رایانه به واحد مربوط.

– استعلام صلاحیت و بررسی درخواست توسط کارشناس مربوطه و ارسال آن دسته از درخواستهایی که نیاز به مصوبه هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی استان دارند به هیأت مذکور.

– صدور برگه روادید ورود با حق کار و ارسال آن به دفتر مدیریت جهت مهر و امضاء.

– ثبت و صدور برگه روادید ورود با حق کار توسط دبیرخانه و ارسال آن به اداره کل کنسولی – وزارت امور خارجه یا نمایندگی وزارت امورخارجه در استان.

تذکرات مهم:
1 – کارفرما مکلف است حداکثر یک ماه پس از ورود تبعه به کشور مدارک لازم جهت صدور پروانه کار وی را به اداره کل کار و امور اجتماعی استان ارائه نماید.بدیهی است در صورت تأخیر طبق ماده 181 قانون کار جمهوری اسلامی ایران عمل خواهد گردید.
2 – شرکتهای بخش پروژه، لازم است ابتدا نمودار سازمانی پرسنل خارجی خود را همراه یک نسخه از تصویر قرارداد منعقده ترجمه شده که حاوی موضوع، تاریخ شروع و خاتمه، مبلغ قرارداد، برنامه های آموزشی، تعیین درصد نیروی کار خارجی و ایرانی و امضاء طرفین قرارداد است ارائه نمایند.
3 – مدت اعتبار روادید ورود با حق کار از تاریخ اعلام شده توسط اداره کل کار و امور اجتماعی استان به وزارت امور خارجه به مدت 3 ماه خواهد بود.
4 – جهت ابطال روادید ارائه درخواست کتبی کارفرما با ذکر آخرین شماره روادید و نمودار سازمانی الزامی است.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  آیین نامه معافیت کارگاه های کوچک دارای کمتر از ده نفر کارگر

فصل دوم – صدور پروانه کار

ماده 1 

صدور پروانه کار جهت کلیه اتباع خارجی در مراکز استانها و توسط اداره کل کار و امور اجتماعی استان بعمل می آید.

ماده 2 

مدارک لازم برای تقاضای صدور پروانه کار به شرح زیر است:

– درخواست کتبی کارفرما مبنی بر صدور پروانه کار تبعه مورد نظر با امضاء و مهر مجاز کارفرما، اتباع خارجی که کد شناسایی رایانه ای در اداره کل کار و امور اجتماعی استان دارند، ذکر کد شناسایی آنان الزامی است.

– تکمیل 3 نسخه فرم اطلاعات مربوط به اتباع خارجی با الصاق عکس و ممهور به مهر مجاز کارفرما.

– تکمیل فرم اطلاعات اولیه کارفرما برای آن دسته از اتباع خارجی که برای آنان روادید ورود با حق کار درخواست نشده است.

– اصل فیش بانکی واریزی شده به حساب شماره 66 /132 خزانه داری کل قابل پرداخت در کلیه شعب بانکی ملی ایران.

– 3 قطعه عکس 4*3 با درج مشخصات تبعه در ظهر آن.

– تصویر روزنامه رسمی شرکت.

– اصل گذرنامه تبعه خارجی به منظور رؤیت و یا تصویر آن که به تأیید نیروی انتظامی و یا اداره کل کار و امور اجتماعی استان رسیده باشد.

– یک نسخه از تصویر صفحات مورد نیاز گذرنامه (در صورت عدم ارائه تصویر ذکر شده در بند 7).
– در صورت داشتن دفترچه پناهندگی، ارایه 3 نسخه تصویر کامل از صفحات دفترچه مزبور که حداقل دارای 2 ماه اعتبار باشد.
– در صورت داشتن کارت هویت ویژه اتباع خارجی، ارایه 2 نسخه تصویر کارت مزبور که دارای اعتبار باشد.

– تصویر مدارک تحصیلی و یا تجربی ترجمه شده تبعه خارجی که به تأیید سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور متبوع تبعه رسیده باشد.

تذکر
آن دسته از کارشناسانی که به منظور نصب و راه اندازی برای مدت موقت به کشور عازم می باشند از مفاد بند 9 مستثنی هستند.

ماده 3 

روش اجرایی صدور پروانه کار به شرح زیر است:

– تحویل درخواست صدور پروانه کار و مدارک لازم توسط نماینده کارفرما به واحد مربوطه و پاراف آن در صورت تکمیل مدارک.

– ثبت درخواست در رایانه.

– ارسال درخواست از طریق رایانه به واحد مربوط.

– ارجاع درخواست به کارشناس مربوط توسط رییس واحد ذیربط.

– استعلام صلاحیت و بررسی درخواست .

– صدور پروانه کار و ارسال آن به دفتر مدیریت جهت مهر و امضاء.

– ثبت پروانه کار در دبیرخانه و تحویل آن به کارفرما با اخذ رسید.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها

فصل سوم – تمدید و تجدید پروانه کار

ماده 1 

تمدید یا تجدید پروانه کار کلیه اتباع خارجی در صورت معتبر بودن نمودار سازمانی و یا تصویب در هیأت فنی اشتغال استان حسب ماده 121 و 122 و آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار با رعایت مقررات مربوط در استانها بلامانع است.

ماده 2 

مدارک لازم برای تقاضای تمدید پروانه کار به شرح زیر است:

– درخواست کتبی کارفرما مبنی بر تمدید پروانه کار تبعه خارجی مورد نظر با ذکر علت نیاز به ادامه اشتغال تبعه موصوف با امضاء و مهر مجاز همراه با اعلام کد شناسایی کارفرما.

– تکمیل 3 نسخه پرسشنامه تحصیل پروانه کار با الصاق یک قطعه عکس (خانمها با رعایت حجاب اسلامی) ممهور به مهر شرکت (اتباعی که دارای شماره شناسایی می باشند ذکر شماره الزامی است).

– اصل فیش بانکی واریز شده به حساب 66 /132 خزانه داری کل قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی .

– اصل گذرنامه برای رؤیت و یا تصویر آن که به تأیید نیروی انتظامی رسیده باشد.

– اصل پروانه کار.

– تصویر روزنامه رسمی (با آخرین تغییرات).

– ارائه اصل شناسنامه همسر ایرانی تبعه خارجی برای رؤیت (در خصوص آن دسته از اتباعی که دارای همسر ایرانی می باشند).

– اصل دفترچه پناهندگی معتبر برای پناهندگان و ارائه اصل کارت هویت ویژه اتباع خارجی معتبر برای مهاجرین خارجی به منظور رؤیت.

– گزارش مشروح عملکرد فعالیت در دوره گذشته.

10 – مفاصا حساب مالیاتی .

11(الحاقی 10ˏ10ˏ1396)–ارائه مدارک و یا گواهی پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی مربوط به دوران اشتغال فرد متقاضی از سوی کارفرما

تبصره
مدارک مورد نیاز برای تمدید پروانه کار می بایستی یک ماه قبل از انقضاء اعتبار پروانه کار به اداره کل کار و امور اجتماعی استانها ارایه شود.

ماده 3 

مدارک لازم برای تقاضای تجدید پروانه کار به شرح زیر است:

– درخواست کتبی کارفرما مبنی بر تجدید پروانه کار.

– گواهی خاتمه کار از سوی کارفرمای قبلی .

– تکمیل 3 نسخه پرسشنامه مربوط به اطلاعات تبعه با الصاق عکس تبعه و ممهور به مهر شرکت.

– تکمیل یک نسخه پرسشنامه مربوط به اطلاعات کارفرما.

– مفاصا حساب مالیاتی .

– رؤیت اصل گذرنامه.

– تصویر گذرنامه جدید در صورت تعویض.

– اصل پروانه کار.

– اصل فیش بانکی واریز شده به حساب 66 /132 خزانه داری کل قابل پرداخت در کلیه شعب بانکی ملی ایران.

10 – رؤیت اصل شناسنامه همسر ایرانی (برای آن دسته از اتباع خارجی که دارای همسر ایرانی هستند).

11 – برای آن دسته از اتباع خارجی که به منظور نصب و راه اندازی در بخش صنایع و کارخانجات عازم کشور جمهوری اسلامی ایران هستند مدارک زیر نیز مورد نیاز است:
الف – یک نسخه تصویر قرارداد خرید ماشین آلات .
ب – تصویر برگ سبز گمرک ترخیص ماشین آلات .
ج – تصویر موافقت اصولی و یا پروانه بهره برداری .
د – تصویر روزنامه رسمی مبنی بر آگهی تأسیس و آخرین تغییرات (در صورتی که کارفرمای جدید فاقد سابقه در اداره کل کار و امور اجتماعی استان است).

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  آیین‌‌نامه اجرایی تبصره (5) اصلاحی بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي

12(الحاقی 10ˏ10ˏ1396)–ارائه مدارک و یا گواهی پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی مربوط به دوران اشتغال فرد متقاضی از سوی کارفرما

ماده 4 

مراحل انجام کار تمدید و تجدید پروانه کار مشابه مراحل صدور روادید ورود با حق کار و پروانه کار است.

تبصره–در صورتی که درخواست مربوط به تغییر منطقه جغرافیایی خدمت و یا تغییر سمت شغلی اتباع خارجی است صرفاً اجرای بندهای 3، 1 و 7 ماده 2 الزامی است.

فصل چهارم – درخواست نمودار سازمانی

ماده 1 

رعایت مفاد ماده 128 قانون کار جمهوری اسلامی ایران توسط کارفرما، قبل از عقد قرارداد الزامی است.

ماده 2 

مدارک مورد نیاز برای تصویب نمودار سازمانی به شرح زیر است:

– تکمیل یک نسخه پرسشنامه اطلاعات اولیه مربوط به بخش پروژه (منظور از پیمانکار در فرمهای مزبور شرکت مجری پروژه می باشد که در کشور به ثبت رسیده است).

– تکمیل یک نسخه پرسشنامه اطلاعات اولیه مربوط به کارفرمایان.

– تأییدیه ارگان و یا نهاد دولتی ذیربط.

– تصویر یک نسخه قرارداد منعقده ترجمه شده که حاوی (موضوع – تاریخ شروع و خاتمه و مبلغ قرارداد و همچنین برنامه های آموزشی، تعیین درصد نیروی کار خارجی و ایرانی و امضاء طرفین قرارداد) است.

تبصره
درخواست نمودار سازمانی 10 نفر به بالا می بایستی در هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی مستقر در اداره کل اشتغال اتباع خارجی بررسی و به تصویب برسد.

تذکرات:
1 – تمامی درخواستها و پرسشنامه ها می بایست با امضاء و مهر مجاز کارفرما ارایه شود.
2 – تمامی ردیفهای پرسشنامه ها می بایست به طور کامل پاسخگویی و تایپ گردد.
3 – درخواستها می بایست انفرادی تنظیم گردد، بنابراین از ارسال درخواستهای دسته جمعی خودداری شود در غیر این صورت هیچ اقدامی از سوی اداره کل کار و امور اجتماعی محل استان میسر نخواهد بود.

توضیحات:
1 – موافقت با صدور روادید ورود با حق کار برای اتباع خارجی شاغل در بخش خصوصی پس از تصویب هیأت فنی اشتغال استان صورت می گیرد.
2 – موافقت با صدور روادید ورود با حق کار برای اتباع خارجی شاغل در بخش پروژه های عمرانی پس از تصویب چارت سازمانی پروژه در هیأت فنی اشتغال صورت می گیرد.
3 – تمدید پروانه کار اتباع خارجی شاغل در بخش دولتی که قبلاً صدور پروانه کار آنان به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده باشد بر اساس ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار بلامانع است.
4 – تجدید پروانه کار (موارد تغییر کارفرما و یا نوع کار) اتباع خارجی بر اساس ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار به استثنای اتباع خارجی موضوع ماده 122 قانون کار پس از موافقت هیأت فنی اشتغال استان صورت می گیرد.
5 – به هنگام ارایه درخواست تمدید یا تجدید پروانه کار قید شماره پروانه اقامت در صفحه 4 پروانه کار الزامی است.

 

 

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس