دستورالعمل اجرایی قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی

0

نحوه اجرای مفاد قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۲۷/۳/۱۳۶۵ و آیین نامه اجرایی آن (دستورالعمل شماره ۵۸۸/د ۱۲/۶/۶۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور)

از آنجا که درباره نحوه اجرای مفاد قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۲۷/۳/۱۳۶۵ و آیین‌نامه اجرائی آن ‌مصوب ۸/۱۱/۱۳۶۵ هیأت وزیران از این سازمان استعلام‌هایی بعمل آمده است‌، لذا به منظور رفع ابهام و ایجاد رویه واحدما بین صندوقهای بیمه و بازنشستگی مراتب ذیل را ابلاغ می‌نماید تا در اجرای قانون و آیین‌نامه مورد بحث ملاک عمل قرارگیرد. نحوه انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی با توجه به تاریخ اجرای مقررات بیمه و بازنشستگی جدید (مؤخر) به یکی از دوصورت زیر انجام می‌شود:

۱- در مورد مستخدمینی که قبل از تاریخ ۲۷/۳/۱۳۶۵ مشترک صندوق دیگری شده‌اند بدواً چهار درصد آخرین حقوق ومزایای ماهانه آنان که مبنای برداشت حق بیمه یا کسور بازنشستگی قرار گرفته است بابت هر ماه محاسبه و توسط صندوق قبلی به صندوق جدید منتقل می‌شود. سپس صندوق جدید در اجرای مواد ۲ و ۳ آیین‌نامه مربوط کسور بازنشستگی یا حق‌بیمه متعلقه صرفاً بابت سهم مستخدم را طبق ضوابط مورد عمل بر مبنای اولین حقوق و مزایای ماهانه که مشمول مقررات‌ جدید بیمه یا بازنشستگی گردیده است محاسبه و مابه‌التفاوت آن با حق بیمه یا کسور بازنشستگی که از صندوق قبل منتقل‌شده است ۴% را از مستخدم وصول خواهد کرد.

۲- در مورد مستخدمینی که بعد از تاریخ ۲۷/۳/۱۳۶۵ مشترک صندوق دیگری شده‌اند با توجه به مفاد قسمت اخیر ماده ‌واحده و ماده ۳ آیین‌نامه اجرائی آن کلیه وجوهی که بابت سهم مستخدم و کارفرما به صندوق قبلی پرداخت شده‌است پس ازکسر حق درمان عیناً به صندوق جدید منتقل می‌شود. سپس صندوق جدید کسور بازنشستگی یا حق بیمه متعلقه صرفاً بابت‌ سهم مستخدم هر ماه از سنوات خدمت مورد نظر را طبق ضوابط مورد عمل بر مبنای اولین حقوق و مزایای که طبق مقررات‌ جدید بیمه یا بازنشستگی مشمول برداشت کسور می‌باشد محاسبه و مابه‌التفاوت آن را با کسور انتقال یافته از مستخدم ‌وصول می‌نماید.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  شيوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «بنگاههای اقتصادی عمومی» (مصوب پانزدهمين جلسه كميسيون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس