درخواست طلاق از طرف زن چگونه است ؟

0

با توجه به قانون و شرع طلاق از سمت زوجه به دلیل اینکه حق طلاق با مرد است کمی دشوار و مشروط به مواردی است که قانون مشخص کرده است . بدین ترتیب زمانی که زن مبادرت به درخواست طلاق می نماید و مرد با آن مخالف است فرایند رسیدگی نسبت به درخواست طلاق از جانب مرد وقتگیر تر و پیچیده تر میباشد .
قانونگذار در مواردی برای جلوگیری از سوء استفاده مرد از این حق شرایطی را برای زن در نظر گرفته که در صورت وجود آن شرایط زن بتواند از طرق قانونی خود را از شرایط نامطلوب و عسر و حرج زندگی برهاند.

شرایط طلاق از طرف زن

طبق قانون مدنی سابق ، مرد قادر است هر موقع که بخواهد و بدون هیچ گونه دلیلی زن خویش را طلاق دهد . البته در حال حاضر ، مطابق ماده 1133 اصلاحی قانون مدنی : ” مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید . ” بدین گونه، طبق این ماده، تقاضای طلاق از طرف مرد، مستلزم طی تشریفاتی همانند ارجاع به داوری و دریافت گواهی عدم امکان سازش و انجام تشریفاتی مانند پرداخت حقوق مالی زوجه است .

اما از آنجا که در برخی از شرایط ، تحمل زندگی مشترک برای زن امکان پذیر نبوده و از سوی دیگر، مخالفت زوج با طلاق می تواند آسیب های جدی به زوجه و زندگی مشترک وارد کند ، قانون گذار در اصلاحات بعدی این قانون، امکان درخواست طلاق از سوی زوجه را در موارد محدودی مورد پذیرش قرار داد .

در همین راستا تبصره ماده 1133 قانون مدنی مقرر می دارد: ” زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد ( 1119 ) ، ( 1129 ) و ( 1130 ) این قانون ، از دادگاه تقاضای طلاق نماید. ” علاوه بر مواد ذکر شده ، یک مورد دیگر از موارد حق طلاق زن در ماده 1029 قانون مدنی پیش بینی شده است . بنابراین ، موارد طلاق از طرف زن ، در قانون مدنی ، چهار مورد بوده که در بخش بعد ، به تحلیل آن می پردازیم .

موارد طلاق از طرف زن

همانگونه که در بخش قبل توضیح دادیم، موارد طلاق از طرف زن، در قانون مدنی در مواد 1119، 1129 و 1130 پیش بینی شده است. این موارد عبارتند از : وکالت در طلاق برای زوجه، عدم پرداخت نفقه از سوی زوج یا ناتوانی در پرداخت نفقه و عسر و حرج زوجه. هم چنین مطابق ماده 1029 قانون مدنی، یکی دیگر از موارد طلاق به تقاضای زن، غیبت شوهر بوده که با حصول شرایطی، امکان طلاق به درخواست زوجه را فراهم می آورد. در این موارد اگر زن درخواست طلاق دهد و شوهر هم راضی نباشد، باز هم دادگاه حکم به طلاق خواهد داد.

1وکالت در طلاق

به موجب ماده 1119 قانون مدنی : ” طرفین عقد ازدواج می توانند هرشرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل درتوکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد. “

همانگونه که مشاهده می کنید، مطابق این ماده، یک کدام از موارد طلاق از جانب زن آن میباشد که مرد به زن وکالت دهد تا با به حقیقت پیوستن شرایطی همانند ازدواج مجدد مرد، زن بتواند خودش را مطلقه سازد .

محتوا این ماده در شروط دوازده گانه درج شده در اسناد ازدواج قابل رویت است ، چرا که مطابق این شروط، قبول شدن درخواست طلاق از جانب زن، منوط به اثبات شرط در محکمه می باشد . برای مثال ، تا زمانی که شرط اعتیاد زوج در دادگاه به ثابت نشود، محکمه حکم به طلاق زن را صادر نخواهد کرد .

با این وجود ، در کنار وکالت در طلاق مشروط که در ماده 1119 قانون مدنی پیش بینی گردیده ، در عمل ، دفاتر اسناد رسمی ، وکالت در طلاق زوجه را به طور مطلق نیز تنظیم می نمایند . به این صورت که در متن وکالت نامه ، زوج به زوجه وکالت می دهد که هر زمان بخواهد با مراجعه به دادگاه و طی تشریفات قانونی خود را مطلقه سازد . به این ترتیب، یکی از موارد درخواست طلاق از طرف زن ، وکالت در طلاق بوده که این وکالت می تواند مطلق یا مشروط به حصول شرایط خاصی باشد .

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مسئولیت ناشی از استیفای ناروا

2عدم پرداخت نفقه یا عجز از پرداخت نفقه

این مورد از موارد طلاق از طرف زن، در ماده 1129 قانون مدنی پیش بینی شده است . به موجب این ماده : ” درصورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه ، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید . همچنین است درصورت عجز شوهر از دادن نفقه . “

بنابراین ، مطابق ماده 1129 قانون مدنی ، میان فرضی که شوهر ، عمدا از پرداخت نفقه خودداری نموده و موردی که شوهر، ناتوان از پرداخت نفقه می باشد ، تفاوتی وجود نداشته و هر دو حالت، از موارد طلاق به درخواست زن محسوب می گردد .

3عسر و حرج زوجه

به موجب ماده 1130 قانون مدنی، عسر و حرج عبارت است از ” به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد “

موارد عسر و حرج عبارتند از :

1ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه

2اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی

3محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر

4ضرب و شتم یا هرگونه سو استفاده مستمر زوج

5ابتلا زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

لازم به ذکر است که مصادیق عسر و حرج درقانون مدنی، حصری نبوده و اثبات عسر و حرج زوجه به روش های دیگر، از موارد طلاق از طرف زن محسوب خواهد شد .

درخواست طلاق از طرف زن چگونه است ؟

4غیبت شوهر بیش از چهار سال

به موجب ماده 1029 قانون مدنی : ” هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت ماده 1023حاکم او را طلاق می دهد. “

به سبب این ماده اگر مرد برای چهار سال پشت سرهم غایب بوده است و هیچ خبری از او در دست نباشد ، همسر او قادر است درخواست طلاق بدهد ، البته صدور حکم طلاق و اجرای آن، به شرط رعایت مراحلی است . این مراحل عبارتند از : چاپ آگهی در یکی از روزنامه های محلی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار برای سه مرتبه متوالی و گذشت یک سال از آخرین آگهی . بدین ترتیب ، می توان گفت غیبت زوج، با رعایت مراحل مقرر در قانون ، از موارد طلاق از چانب زن می باشد .

شرایط دادخواست طلاق از طرف زن

جهت آغاز رسیدگی به دعوای طلاق  از جانب زن ، احتیاج است به دادگاه خانواده درخواست ارائه گردد . چنانچه دادخواست شرایط لازم را نداشته باشد ، امکان دارد دادگاه یکی از قرار های رد دادخواست ، عدم استماع یا عدم صلاحیت صادر کند. شرایط دادخواست طلاق از طرف زن ، از قرار زیر است :

1)شرکت در جلسات مشاوره : برای آنکه دادخواست طلاق از مراجع مورد رسیدگی قرار بگیرد ، لازم است زوجین نخست در جلسات مشاوره شرکت کرده باشند .

2)باید به طرفیت دادگاه خانواده باشد : در صورتی که دادخواست طلاق به دادگاه دیگر تقدیم شود ، قرار عدم صلاحیت صادر می شود .

3)داشتن شرایط کلی دادخواست : دادخواست طلاق بایستی شرایط کلی دادخواست که در ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است را داشته باشد. این شرایط عبارتند درج مشخصات خواهان و خوانده ، ذکر تعیین خواسته ، ذکر آن چه خواهان از دادگاه تقاضا دارد و امثالهم .

4)داشتن یک کدام از شرایط عسر و حرج یا یکی از شرایطی که به موجب قانون برای زن حق طلاق ایجاد می کند : راه های طلاق از طرف زن را در تیتر قبل توضیح دادیم

لازم به ذکر است که در مواردی که زن ادعا دارد که حق طلاق برای او بوجود آمده است و به استناد آن از دادگاه درخواست طلاق دارد ، کفایت نمی کند و او حتما باید بتواند ادعای خود را در دادگاه به اثبات برساند .

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  قیاس نهاد داوری و دادگاه های اداری(هیات های شبه قضایی)

مراحل طلاق از طرف زن

دعوای طلاق از جانب زن مراحلی دارد که بایستی همه آن ها طی گردد. تشریفات طلاق از جانب زن از قرار زیر است :

1) ثبت نام در سامانه تصمیم : گام آغازین جهت ثبت طلاق ، ثبت نام در سامانه تصمیم میباشد.

2)شرکت در جلسات مشاوره : پس از اخذ نوبت در سامانه تصمیم ، لازم است طرفین در این جلسات مشاوره شرکت کنند .

3)تنظیم دادخواست : طلاق از جانب زن با ارائه درخواست به دادگاه خانواده شروع می گردد . زن قادر است با داشتن شرایط، درخواست به دادگاه خانواده ارائه کند . دادگاه پس از آنکه درخواست را مورد بررسی قرار داد ، دعوا را به جریان می اندازد .

4)جلسه دادرسی : بعد از آنکه دادگاه درخواست طلاق زن را قبول کرد ، جلسه دادرسی را اجرا می کند که در آن جلسه به دلایلی که زوجه در دادخواست طلاق مطرح کرده است ، رسیدگی می کند و در صورتی که دلایل ، مورد قبول بود ، حکم طلاق را صادر می کند .

5)مرحله تجدید نظر : بعد از صدور حکم در دادگاه بدوی ، طرفین دعوای طلاق قادرند برای رای دادگاه تقاضای تجدید نظر خواهی کنند .

6)فرجام خواهی : بعد از آنکه رای دادگاه تجدید نظر صادر گردید ، طرفین قادرند تقاضای فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نمایند.

7)در صورتی که حکم قطعی طلاق صادر شد ، طرفین به مدت 6 ماه مهلت دارند تا به یکی از دفاتر طلاق و ازدواج مراجعه کرده و صیغه طلاق را جاری کنند .

برای طلاق از جانب زن احتیاج میباشد او فرم های مخصوصی را پر کند و ارائه دادگاه یا دفاتر خدمات قضایی نماید .

مدت زمان طلاق از طرف زن

پس از نام نویسی در سامانه تصمیم و حضور در جلسات مرتبط به آن، دعوای طلاق با ارائه دادخواست طلاق شروع می گردد و بعد از آن در دادگاه خانواده مورد تحلیل قرار می گیرد و اگر یکی از طرفین به رای دادگاه بدوی اعتراض نماید ، به مرحله تجدید نظر میرسد و چنانچه به رای دادگاه تجدید نظر اعتراض کنند ، به دیوان عالی کشور  می رود . به همین دلیل مدت زمان طلاق از طرف زن طولانی است و با فرض اعتراض به رای ، حداقل یک سال طول میکشد .

این مدت زمان در شرایطی که هیچ کدام از طرفین به رای دادگاه در مراحل بدوی یا تجدید نظر معترض نباشند ، کم تر خواهد بود .

بر عکس نکاح زوجه باکره که احتیاج به رضایت پدر یا جد پدری دارد در طلاق اینطور نیست و این شرط برای درخواست طلاق زوجه باکره، در قانون نمیباشد. اگرچه عرف و شرایط خانوادگی امکان دارد داوری دیگری در این مورد داشته باشد. البته مهریه زوجه باکره در هنگام طلاق نصف میگردد.

چنانچه باکره ماندن زن، به علت آغاز نکردن زندگی مشترک و تمایل نداشتن شوهر یا هر علت دیگری که مرتبط با شوهر است باشد، با شرایطی قابلیت دریافت رای طلاق از دادگاه را دارد.

طلاق یک‎ جانبه به خواسته زوجه باکره، با نظر به آنکه زندگی مشترک شروع نگردیده است، به خصوص زمانی که زوجه به حق حبس استناد کند، کمی دشوار میباشد. اما بایستی این مطلب را نیز مورد توجه قرار داد که در برخی پرونده‎ ها مانند طلاق، در اکثر موارد لازم است که در آغاز از روش های دیگری مانند مطالبه نفقه معوقه یا لزوم به تهیه مسکن متناسب شان زوجه یا مطالبه مهریه و مواردی از این دست اقدام شود.

قانون جدید طلاق از طرف زن

قبل تر، هیچگونه مراحلی قبل از ارائه درخواست طلاق از جانب زن به دادگاه وجود نداشت ولی مطابق قانون جدید ، درخواست کنندکان طلاق بایستی نخست جلسات مشاوره خانواده را طی کنند و بعد از شرکت در این جلسات قادرند به دادگاه جهت ثبت درخواست طلاق خویش مراجعه نمایند. جهت دریافت وقت برای جلسات مشاوره ، لازم است نخست به سامانه تصمیم مراجعه کرده و از یکی از مراجع مشاوره ، نوبت جلسه بگیرند .

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مهریه در انواع طلاق

همچنین نو آوری دیگر قانون جدید استفاده از مشاور زن در جلسات رسیدگی به طلاق است .

درخواست طلاق از طرف زن چگونه است ؟

مدارک لازم برای طلاق از طرف زن

  1. اصل سند ازدواج
  2. اصل شناسنامه
  3. اصل کارت ملی

طلاق غیابی از طرف زن

مطابق قانون چنانچه زوجه به طور پشت سرهم بدون عذر قابل قبول شش سال غیبت داشته باشد زوجه قادر است دادخواست ثبت طلاق و اثبات غیبت بدون عذر موجه همسر خویش را در دادگاه اثبات و موفق به دریافت رأی غیابی گردد. برخلاف تصور مردم با گرفتن طلاق غیابی هیچ کدام از حقوق زن از جمله مهریه و اجرت المثل زن از بین نمی‌رود و دادگاه موظف به تعیین تکلیف راجع به حقوق مالی زن در رای طلاق می باشد. اما زوج قادر است پس از آگاهی از رأی صادر شده در قالب واخواهی به حکم غیابی اعتراض نماید که این امر می‌تواند تا قطعی شدن مجدد رأی یک سال زمان ببرد.

حکم طلاق تا چه مدت اعتبار دارد؟

توجه داشته باشید که پس از آنکه حکم طلاق صادر شد، زوجین شش ماه مهلت دارند که برای جاری شدن صیغه طلاق به دفاتر ازدواج و طلاق مراجعه کرده و طلاق خود را ثبت نمایند.

آیا در درخواست طلاق از طرف زن، نفقه به وی تعلق می‌گیرد؟

چنانچه زن با اثبات هریک از شرایطی که گفته شد یا داشتن وکالت در طلاق، درخواست طلاق خود را به دادگاه ارائه داده باشد در طی این مدت در صورت زندگی با زوج و تمکین توسط وی، همچنان حق دریافت نفقه برای وی وجود دارد. جالب است بدانید که پس از وقوع طلاق نیز زن تا مدت عده حق دریافت نفقه را خواهد داشت.

آیا در طلاق از سوی زن، اجرت‌المثل نیز به وی تعلق می‌گیرد؟  

احتمالا ممکن است خیلی از دوستان با مفهوم اجرت‌المثل زن در زندگی مشترک آشنا نداشته باشند. در آغاز خوب است مطلع باشید که زن در قبال کارهایی که در زندگی مشترک خویش انجام می‌دهد، مستحق اخذ دستمزدی می‌باشد که به آن اجرت‌المثل گفته می‌شود. حال اگر دادخواست طلاق از جانب زن باشد، اجرت‌المثل به وی تعلق نخواهد گرفت چرا که زن فقط در صورت دادخواست طلاق از جانب مرد، مستحق اخذ اجرت‌المثل می‌باشد. اما دقت داشته باشید که صدور حکم برای هریک از موارد بیان شده، بستگی به شرایط حاکم و نظر دادستان محترم پرونده دارد.

آیا در درخواست طلاق از طرف زوجه، مهریه نیز به وی تعلق می‌گیرد؟

در پاسخ به این سوال، نخست بایستی مطلع باشید که بررسی تمام شرایط از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد.‌ به عنوان مثال اگر زن هریک از شرایط دوازده گانه که در ضمن عقد ازدواج بیان شده یا یکی از شرایط عسروحرج را به اثبات برساند، امکان دریافت مهریه حتی گاهی بطور کامل وجود دارد و چنانچه زن تنها به علت نفرت از شوهر خود تصمیم به طلاق داشته باشد، معمولا بذل مقداری از مهریه یا گاهی نیز تمامی آن ضروری می‌باشد.

تکلیف حضانت فرزندان در طلاق از طرف زن چیست؟

نظر به اینکه حضانت فرزند حق و تکلیف والدین می باشد و قانون تعیین تکلیف شده است که بر طبق قانون حمایت خانواده فرزند پسر و دختر تا سن ۷ سالگی با مادر و بعد از آن دختر از ۷ تا ۹ سالگی و پسر از ۷ تا ۱۵ سالگی با پدر میباشد فلذا درخواست طلاق از طرف زن تاثیری در حضانت فرزندان ندارد.
اما نکته حائز اهمیت اینکه در شرایطی که قاضی صلاح کودک را در این بداند که به صورت کلی حضانت با مادر یا پدر باشد رعایت سن ملاک نمیباشد و در شرایطی مثل ازدواج مادر یا اعتیاد پدر یا خشونت غیرمتعارف که مکرر باشد به طور کلی سبب سلب حضانت خواهد گردید.

 

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس