حکم طلاق بدون ثبت

0

طلاق باید در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق بر اساس قوانین حمایت خانواده به ثبت برسد و  عدم ثبت طلاق در قانون حکم خود را دارد . اگر طلاق ثبت نشود حکم آن بر اساس قانون برای مردان به اضافه مکلف ساختن به ثبت طلاق ،  جزای نقدی درجه پنج و حبس تعزیری درجه هفت ؛ معادل جزای نقدی بیشتر از 81 میلیون ریال تا 180 میلیون ریال و حبس از 91 روز تا 6 ماه تعیین شده است .

مسایل حقوقی همه افراد جامعه باید باید بصورت سند به ثبت برسد . ضرورت ثبت وضعیت شخصیه از جمله ولادت ، ازدواج ، طلاق و فوت آنها به این دلیل می باشد که هویت شان آشکار بوده و از حقوق قانونی و اجتماعی خود برخوردار شوند . از پر اهمیت ترین احوال فردی که طبق قانون ، زوجین موظف به ثبت در دفاتر قانونی می باشند ،امر طلاق می باشد.

علاوه بر اینکه حکم طلاق بدون ثبت از نظر شرعی این است که طلاق به شکل صحیح انجام شده است، فعل ثبت طلاق در محضر به موجب قانون حمایت خانواده تکلیف و امر قانونی می باشد و برای امر طلاق بدون ثبت در محضر ، کیفر و مجازات هم مشخص شده است ؛ به این جهت توجه به این پرسش ضرورت دارد که حکم طلاق بدون ثبت محضری چیست و چه مجازلتی برای عدم ثبت طلاق در نظر گرفته شده است؟

ضرورت ثبت طلاق در دفترخانه

اگر چه در قانون حمایت خانواده ضرورت ثبت طلاق مورد بررسی قرار گرفته و وظایف قانونی برای آن تعیین شده است ؛ ولی از نظر شرع قرائت صیغه طلاق نیازی به ثبت رسمی ندارد و به محض جاری شدن صیغه طلاق رابطه زوجیت تمام میشود .

در این صورت به جهت برخورداری افراد جامعه از حقوق مسلم خود و وجود نظم در جامعه و تعیین شدن احوال شخصیه، علاوه برضرورت ثبت ازدواج دائم ، فرد قانونگذار ضرورت ثبت طلاق را مشخص کرده و مجازات برای امر طلاق بدون ثبت تعیین کرده است .

لزوم ثبت طلاق و هچنین ثبت رجوع از طلاق با نظر به ماده 20 قانون حمایت خانواده تعیین شده است که به موجب آن ” ثبت ازدواج دائم ، عمل فسخ و انفساخ آن ، طلاق ، رجوع از طلاق ، اعلام بطلان ازدواج یا طلاق ضروری می باشد ” . علاوه بر این ، به موجب قانون ثبت فعل طلاق الزاما باید در دفاتر اسناد رسمی طلاق و ازدواج حتما ثبت شود که بر حسب مورد بعد از صادر شدن گواهی عدم سازش و یا حکم دادگاه ،ثبت طلاق ممکن می باشد .

قابل ذکر می باشد کهبه موجب قانون عمل ثبت طلاق  ، در مورد زوج های بیرون از کشور نیز تعیین شده که بعد از اجرای صیغه طلاق ، به واسطه کنسولگری های ایران در بیرون از کشور ممکن می باشد . همچنین باید عنوان کرد که لزوم ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زن بعد از طلاق می باشد و یا اینکه اعسار مرد از پرداخت این حقوق معین شده و یا زن به امر ثبت طلاق در محضر راضی باشد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مدارک لازم برای تعویض پلاک با وکالت

حکم طلاق بدون ثبت در محضر

با توجه به موارد گفته شده، ضرورت ثبت طلاق در دفترخانه ازدواج و طلاق یک وظیفه و حکم قانونی می باشد که درباره آن کیفر و مجازات تعبیه شده است . با این وجود ، طلاق بدون ثبت از نظر شرعی معتبر می باشد و نمی شود در صحت صیغه طلاق از نظر حکم شرعی شکی یا تزدیدی داشت .

حکم طلاق بدون ثبت در محضر

لذا حکم طلاق بدون ثبت در محضر امر طلاق از نظر شرعی دارای اعتبار می باشد و رابطه زوجیت به پایان می رسد . با وجود این فرد قانون گذار ضرورتثبت طلاق را در قانون عنوان نموده  و حکم و مجازات طلاق بدون ثبت محضری را نیز معین کرده است ، از نظر قانون زوجین موظف هستند که مدارک مورد نیاز برای ثبت طلاق در محضر را آماده کنند و  ثبت صیغه طلاق را انجام دهند.

نکته قابل ذکر این است که عدم حضور زوجین در دفترخانه جهت ثبت طلاق نیز ایرادی ندارد و در صورت عدم حضور زن یا مرد برای ثبت طلاق در زمان مشخص در محضر ، دفتردار به او اطلاع داده و اگر از حضور در دفتر مجددا امتناع ورزید برای ثبت طلاق ،حکم طلاق را ثبت می نماید .

مجازات طلاق بدون ثبت در محضر

در موارد گذشته ضرورت ثبت طلاق و حکم طلاق بدون ثبت مورد بررسی قرار گرفت ؛ همانگونه که عنوان گردید، امر طلاق بدون ثبت به موجب قانون حمایت خانواده جرم محسوب می شود و برای آن نیز مجازات تعیین شده است. کیفر و مجازات طلاق بدون ثبت در فصل هفتم قوانین کیفری و در مضمون ماده 49 عنوان گردیده است کهبه موجب آن :

” اگر مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به نکاح دائم ، اقدام به طلاق یا فسخ نکاح کند یا بعد از رجوع ، تا یک ماه از ثبت آن امتناع ورزد یا واقعی که ثبت ازدواج موقت ضرورت دارد از ثبت آن خودداری نماید،در کنار ضرورت به ثبت ، محکوم به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت خواهد شد . این قانون کیفری و مجازان در مورد مردی که از ثبت انفساخ ازدواج و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز تعیین شده است ” . و به موجب این ماده :

۱-در این قانون معین شده فقط برای مردان مجازات طلاق بدون ثبت در نظر گرفته شده و مجازاتی برای زنان تعیین نشده است .

۲-همچنین مرد محکوم به مجازات عدم ثبت طلاق در محضر می شود، از نظر قانون موظف به ثبت طلاق نیز خواهد شد .

۳- برای مردان مجازات طلاق بدون ثبت  جزای نقدی درجه پنج و حبس تعزیری درجه هفت ؛ یعنی به جزای نقدی معادل هشتاد تا صد و هشتاد میلیون ریال و محکوم به حبس تعزیری درجه هفت حبس از نود و یک روز تا شش ماه می شود .

۴-در مورد اجرای مجازات عدم ثبت طلاق در محضر برای مردان ، زن می تواند از او به جرم عدم ثبت طلاق شکایت کیفری تنظیم نماید .

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  هدایای نامزدی و استرداد آن

۵-همچنین با اجرای مجازات قانونی عدم ثبت طلاق بعد از شکایت ، زن در دادگاه خانواده دعوای الزام مرد به ثبت طلاق محضری را می تواند اقامه کند . در این صورت دادگاه با توجه به ضرورت ثبت امر طلاق ، اگر صحت طلاق  را از نظر شرعی احرازکند ،برای  ثبت طلاق در دفترخانه حکم صادر می نماید تا فعل طلاق در شناسنامه دو طرف ثبت شود .

عدم حضور زن در محضر جهت ثبت طلاق

 عدم حضور زن در دفترخانه برای ثبت طلاق را بررسی می کنیم :

بر اساس ماده 35 قانون حمایت از خانواده 1391 ” هر زمان زوج درمدت معین به دفتر رسمی ازدواج و طلاق رجوع کند و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم نماید، اگر زوجه در مدت یک هفته در دفترخانه حضور پیدا نکند سردفتر به زوجین هشدار می دهد اقدام به ثبت طلاق در دفترخانه نمایند و جهت این امر حضور یابند . اگر زوجه حضور پیدا نکرد صیغه طلاق جاری می شود و بعد از ثبت از طریق دفترخانه مراتب به به زوجه اطلاع داده می شود.”

اگر گواهی عدم امکان سازش به خواسته مرد برای امر طلاق صادر شده باشد به مدت 3 ماه مرد می تواند از رای صادر شده دادگاه به محضر برود و و طلاق را ثبت نماید . اگر زن به مدت یک هفته در دفترخانه حضور پیدا نکند ، دفتردار اخطاریه حضور را هم برای مرد و هم برای زن می فرستد . اگر که زن باز هم در دفترخانه حاضر نشود، بدون حضور او صیغه طلاق جاری می شود و محضر ، طلاق را به زن اطلاع می دهد .

مدت زمان فرستادن اخطاریه و اجرای صیغه طلاق از یک هفته هم نباید کمتر باشد .

عدم حضور مرد در محضر جهت ثبت طلاق

 در مورد نیامدن مرد در محضر ثبت طلاق موارد زیر مقرر شده است :

با نظر به ماده 33 قانون حمایت خانواده این مورد در نظر گرفته شده است: “زمان اعتبار حکم طلاق شش ماه بعد از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام ‌خواهی می باشد. زمانی که حکم طلاق از سمت زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود،اگر زوج به مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حضور پیدا نکند ، سردفتر به زوجین اطلاع می دهد که برای اجرای صیغه طلاق و ثبت در دفترخانه حضور پیدا کنند . اگر حضور پیدا نککند و عذر خود را اعلام ندارند یا یا از اجرای صیغه خودداری نمایند، صیغه طلاق اجرا و به ثبت می رسد و زوج در جریان مراتب قرار داده می شود. اگر عذر از سمت زوج اطلاع داده شود، یک بار دیگر به ترتیب مذکور از دو طرف دعوت صورت می گیرد.”

بعد از اینکه زوجه حکم طلاق را دریافت کرد ، 6 ماه بعد از رای فرجامی مهلت دارد که به محضر برود و از دفترخانه به مرد ابلغیه فرستاده شود و اگر مرد ابلاغیه را اخذ کند و در بازه زمانی یک هفته به دفترخانه نرود ، دوباره برای هر طرف ابلاغیه ای ارسال می کند تا برای ثبت طلاق به دفترخانه حضور پیدا کنند و اگر مرد دوباره حضور پیدا نکرد ، صیغه طلاق برای زوجین جاری می شود و طلاقشان به ثبت می رسد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  اثبات بی گناهی در سرقت

لذا فرق بین حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش این است که به خواسته زن، حکم طلاق و با خواسته مرد و یا طلاق توافقی ، گواهی عدم امکان سازش صادر می شود.

عدم حضور زن و شوهر در محضر جهت ثبت طلاق توافقی

عدم حضور زن و شوهر در محضر جهت ثبت طلاق توافقی

اگر زن و مرد برای طلاق توافقی گواهی عدم سازش را اخذ کرده باشند، بایدبه مدت سه ماه بعد از ابلاغ رای صادره برای ثبت طلاقش به محضر نرود. اگر زن و مرد در مهلت مشخص شده در دفترخانه حضور پیدا نکنند مدت اعتبار گواهی عدم سازش از بین می رود.

بر اساس ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده ” مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه بعداز تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی ‌ شدن رای است . اگر گواهی ذکر شده در این مدت ارائه نشود یا آن طرف که آن را به دفترخانه رسمی طلاق ارائه داده به مدت سه ماه از زمان تسلیم در دفترخانه حضور پیدا نکند یا مدارک مورد نیاز را تسلیم ننماید، گواهی صادره از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. “

اگر در عقدنامه زن و مرد یا عقدنامه دیگری، وکالت در طلاق برای زوجه شرط شده باشد، حضور پیدا کردن مرد در دفترخانه برای ثبت طلاق ضروری نمی باشد. قابل ذکر است که برای حضور در دفترخانه برای ثبت طلاق باید  آزمایش های پزشکی قانونی برای طلاق را ارائه داد.

سوالات مرتبط

1- آیا ثبت طلاق در محضر ضرورت دارد؟

به موجب قانون حمایت خانواده ثبت کردن طلاق و همچنین رجوع از طلاق در دفترخانه ازدواج و طلاق یا محضر یک تکلیف قانونی ضروری می باشد.

2- طلاق بدون ثبت در محضر چه حکمی دارد؟

امر طلاق بدون ثبت در محضر چنانچه از نظر شرعی صحیح می باشد و به عقد ازدواج پایان می دهد اما به دلیل این که در قانون ضرورت ثبت طلاق به عنوان یک وظیفه قانونی تعبیه شده است طرفین برای معین شدن وضعیت نکاح و طلاقشان حتما باید طلاقشان را در محضر ثبت کنند که برای آشنایی بیشتر با این موضوع می توانید مقاله را به طور کامل بررسی و مورد مطالعه قرار دهید .

3- چه مجازات قانونی برای طلاق بدون ثبت در دفترخانه در نظر گرفته شده است ؟

مجازات ثبت نشدن طلاق در قانون حمایت خانواده برای مردان در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق باین گونه می باشد که به اضافه ضرورت ثبت طلاق حکم آن به جزای نقدی درجه پنج و حبس تعزیری درجه هفت می باشد که جهت بررسی و مطالعه مجازات قانونی طلاق بدون ثبت محضری به متن مقاله رجوع نمایید .

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس