حبس تعزیری

0

تعزیر به چه مجازاتی می گویند؟

ماده 18 قانون مجازات اسلامی در تعریف تعزیر می گوید:

"تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد . نوع ، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود ..."

بنابراین جرایم تعزیری شامل جرایمی است که قانون گذار جرم انگاری کرده و در شرع اسلامی نیامده است و احکامی که در این خصوص توسط دادگاه صادر می شود ، حکم تعزیری است . حدود مجازات های تعزیری در قانون مجازات اسلامی مشخص شده است با این حال مقدار و کیفیت تعزیر در دست قاضی است و او می تواند بر اساس شرایطی از جمله وضعیت روحی و روانی مجرم حین ارتکاب جرم، شیوه ارتکاب جرم و مسائلی از این قبیل ، میزان حکم تعزیری را به طور دقیق ، مشخص کند. 

حکم تعزیری ، رای دادگاه نسبت به ماهیت دعوای کیفری در مورد جرایم تعزیری است که تعیین کننده یک مجازات تعزیری برای آن جرم می باشد.

حبس تعزیری چیست

حبس تعزیری چیست
در پاسخ به این که حبس تعزیری چیست باید گفت ، حکم زندانی است که همانند سایر حبس های دیگر از روزی شروع می شود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا ، محبوس و زندانی می گردد که در حبس تعزیری در صورت وجود شرایطی ، دادگاه می تواند اجرای حکم را به تعویق بیاندازد و یا مجازات های دیگری را جایگزین حبس کند . 

مجازات های تعزیری در قانون مجازات اسلامی به هشت درجه تقسیم شده است و به عبارت دیگر در صورتی که فردی مرتکب جرم تعزیری شود ، به یکی از درجات 1 تا 8 مجازات تعزیری محکوم می شود به عنوان مثال : مجرمی که جرم توهین را مرتکب شده است به مجازات درجه 7 محکوم می گردد.

مجازات های تعزیری باید مادون حدود ، یعنی کمتر از مجازات های حدی باشند و برخلاف حدود که شارع آن را مشخص کرده است ، محدوده میزان مجازات تعزیری در قانون مشخص شده و قاضی  باید برای تعیین میزان دقیق مجازات مجرم ، با توجه به شرایط ارتکاب جرم ، تصمیم گیری کند . به بیان ساده تر انگیزه ، سوء پیشینه و شخصیت مرتکب جرم برای تعیین میزان دقیق مجازات ها و حبس های تعزیری مدنظر قاضی قرار می گیرد .

با توجه به تبصره ماده 19 قانون مجازات اسلامی " مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می‌شود. "
قانونگذار در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات تعزیری را به هشت درجه تقسیم کرده است . درجه بندی مجازات تعزیری در قانون مجازات به چند دلیل صورت گرفته است . اولا اینکه قاضی نمی تواند در مجازات حدی و مجازاتهای نوشته شده در قانون تغییر و تبدیل و تخفیف ایجاد کند ، در نتیجه در این دسته از مجازاتها امکان درجه بندی وجود ندارد ، به همین دلیل با در نظر گرفتن مجازاتهای تعزیری و درجه بندی آنها قاضی می تواند مجازات را تبدیل کند و تغییر دهد .
ضمن اینکه مجازاتهای درجه بندی شده تعزیری با توجه به شدت و حدت جرم تعیین می شوند . درجه بندی کردن مجازات تعزیری باعث می شود که مجازاتها به صورت فردی و متناسب با شخصیت مجرم و شرایط جرم تعیین شود . به این ترتیب درجه بندی مجازاتها در قانون مجازات اسلامی روش مناسبی برای تعیین درست مجازات است . از این رو در این مقاله به درجه بندی مجازات های تعزیری در قانون مجازات اسلامی می پردازیم .  
ذکر این نکته نیز ضروری است که مجازات های درج شده و طبقه بندی شده از درجه یک تا هشت بر اساس شدت و سنگینی مجازات است یعنی شدیدترین درجه در ماده مذکور درجه یک و کمترین میزان مجازات مربوط به درجه هشت است.
 درجه یک
حبس بیش از 25 سال 
جزای نقدی بیش از دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال 
مصادره کل اموال 
انحلال شخص حقوقی

درجه دو
حبس بیش از 15 تا 25 سال 
جزای نقدی بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون ریال تا دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال 

درجه سه
حبس بیش از 10 تا15 سال 
جزای نقدی یک میلیارد ریال تا یک و نیم میلیارد ریال 

حبس تعزیری چیست
درجه چهار
حبس بیش از 5 تا 10 سال 
جزای نقدی بیش از پانصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال
انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
درجه پنج
حبس بیش از 2 تا 5 سال 
جزای نقدی بیش از دویست و چهل میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال 
محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 5 تا 10 سال 
ممنوعیت دائم از یک تا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی 
ممنوعیت دائم از دعوت برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

درجه شش
حبس بیش از شش ماه تا 2 سال 
شلاق از 31 تا 74 ضربه و در جرائم منافی عفت تا 99 ضربه
جزای نقدی از شصت میلیون ریال تا دویست و چهل میلیون ریال 
محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا 5 سال 
انتشار حکم قطغی در رسانه ها 
ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت 5 سال 
ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت 5  سال 
ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت 5 سال 


درجه هفت
حبس از نود ویک روز تا شش ماه
جزای نقدی بیش از سی میلیون ریال تا شصت میلیون ریال 
شلاق از 11 تا 30 ضربه
محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه هشت
حبس تا سه ماه 
جزای نقدیتا سی میلیون ریال 
شلاق تا 10 ضربه
تبصره 1: موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است
تبصره 2: مجازاتی که حداقل ان منطبق بر یکی از درجات و حداکثر ان منطبق با درجه ی بالا تر باشد از درجه بالاتر است
تبصره3: در صورت تعدد مجازات ها، مجازات شدید تر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدید تر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بند های هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه 7 است.
تبصره 4: مقررات این ماده و تبصره های ان تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد.
تبصره 5: ضبط اشیا و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از ان به کار گیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند ب ماده 20 خارج و در مورد انها برابر ماده 215 این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.
نبصره 6: تمام حبس های ابد غیر حدی مقرر در این قانون به حبس درجه یک تبدیل می شود.
           
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس