بخشنامه ریاست جمهوری ( مرکز داوری اتاق یران ـ اصل 139 )

0

بخشنامه ریاست جمهوری ( مرکز داور ای اتاق یران ـ اصل 139 )
شماره: 34860          تاریخ: 1382/8/27

بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات دولت ،ی نهادهای انقلاب اسلامی واستانداریهای
سراسر کشور نظر به اینکه مرکز داو یر اتاق ایران به موجب قانون اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن
جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 واصلاح هی آن مصوب 1373 وقانون اساسنامه مرکز داوری اتاق
ایران مصوب 1380 به منظور حل وفصل اختلافات بازرگانی اعم از داخلی وخارجی از طریق داور ،ی
فعالیت می . نماید
لذا ضمن ابلاغ نامه شماره 8487/36 مورخ 22/ 6 /1382 اتاق بازرگانی وصنا عی ومعادن ایران مقتضی
است کلیه دستگاههای اجرایی در عقد قراردادهای تجاری حتی الامکان مرکز یاد شده را به عنوان
مرجع داوری . منظور نمایند
طبیعی است ارجاع به داوری در مورد اموال عمومی ودولتی توسط دستگاههای اجرایی منوط به رعایت
قوانین از جمله اصل 139 قانون اساسی است.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس