انواع وکالتنامه – چند نوع وکالتنامه داریم؟

1

شخصی وکیل نامیده می شود که ازسمت یک فرد حقیقی یا حقوقی دیگر، موظف به انجام کلیه امور شخص موکل (شخص حقیقی یا حقوقی) می شود. اما وکیل دادگستری وظایفی فراتر از وکیل عادی را دارد که این اختیارات در قوانین مختلف و اختصاصی در نظر گرفته شده است.

در حال حاضر و دنیای امروزه وکالت یک حرفه وشغل تخصصی میباشد و حتی برخی آنرا حرفه دفاع نیز می گویند. قرارداد عقد شده بین فرد وکیل و موکل وکالتنامه گفته می شود که به واسطه آن فرد وکیل و موکل نسبت به همدیگر دارای حقوق و وظایفی میباشند.قرارداد وکالت در حال حاضر در در خیلی از اعمال از جمله ، امور بانکی ، خرید ملک و … تنظیم میشود و کارآیی بسیاری دارد.

بنابراین شخص می تواند انجام کارهای خود را به شخصی که به نیابت از او اجازه و اختیارت دارد محوا شود.وکالتنامه‌های تهیه شده و عقد شده فی ما بین فرد وکیل و موکل ، مشمول مواد قانون مدنی قانون وکالت و بسیاری قوانین دیگر می شود.

انواع وکالتنامه

انواع وکالتنامه به 2 دو نوع میباشد: مطلق و مقید.

  • وکالتنامه مطلق این گونه است که فردی را برای همه امور وکیل کنند و این انواع وکالت شامل اعمال اداری و مالی موکل می‌شود، مثل فروش یا خرید یا پرداخت هزینه خانواده.در این صورت، در این نوع اعمال،فرد وکیل به اجازه موکل نیاز ندارد.
  • وکالت مقید نیز به این صورت میباشد که موضوع وکالت مشخص و معین است و شخص وکیل حیطه اختیارش فقط در همان مورد است و ملزم به انجام آن مورد میباشد، مثل خرید خانه یا فروش ماشین.

انواع وکالت 

1 – وکالت تعینی : وکالتی میباشد که از طرف شخص به وکیل تعینی و انتخابی خود محول می گردد که امکان دارد وکالت حسب مورد به وکیل پایه یک دادگستری و یا به وکیل پایه دو دادگستری داده شود .

2 – وکالت اتفاقی :افرادی که معلومات کافی برای وکالت ندارند و شغل آنها وکیل دادگستری نباشد اگر بخواهند برای خویشاوندان نسبی و سببی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت نمایند ، ممکن است که سه نوبت در سال به آنها وکالت اتفاقی داده شود.

3 – وکالت معاضدتی : وکالت معاضدتی وکالتی است که در موضوعات حقوقی  از طرف کانون وکلا یا مرکز امور مشاوران حقوقی ، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه به وکیل دادگستری ارجاع می شود .

4 – وکالت تسخیری : وکالتی است که از طرف دادگاهها در امور کیفری برای دفاع از متهم در جرائمی که مجازات آن بر حسب قانون قصاص نفس ، اعدام ، رجم ، حبس ابد می باشد ، به وکیل دادگستری ارجاع می شود و چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید ، تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرائم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع می نماید .

5 – وکالت اشخاص حقوقی حقوق عمومی : وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و وابسته به دولت ، شرکتهای دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی ، شهرداری ها و بانکها می توانند علاوه بر استفاده از وکیل دادگستری از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود تحت شرایطی به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند و می بایست معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی ارائه نموده و حدود اختیارات نماینده نیز مشخص باشد .

6 – وکالت اشخاص حقوقی حقوق خصوصی : نظر به اینکه اعطای نمایندگی حقوقی از سوی شرکتهای خصوصی جهت اقامه دعوی ، دفاع و پیگیری پرونده در دادگاهها و دادسراها پذیرفته نیست لذا شرکتها می توانند با اعطای وکالت به وکیل دادگستری نسبت به اقامه دعوی ، دفاع و پیگیری امورات خود در محاکم ، توسط وکیل دادگستری اقدام نمایند .

7 – وکالت در مطالعه پرونده : اشخاصی که توان مالی پرداخت حق الوکاله جهت اعطای وکالت در دفاع و پیگری پرونده را ندارند و یا اشخاصی که صرفاً قصد اطلاع حقوقی از روند دادرسی و بررسی پرونده را دارند می توانند با اعطای وکالت در مطالعه پرونده به وکیل دادگستری از مزایای این نوع وکالت بهره مند شوند .

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مشاوره حقوقی رایگان

نظر به اینکه  قوانین و مقررات در کلیه امورات افزایش زیادی داشته است ، افرادی که توان و اطلاعات حقوقی لازم و فرصت پیگیری و انجام اعمال خود را در ادارات ندارند با با رجوع و دادنی وکالت به وکیل دادگستری ،می توانند پیگیری و انجام امورات خود را به وکیل واگذار کنند .

اگر خواهان در پرونده حقوقی دارای وکیل باشد ، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و به موجب مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، از خوانده قابل دریافت بوده و در صورت وصول محکوم به و خسارات دادرسی ( هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ) از محکوم علیه ، هزینه داشتن وکیل برای خواهان ( محکوم له ) به صورت رایگان تمام خواهد شد .

هر یک از اصحاب دعوی می توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی شوند ولی در مواقعی که دادگاه حضور شخص خواهان و یا فرد خوانده یا هر دوی آنها را ضروری بداند در این صورت شخصاً موظف به حضور خواهند بود .

اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود ، مراتب در صورت جلسه قید و به امضای موکل می رسد .

اگر که وکالت در خارج از ایران محول شده باشد باید به استناد و گواهی یکی از مأمورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد .

انواع وکالتنامه - چند نوع وکالتنامه داریم؟

ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در باره وکالت مقرر داشته : « وکالت در دادگاهها شامل همه اختیارات راجع به امر دادرسی است جز موردی را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن مخالف شرع باشد ،ولی در امور زیر باید حدود اختیارات وکیل در وکالت نامه قید شود :

1 – وکالت راجع به اعتراض به رأی ، تجدیدنظر ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی .

2 – وکالت در مصالحه و سازش .

3 – وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استردادسند .

4 – وکالت در تعیین جاعل .

5 – وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور .

6 – وکالت در توکیل .

7 – وکالت در تعیین مصدق و کارشناس .

8 – وکالت در دعوای خسارت .

9 – وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا .

10 – وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث .

11 – وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث .

12 – وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن .

13 – وکالت در ادعای اعسار .

14 – وکالت در قبول یا رد سوگند .

تبصره 1 – اشاره به شماره های یاد شده در این ماده بدون ذکر موضوع آن ، تصریح محسوب نمی شود .

تبصره 2 – سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی باشد . »

وکیل در دادرسی ، در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و أخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالت نامه تصریح شده باشد .

انواع ثبت برای وکالت نامه

انواع آن از نظر نوع ثبت شدن به دو دسته تقسیم می شوند:

رسمی

عادی

وکالتنامه رسمی

وکالتنامه رسمی به وکالتی گفته می شود که در دفتر اسناد رسمی به ثبت می رسد.این گونه وکالت نامه در حضور هر دو طرف (وکیل و موکل) و با دریافت کردن هویت هر دو طرف انجام می شود.ارزش و اعتبار این مدل وکالت نامه ها برابر با اعتبار اسناد رسمی میباشد و همانند دیگر اسناد رسمی امکان جعل شدن را نیزدارا میباشد. برخی از امور حساس مثل نقل و انتقال اموال غیر روایت شده فقط با داشتن وکالت نامه رسمی انجام شدنی می باشد و با وکالتنامه غیررسمی ممکن نیست.

وکالتنامه عادی

وکالت نامه ای که بدون نیاز به دخالت دفتر اسناد رسمی نوشته شود وکالت نامه عادی نام دارد.از از جمله این وکالتنامه برگ های وکالتی که در اختیار وکلای دادگستری است را عنوان کرد. این نوع وکالتنامه ها برای عنوان کردن دعاوی (شکایت، پدافند از موکل در شرایطی همچون فسخ قرارداد و …) تهیه و تنظیم می شوند.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  قرارهای نهایی دادسرا

انواع وکالتنامه - چند نوع وکالتنامه داریم؟

موارد قابل توجه در تنظیم وکالتنامه

در وکالتنامه ،دادگاه یا کل ادارات و ارگان هایی که وکیل دستور امور را دارد به طور روشن حدود اختیارات وکیل و موکل عنوان می شود.

به طور مثال ، بعضی ازاختیارات وکیل به صورت زیر می باشد:

حق مراجعه به دادگاه مطالبه خسارات دادرسی تجدیدنظرخواهی و…همچنین بعضی از تعهدات موکل به نوع زیر می باشد:

•پرداخت دستمزد و هزینه وکالت در انجام اموری که وکیل به او واگذار کرده است و خارج از حدود اختیار وکیل است.

نمونه وکالت نامه اداری

وکالت اداری

موکل :                     فرزند                    بشناسنامه شماره                صادره از                متولد 13 شمسی ساکن

وکیل :           فرزند            بشناسنامه شماره               صادره از                متولد 13 شمسی ساکن

مورد وکالت :

1- انجام همه امور اداری در مورد املاک و مستغلات ملکی و موروثی موکل  که شامل زمین و ساختمان و غیره باحق مراجعه به کلیه  ادارات از جمله شهرداری ، دارایی ، ثبت اسناد ، ثبت احوال ، نهادهای انقلابی و موسسات دولتی و غیر دولتی و هر ارگانی که برای انجام امور این وکالت لازم باشد به دلیل تقاضا و دریافت هرگونه گواهی و مفاصا حساب و مدارک لازم در باره موارد ذکر شده با حق پرداخت حقوق و عوارض دولتی ، شرکت در کمیسیونهای مربوطه و قبول و رد آراء صادره .

2-قبول صلح از سمت فرد موکل نسبت به هرگونه املاک و مستغلات ، مشاعا یا مفروزا با هر شرایط  که وکیل  تشخیص دهد  مجانا یا معوض  از هر شخص حقیقی یا حقوقی حتی شخص وکیل به هر مقدار و هر مبلغ با حق تحویل گرفتن و پرداخت مال الصلح و امضا ذیل کلیه اوراق و اسناد ودفاتر مربوطه در دفاتر اسناد رسمی و هر مرجع ذیصلاح دیگر که لازم باشد .

3-افتتاح هرنوع حساب مشترک با فرد وکیل با دو امضاء که با هر کدام از امضاها به تنهایی قابل برداشت باشد در هر کدام از بانکها و موسسات مالی از جمله دولتی و خصوصی وهر گونه حساب اعم از سپرده کوتاه مدت ، بلند مدت ، قرض الحسنه و جاری و غیره حتی آن حسابهایی که فرد وکیل زمات قبل به تنهایی برای خود باز کرده است می تواند فرد موکل را در آنها سهیم و مشترک نماید با حق انجام همه تشریفات بانکی و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد در دفاتر مربوطه در باره کلیه موارد مذکور در این وکالت  .

حدود اختیارات :

وکیل مرقوم در انجام  امور وکالت با حق توکیل بغیر  ولوکرارا و با حق  عزل وکلای انتخابی دارای  اختیارات  لازمه می باشد بطوری که در موارد فوق به هیچ وجه نیاز به حضور و امضا مجدد موکل نباشد.

نمونه وکالتنامه تام اختیار

وکالت فروش قطعی خودرو

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ……………… ساکن ……………………………….. ……………………………. ………………..

 وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی …………….. ساکن ………………………… …………………………….. ………………………..

 مورد وکالت :

با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و مورد نیاز و در صورت فقد هر گونه منع و ردع قانونی مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ، ادارات راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی ومؤسسات راه گشا و مراکز تعویض پلاک خودرو و شهرداری و امور اقتصادی و دارایی و شرکت ملی پخش و فرآورده های نفتی و شرکت پست و کلیه مراجع قضایی و انتظامی تالی و عالی

و دیگر ادارات و مراجع و مقامات ذیربط و ذیمدخل و عنداللزوم شرکت های سازنده و تولید کننده خودرو جهت انجام کلیه امور اداری و قانونی مورد نیاز و اخذ مجوزات و استعلامات لازمه و تادیه کلیه هزینه ها و مخارج قانونی و تشکیل پرونده و تعقیب و پیگیری پرونده های متشکله و انجام کلیه مکاتبات و مراودات مورد نیاز و اتخاذ هر نوع تصمیم به جای موکل

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  حق انتفاع چیست؟

و درج آگهی در روزنامه ها و جراید و سپردن هر گونه تعهد و تصدیق امضاء و بیمه نمودن و انعقاد هر نوع قرارداد در این خصوص به هر نحو و شرط و اخذ خسارات بیمه ای نقداً یا به صورت دریافت چک و عنداللزوم اخذ و دریافت کلیه اسناد و مدارک اعم از سند ، دفترچه ، برگ اعلام وضعیت ، کارت و غیره تحت هر اسم و عنوان و اعم از اصل و المثنی ، رونوشت و تصویر مصدق و همچنین کارت سوخت خودرو و عنداللزوم فک پلاک و تعویض آن و اخذ پلاک ملی و کشوری بنام وکیل یا هر شخص و فردی که وکیل صلاح بداند…

حدود اختیارات :

وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن از جمله حق توکیل به غیر ولو کراراً می باشد و اقدام و امضاء وی به جای اقدام و امضاء موکل معتبر است . مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است .

بتاریخ …. / …. / ………… هجری شمسی

نمونه وکالت نامه فروش ملک

مورد وکالت:

مراجعه به شهرداری و دارائی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و زمین شهری و جهاد کشاورزی و مابع طبیعی و جنگلبانی و فرمانداری و بخشداری و دهداری و دوایر تابعه آنها و هر مرجع ذیصلاح دیگر اعم از دولتی و غیر دلتی که جهت انجام امور این وکالتنامه لازم باشد به منظور تقاضای دصور هرگونه گواهی و مفاصا حساب و مدارک لازم نسبت به ………………………………….. حسب‌الاظهارات واقع در ……………………………… و تهیه و تقدیم مدارک مورد نیاز و پرداخت کلیه حقوق دولتی و عوارض شهرداری و مالیاتی و انجام

کلیه تشریفات اداری و دادن رسید و سپردن هرگونه تعهد و گواهی امضا و نیز با حق تقاضای صدور گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان نسبت به پلاک مرقوم و انجام تشریفات مربوط و تقاضا و اخذ پروانه ساختمان و معرفی مهندس ناظر و محاسب و غیره و خرید تراکم یا مازاد تراکم و تخریب و احداث بنا و در صورت لزوم حضور در کمیسیونهای مربوطه در شهرداری و دارائی و قبول آراء صادره و یا اعتراض به آنها و پرداخت جرائم تعیین شده احتمالی

و اخذ گواهیهای صادره با حق تمدید و تجدید گواهی های مرقوم از مراجع ذیربط و مراجعه به سازمانهای آب و برق و گاز و تلفن و تقاضای تغییر انشعاب پرداخت وام و ودیعه‌های مربوطه و مضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و پس از رفع کلیه موانع قانونی با حق انتقال ششدانگ پلاک ثبتی فوق‌الذکر به بیع قطعی و رهنی و صلح و معاوضه و مبادله و تقسیم و تفکیک…

حدود اختیارات:

مرقوم در انجام مورد وکالت با حق توکیل به غیر کلاً یا جزاً و یا حق عزل وکلای انتخبای دارای کلیه اختیارات تامه و لازمه قانونی از جانب موکل می‌باشد و هرگونه اقدام و امضاء و عمل ، تفویض و حق عزل یا ضم امین یا وکیل دیگر را تا خاتمه امر وکالت از خود سلب و ساقط و مبلغ ……………… ریال بابت تنظیم سند توسط ……………… و طی فیش شماره ……………. به بانک ملی ایران شعبه ………………. واریز و قبض رسید شماره …………….. صادر و تسلیم گردید.

بتاریخ …. / …. / ………… هجری شمسی                                                                                                                  محل امضاء

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
1 Comment
  1. عباس خادم عباسیه says

    با سلام وعرض ادب. استاد بنده سوالی داشتم در مورد وکالت نامه ویژه زندانیان که فرم چاپی مخصوص زندانی خودش مینویسه فروش مال منقول یا غیر منقول وریس زندان ‌دادیاری هم تاید میکنه اما آخرین سطر چاپی نوشته شده این وکالت نامه از نظر دادسرای عمومی وانقلاب اسلامی تنها طبق ظوابط اداره به سازمان معتبر است. ظوابط همون ماده ۱۶۶ ایین نامه اجرایی سازمان زندانهاست . ایا وکیل بدونه توجه به ظوابط میتونه معامله انجام بده سپاسگزارم از راهنمایی استاد

Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس