آیین نامه رویه شناسایی مشکوک التابعین و مدعیان تابعیت ایران

0

آیین نامه رویه شناسایی مشکوک التابعین و مدعیان تابعیت ایران

شماره‌ : .425ت‌29981هـ                 تاریخ‌ : 1383.01.11
وزارت کشور
وزرای عضو شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه در جلسه مورخ 1382.6.3 به استناد اصل یکصد وسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه‌های شماره .58858ت‌23538هـمورخ 1379.12.22 و شماره .13521ت26697هـ مورخ 1381.4.8، آیین‌نامه رویه شناسایی‌مشکوک‌التابعین و مدعیان تابعیت ایران را به شرح زیر تصویب نمودند:
آیین‌نامه رویه شناسایی مشکوک‌التابعین و مدعیان تابعیت ایران
ماده 1ـ به منظور تسریع در روند تعیین تکلیف قانونی تابعیت مدعیان تابعیت و مشکوک‌التابعین‌،وزارت کشور موظف است نسبت به شناسایی و ساماندهی کلیه افراد
ذی‌ربط به صورت متمرکز اقدام نماید.
ماده 2ـ نحوه شناسایی‌، ساماندهی و جمع‌آوری اطلاعات رایانه‌ای مدعیان تابعیت و مشکوک‌التابعین درسطح کشور براساس طرح جامعی که توسط وزارت کشور (اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی‌) تدوینمی‌گردد، تعیین و به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره ـ کلیه دستگاههای اجرایی مربوط‌، به ویژه وزارتخانه‌های اطلاعات‌، امور خارجه‌، دادگستری‌،نیروی انتظامی و سازمان ثبت احوال کشور در اجرای طرح‌، هماهنگی
لازم را معمول خواهند نمود.
ماده 3ـ شورای امنیت کشور ترتیبی اتخاذ می‌نماید تا در اجرای ماده (45) قانون ثبت احوال ـ مصوب‌1355ـ اطلاعات طرح جامع شناسایی مناط رسیدگی به پرونده‌های
مشکوک‌التابعین قرار گیرد.
ماده 4ـ کارگروه دایمی ذی‌ربط شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه مجاز است حسب صلاحدیداقامت برخی از اتباع خارجی مشمول این آیین‌نامه را تحت عناوین پناهنده یا آواره بررسی و اقدام لازم رامعمول نماید.
ماده 5 ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعتبارات مورد درخواست وزارت کشور را در اجرای ماده‌(2) این آیین‌نامه ذیل بودجه سنواتی وزارت کشور برحسب ماده (7)
آیین‌نامه اجرایی ماده (180) قانون‌برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌، موضوع تصویبنامه شماره‌.58858ت‌23538هـ مورخ 1379.12.22 تأمین نماید.
این تصویبنامه در تاریخ 1382.12.27 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است‌.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس