” آیین نامه اجرای بند 5 ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور”

0

” آیین نامه اجرای بند 5 ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور”

– .8331ت15464ه – 1374.07.05 – 572

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1374.6.5 بنا به پیشنهاد شورای عالی بیمه خدمات درمانی موضوع نامه شماره 8883 مورخ 1374.5.29 وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی – و به استناد بند 5 ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور – مصوب 1373 –
آیین‌نامه اجرای بند یاد شده را به شرح زیر‌تصویب نمود:
‌ماده 1 – پرداخت 80% سهم حق بیمه سرانه خدمات درمانی – که از این پس به اختصار سهم نامیده می‌شود – پدر، مادر، همسر، خواهر و برادر تحت تکفل و‌فرزندان شهدا بر عهده دولت و 20% باقیمانده بر عهده بیمه شده می‌باشد.
‌تبصره – در مواردی که با تشخیص بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بیمه‌شده توانایی پرداخت 20% سهم خود را ندارد، مبلغ مذکور از اعتبارات بنیاد پرداخت‌می‌شود.
‌ماده 2 – پرداخت 80% سهم جانبازان 25% و بالا و همسر و فرزندان تحت تکفل آنان – با رعایت ماده (1) قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 1372 – بر‌عهده دولت و 20% باقیمانده از محل اعتبارات بنیاد مستضعفان و جانبازان توسط دولت پرداخت می‌شود.
‌تبصره – جانبازان زیر 25% که فاقد درآمد هستند به تشخیص بنیاد مستضعفان و جانبازان مشمول این ماده می‌شوند.
‌ماده 3 – الف – پرداخت 80% سهم طلاب علوم دینی و روحانیونی که به تشخیص مدیریت حوزه علمیه قم مشمول دریافت خدمات بیمه‌ای دیگر نمی‌شوند و‌همسر و فرزندان تحت تکفل آنها – با رعایت ماده (1) قانون تنظیم خانواده و جمعیت – بر عهده دولت
می‌باشد. حوزه‌های علمیه سراسر کشور هر سال از طریق‌مدیریت حوزه علمیه قم یا مراجعی که از طرف حوزه علمیه قم تعیین می‌شود، اطلاعات آماری افراد تحت پوشش و مشمول دریافت خدمات را تهیه و برای‌اقدامات اجرایی و پیش‌بینی اعتبار لازم به سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کنند.
ب – پرداخت 50% سهم دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیر دولتی و همسر و فرزندان آنها – با رعایت ماده (1) قانون تنظیم‌خانواده و جمعیت – در زمان تحصیل توسط دولت و 50% باقیمانده برای آن عده از دانشجویانی که توان پرداخت آن را ندارند از طریق صندوقهای رفاه و برای‌دانشجویانی که در مراکز آموزش عالی وابسته به دستگاه‌های دولتی تحصیل می‌کنند از طریق دستگاه مربوط به صورت وام با رعایت ضوابط صندوق رفاه‌دانشجویان صورت می‌گیرد. دانشجویان دوره‌های PHD و تخصصی پرداخت 50% باقیمانده را، رأساً تقبل می‌کنند. دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی‌مکلفند همه ساله اطلاعات آماری دانشجویان و افراد تحت تکفل کسانی را که مشمول دریافت خدمات هستند تهیه و برای اقدامات اجرایی و پیش‌بینی اعتبار‌لازم به سازمان برنامه و بودجه اعلام دارند تا در بودجه سالیانه آنها منظور گردد، همچنین سازمان برنامه و بودجه مکلف است 50% حق سرانه فوق را در‌اعتبارات صندوقهای رفاه پیش‌بینی نماید.
‌ماده 4 – به منظور بهره‌گیری سربازان، همسر و فرزندان تحت تکفل آنها – با رعایت ماده 1 قانون تنظیم خانواده و جمعیت – از خدمات درمانی مراکز درمانی غیر‌نظامی در
مواقعی که امکان استفاده از خدمات درمانی مراکز درمانی نظامی میسر نیست، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح برای افراد یاد شده دفترچه بیمه‌خدمات درمانی صادر می‌کند. سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبارات لازم را برای مشمولان این ماده که از مراکز درمانی غیر نظامی استفاده می‌کنند، در‌بودجه سالانه وزارت دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح منظور نماید.
‌ماده 5 – هزینه خدمات تشخیص و درمانی خانواده زندانیانی که فاقد هر گونه پوشش بیمه‌ای بوده و احتیاج به خدمات درمانی پیدا می‌نمایند بر عهده سازمان‌سرپرستی
زندانها می‌باشد. ‌وزارت دادگستری موظف است همه ساله بودجه لازم را پیش‌بینی و برای اقدامات اجرایی و منظور نمودن اعتبار لازم به سازمان برنامه و بودجه اعلام نماید.
‌ماده 6 – پرداخت سهم مشمولین طرح نیروی انسانی پزشکان و پیراپزشکان در زمان خدمات همانند کارمندان رسمی دستگاه مربوطه انجام می‌شود.
‌ماده 7 – سازمان برنامه و بودجه مکلف است همه ساله بر اساس اطلاعات آماری ارایه شده توسط دستگاه‌های ذیربط، اعتبارات مورد نیاز اجرای این آیین‌نامه را‌حسب مورد در بودجه دستگاه‌های مربوط پیش‌بینی کند و دستگاه‌های مزبور حسب مورد با پرداخت 100% حق سرانه درمان (‌سهم دولت و بیمه‌شده) با‌سازمانهای بیمه‌گر قرارداد منعقد می‌کنند.
‌ماده 8 – دستگاه‌های مشمول این آیین‌نامه مکلفند حق سرانه افراد مشمول دریافت خدمات را با عقد قرارداد با سازمانهای بیمه‌گیر در چهارچوب قانون بیمه‌همگانی به
مصرف برسانند.
‌ماده 9 – این آیین‌نامه صرفاً افرادی را در بر می‌گیرد که مشمول بندهای 1، 2، 3 و 4 ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور – مصوب 1373 -‌نباشند.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس