آیین نامه اجرایی تبصره ۳ قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی

0

آیین نامه اجرایی تبصره ۳ قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۲۷/۳/۶۵ (تصویب‌نامه شماره ۵۹۵۲۲ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۶۵ هیات وزیران)

ماده ۱- مشمولین قانون تامین اجتماعی  و صندوق‌های بازنشستگی و صندوقهای مشابه که حق بیمه یا کسور بازنشستگی به‌هر یک از صندوقهای مذکور پرداخت نموده‌اند در صورتی که طبق ضوابط محل کار یا خدمت آنان تغییر نمود و به تبع آن ازشمول صندوق مربوط خارج شده یا بشوند یا طبق ضوابط قانونی مشترک صندوق دیگری شده یا بشوند چنانچه کسوربازنشستگی یا حق بیمه آنان به صندوق جدید منتقل نشده باشد ازلحاظ پرداخت مابه‌التفاوت مندرج در تبصره ۳ قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی تابع مقررات این آیین‌نامه خواهند بود.

ماده ۲- چنانچه حق بیمه یا کسور بازنشستگی شخصی که قبل از تاریخ ۲۷/۳/۱۳۶۵ از شمول خدمات صندوق بیمه یا بازنشستگی مربوط خارج شده و زیر پوشش صندوق دیگری قرار گرفته است انتقال نیافته باشد مقررات این آیین‌نامه درتعیین وجوه قابل انتقال و مابه‌التفاوت متعلقه وی مجری خواهد بود.

ماده ۳- در مورد اشخاصی که طبق ضوابط قانونی یا به لحاظ تغییر محل کار یا خدمت مشترک صندوق دیگری بشوند کسوربازنشستگی یا حق بیمه متعلقه (سهم شخص‌) هر ماه از سنوات خدمت مورد نظر طبق ضوابط مورد عمل بر مبنای اولین‌حقوق و مزایای ماهانه در محل خدمت جدید که مبنای کسر حق بیمه یا بازنشستگی قرار می‌گیرد محاسبه و مابه‌التفاوت آن باحق بیمه به کسور بازنشستگی (سهم شخص و کارفرما) که به صندوق جدید منتقل شده به ترتیب مقرر در این آیین‌نامه ازشخص وصول خواهد شد.

تبصره ۱ـ در مورد اشخاصی که طبق ضوابط قانونی‌، به سبب انتقال و تغییر ساختار سازمانی‌، مشترک صندوق اجتماعی شده یا بشوند حق بیمه متعلقه هر ماه از سنوات خدمت مورد نظر به ماخذ ۱۸% ـ ۷% سهم مستخدم و ۱۱% سهم کارفرما حقوق و مزایای ماهانه زمان تقاضا در محل خدمت جدید که مبنای کسر حق بیمه قرار می‌گیرد و یا آخرین حقوق و مزایای‌مبنای برداشت کسور بازنشستگی در محل خدمت قبلی هر کدام بیشتر باشد محاسبه و مابه‌التفاوت آن با کسور بازنشستگی‌سهم شخص و کارفرما که به صندوق جدید منتقل شده است به ترتیب مقرر در این تبصره از شخص و کارفرمای سابق وصول‌خواهد شد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  آئين دادرسی كار

تبصره ۲ـ اشخاصی که به دلیل استعفا، بازخرید خدمت و اخراج رابطه استخدامی آنان با دستگاه مربوط قطع گردیده است‌و مشترک صندوق تأمین اجتماعی شده یا می‌شوند و کسور بازنشستگی یا حق بیمه خود را به طور کلی یا جزئی از دستگاه‌مربوط وصول ننموده‌اند به ماخذ ۱۸% به ترتیب مذکور تبصره ۱ این ماده محاسبه و مابه‌التفاوت سهم شخص و کارفرما ازشخص وصول خواهد شد.

تبصره ۳ـ در صورتی که مشمولین تبصره‌های ۱ و ۲ این ماده ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت اقدام‌ننمایند یا ترتیبی برای پرداخت آن ندهند بر اساس تقاضای مجدد و رعایت تبصره‌های مذکور، مابه‌التفاوت قابل وصول‌خواهد بود.

تبصره ۴ـ سوابق مشمولین تأمین اجتماعی که به یکی از علل مندرج در تبصره ۲ این ماده بادستگاه متبوع قطع رابطه‌استخدامی نموده یا می‌نمایند محفوظ و از مزایای قانونی آن بهره‌مند می‌شوند.

ماده ۴- صندوقهای موضوع این آیین‌نامه چنانچه طبق مقررات مورد عمل علاوه بر پرداخت حقوق بازنشستگی‌، از کارافتادگی و وظیفه وراث مشترکین خود را در برابر بیماریها بیمه خدمات درمانی نموده باشند. به هنگام انتقال کسوربازنشستگی یا حق بیمه از این گونه صندوقها به صندوقهای دیگر بخشی از این کسور یا حق بیمه که در ازای تأمین بیمه مزبورمی‌باشد از جمع وجوه انتقالی کسر می‌گردد.

تبصره- در صورتی که حق بیمه خدمات درمانی طبق مقررات مربوط رقم معینی از کسور بازنشستگی یا حق بیمه پرداختی‌را تشکیل ندهد، یک چهارم مجموع حق بیمه یا کسور بازنشستگی سهم شخص و کارفرما از این بابت منظور می‌گردد.

ماده ۵- صرفاً آن قسمت از سنوات پرداخت حق بیمه یا بازنشستگی که در اجرای مقررات صندوق بیمه و بازنشستگی متبوع ‌شخص قابل احتساب تلقی شده یا می‌شود در تعیین میزان مابه‌التفاوت ملاک عمل قرار می‌گیرد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری

ماده ۶- حق بیمه یا کسور بازنشستگی و مابه‌التفاوت متعلقه به شخص که طبق مقررات این آیین‌نامه یا سایر قوانین و مقررات‌مربوط از یک صندوق به صندوق دیگرمنتقل شده است در صورتی که محل خدمت شخص مجدداً تغییر نموده یا بنماید یاطبق ضوابط قانونی مشترک صندوق دیگری شده یا بشود عیناً به صندوق دیگری شده یابشود عیناًبه صندوق جدید منتقل‌می‌گردد و از بابت این گونه سوابق مابه‌التفاوت وصول نخواهد شد.

ماده ۷- مابه‌التفاوت موضوع این آیین‌نامه به اقساط ماهانه وصول خواهد شد میزان اقساط با توجه به کل مبلغ مابه‌التفاوت‌،میزان حقوق و مزایای شخص و سایر ملاحظات طبق توافق شخص و صندوق مربوط تعیین می‌گردد حداکثر مدت پرداخت‌مابه‌التفاوت معادل سنوات خدمت مورد محاسبه می‌باشد.

ماده ۸- در صورتی که رابطه استخدامی شخص بادستگاه متبوعش به لحاظ استعفاء، اخراج‌، باز خرید خدمت‌، یا انفصال‌دائم قطع شده یا می‌شود و کسور بازنشستگی یا حق بیمه خود را دریافت ننموده باشد از لحاظ انتقال کسور بازنشستگی یاحق بیمه و احتساب مابه‌التفاوت متعلقه تابع مقررات این آیین‌نامه خواهد بود. در مورد اشخاصی که کسور بازنشستگی‌متعلقه را جزئاً یا کلاً از صندوق بازنشستگی ذیربط دریافت داشته‌اند مسئله نقل و انتقال کسور موضوعاً منتفی است‌.

ماده ۹- در اجرای مقررات قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی و این آیین‌نامه صرفاً سوابق خدمت دولتی کارکنان که‌حق بیمه یا کسور بازنشستگی آن طبق مقررات این آیین‌نامه منتقل شده یا می‌شود جزو سنوات خدمت دولتی آنان از لحاظ‌بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب می‌باشد. در مورد شرکتها و مؤسسات و واحدهای غیردولتی که تابع قانون تأمین اجتماعی می‌باشند، سوابق خدمت دولتی کارکنان باانتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه مزبور جزو سنوات خدمت آنان از لحاظ بازنشستگی و وظیفه محسوب و منظورمی‌گردد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  آيين‌نامه خريد خدمات مشاوره

ماده ۱۰- کسور بازنشستگی سوابق خدمت دولتی بیمه شدگانی که در اجرای مقررات قانون نقل و انتقال حق بیمه‌، به سازمان‌تامین اجتماعی منتقل شده یا می‌شود برای متقاضیان بازنشستگی تنها در محاسبه میزان مستمری بازنشستگی به جمع‌سنوات پرداخت حق بیمه آنان اضافه می‌گردد و در سنوات پرداخت حق بیمه برای احراز شرایط بازنشستگی منظور نخواهدشد. کسور بازنشستگی سوابق خدمت دولتی بیمه شدگانی که از کار افتاده کلی یا فوت می‌شوند در احراز شرایط برقراری‌مستمری از کار افتادگی کلی و فوت و میزان مستمری آنان ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت‌.

تبصره ـ آن گروه از مستخدمینی که در اجرایلایحه قانون نحوه انتقال  مستخدمین وزارتخانه‌ها مؤسسات دولتی مشمول‌قانون استخدام کشوری به مؤسسات مستثنا شده از قانون مزبور و بالعکس مصوب ۲۰/۲/۵۹ شورای انقلاب منتقل‌می‌شوند و نیز مستخدمین مؤسسات دولتی دارای مقررات استخدامی خاص که طبق مقررات مربوط به سایر دستگاههای‌ دولتی منتقل شده یا می‌شوند تابع قوانین مربوط به خود خواهند بود.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس