آیین‌‏نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)

0
آیین‌‏نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)
(تصویب‌نامه شماره 81962 مورخ 1382/10/12)
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1362/9/27 بر اساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، ‌آیین‏‌نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهــره) مصوب 1362/6/8 مجلس شورای اسلامی را تحت عنوان: «آیین‌‏نامه تجهیز منابع پولی» به شرح زیر، تصویب نمودند.
آیین‌نامه تجهیز منابع پولی
سپرده‏‌های قرض‏‌الحسنه
ماده 1ـ بانک‏ها تحت هر یک از عناوین ذیل، به قبول سپرده قرض‏‌الحسنه مبادرت می‌‏نمایند.
الف ـ جاری.
ب ـ پس‏‌انداز.
ماده 2ـ استرداد اصل سپرده‌‏های قرض‏‌الحسنه توسط بانک‌ها تعهد و تضمین می‏گردد و بانک‌‏ها مکلف‏‌اند، عندالمطالبه اصل سپرده‌‏های قرض‏‌الحسنه را مسترد نمایند.
ماده 3ـ بانک‏ها می‏توانند به منظور تجهیز سپرده‏های قرض‏الحسنه‌، ‌بدون تعهد و قرارداد با سپرده‏گذار، هر یک و یا تمام امتیازات ذیل را به سپرده‏گذاران اعـطاء‌ نمایند:
اعـطای جوایز غیرثابت نقدی یا جنسی.
تخفیف و یا معافیت از پرداخت کارمزد خدمات بانکی.
دادن حق تقدم برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی. نوع،‌ میزان، حداقل و حداکثر امتیازات مذکور به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
ماده 4‌ـ سپرده‏های قرض‏الحسنه جزء منابع بانک محسوب می‏شود.
ماده 5‌ـ از تاریخ اجرای قانون، قبول هر گونه وجه به حساب‏های پس‏انداز موجود مجاز نمی‏باشد. بانک‏ها با موافقت صاحبان حساب‏های پس‏انداز موجـود، به تـدریج تا پایان سال 1363، نسبت به تبدیل این حساب‏ها به یکی از انواع سپرده‏های موضوع ماده (3) قانون اقدام خواهند نمود. با انقضای مدت مذکور، سپرده‏های پس‏انداز موجود که تبدیل به عناوین جدید نشده باشند، حساب پس‏انداز قرض‏الحسنه تلقی خواهند شد.
سپرده‌‏های سرمایه‌‏گذاری مدت‏‌دار
ماده 6‌ ـ بانک‏ها سپرده‏های سرمایه‏گذاری مدت‏دار را به صورت سپرده‏های سرمایه‏گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت قبول می‏نمایند.
ماده 7 ـ مدت و سایر شرایط سپرده‏های سرمایه‏گذاری کوتاه‌مدت و بلند‌مدت و همچنین امتیازات این قبیل سپرده‏ها، طبق ماده (6) قانون، به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
ماده 8 ـ بانک‏ها استرداد اصل سپرده‏های سرمایه‏گذاری مدت‏دار را تعهد و یا به هزینه خود بیمه می‏نمایند.
ماده 9 ـ بانک‏ها سپرده‏های سرمایه‏گذاری مدت‏دار را‌ ـ که در به‌ کار گرفتن آنها وکیل می‏باشند‌ ـ به عنوان منابع سپرده‌گذار، در امور: مشارکت‌، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‏گذاری مستقیم، معاملات، سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‏دهند.
تبصره‌ ـ قبول سپرده‏های سرمایه‏گذاری مدت‏دار برای مصرف در یک طرح خاص، طبق مقررات مربوط، مجاز است. شمول حکم ماده (8) در مورد این قبیل سپرده‏ها، منوط به درج آن در قرارداد مربوطه می‏باشد.
ماده 10‌ـ به هیچ یک از سپرده‏های دریافتی، تحت عنوان سپرده‏های سرمایه‏گذاری مدت‏دار، رقم تعیین شده از قبل به عنوان سود پرداخت نخواهد شد. منافع حاصله از عملیات موضوع ماده (9) بر اساس قرارداد منعقده، ‌متضمن وکالت،‌ بین بانک و سپرده‏گذار متناسب با مدت و مبالغ سپرده‏های سرمایه‏گذاری، پس از وضع سپرده‏های قانونی مربوط و رعایت سهم منابع بانک، به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به‌کار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد.
تبصره 1‌ـ حق‌الوکاله به‌کارگیری سپرده‏های سرمایه‏گذاری از سهم منافـع سپرده‏گذاران کسر خواهد شد. میزان حداقل و حداکثر حق‌الوکاله به تصویب شورای پول اعتبار خواهد رسید.
تبصره 2ـ‌ در قراردادهای منعقده بین بانک و سپرده‌گذار، قید: مصالحه منافع مصرف مشاع سپرده و نحوه محاسبه و پرداخت منافع الزامی است.
ماده 11ـ بانک‏ها در تأمین منابع لازم جهت تسهیلات اعطایی ـ عملیات موضوع ماده (9) ـ اولویت به منابع سپرده‌گذار خواهند داد. در صورتی که، مجموع تسهیلات اعطایی موضوع امور ماده (9) کمتر و یا مساوی مجموع سپرده‏های سرمایه‏گذاری مدت‏دار پس از وضع سپرده‏های قانونی مربوط باشد؛ تمام منافع موضوع این ماده بین سپرده‌گذاران تقسیم خواهد شد. در صورتی که، مجموع تسهیلات اعطایی بانک‏ها برای این امور بیشتر از مجموع این قبیل سپرده‏ها باشد؛ مابه‏التفاوت سهم، منابع بانک محسوب خواهد شد.
ماده 12ـ تمدید سررسید سپرده‏های ثابت موجود نزد بانک‏ها از تاریخ سررسید مربوط، تحت همین عنوان مجاز نمی‏باشد. در هر حال، در صورتی که سپرده‏های ثابت، ‌که سررسید آنها از پایان اسفند سال 1363 تجاوز نماید و حداکثر تا تاریخ موصوف با موافقت ذی‌نفع به یکی از عناوین جدید موضوع ماده سه قانون تبدیل نگردد، در انقضای مدت مذکور به حساب بستانکاران متفرقه منظور خواهد شد. بانک‏ها مکلف‏اند؛ پس از سررسید، آن دسته از سپرده‏هایی که تبدیل به عناوین جدید نشده‌اند و همچنین پس از پایان اسفند سال 1363 در مورد کلیه حساب‏های سپرده ثابت موجود در آن تاریخ که به حساب بستانکاران متفرقه منظور شده‌اند، مراتب را حداکثر ظرف مدت یک‏ماه، ‌جهت تعیین تکلیف، ‌کتباً به سپرده‏گذاران اطلاع دهند.
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس