آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

0

آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات  مصوب 1394,06,22

 

ماده 1- هر شخص حقیقی و یا حقوقی ایرانی می تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را در برگه (فرم) مخصوصی که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موضوع ماده (18) قانون می رسد، به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع رسانی موسسه درخواست شونده تسلیم کند.

تبصره – موسسات مشمول قانون به هنگام دریافت درخواست دسترسی به اطلاع باید رسید کتبی یا الکترونیکی شامل شماره ثبت و تاریخ را به متقاضی تحویل دهنده.

ماده 2- درخواست متقاضی باید حاوی اطلاعات هویتی شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی، نام نماینده قانونی شخص حقیقی و یا حقوقی، کد پستی و حسب مورد یکی از ابزار ارتباطی (شماره تلفن همراه، تلفن ثابت، نشانی رایانامه (ایمیل) داخلی یا کار پوشه ملی ایرانیان) باشد.

ماده 3- پاسخ اطلاعات باید به یکی از روش های زیر و به انتخاب متقاضی ارایه شود.
1- به صورت بر خط از طریق رایانه (ایمیل) داخلی
2- به صورت بر خط از طریق کار پوشه ملی ایرانیان
3- به صورت کتبی از طریق پست و نشانی و کد پستی اعلام شده از سوی متقاضی
4- به صورت کتبی از طریق حضوری

ماده 4- درگاه الکترونیک موسسات مشمول قانون، باید راهنمایی لازم برای دسترسی متقاضیان اطلاعات را در اختیار آنان قرار دهد.

ماده 5- درخواست سند یا اطلاعاتی که انتشار عمومی یافته باشد و از طریق درگاه الکترونیک موسسه در دسترس باشد، قابل پذیرش نیست.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  آیين نامه اجرایی بند (هـ) ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات

ماده 6- اطلاعات عمومی که به متقاضی ارایه می شود، می تواند روی درگاه الکترونیک موسسه قرار گیرد.

ماده 7- بالاترین مقام موسسات مشمول قانون، واحد مشخصی را برای پاسخگویی به درخواست های موضوع قانون، معین و مسئول ذی ربط را با حکم خود منصوب می کند.

ماده 8- پس از دریافت و بررسی مدارک توسط متصدی دریافت درخواست ها، در صورت کامل بودن کاربرگ یا مدارک احتمالی، متصدی مربوط مکلف است ضمن تحویل رسید به متقاضی، درخواست مزبور را بلافاصله به واحد مرتبط ارسال کند.

ماده 9- اگر متصدی دریافت درخواست ها، اطلاعات مورد نظر را غیرمرتبط با موسسه خود بداند، مراتب را در ذیل همان کاربرگ، درج و گواهی می نماید.

ماده 10- چنانچه پاسخ به درخواست، منفی باشد، باید مستند قانونی و علت ممنوعیت دسترسی، به ترتیب مقرر در ماده (2) به متقاضی اعلام شود.

ماده 11- موسسات مشمول قانون مکلفند با در نظر گرفتن ماهیت، فوریت و ضرورت اطلاعات درخواستی، در سریع ترین زمان ممکن به ترتیب مقرر در ماده (2) به درخواست ها پاسخ کتبی دهند، این زمان در هر حال نمی تواند بیش از ده روز کاری باشد.

تبصره – در خصوص درخواست های برخط، مهلت پاسخگویی از اولین روز کاری پس از دریافت درخواست آغاز می شود.

ماده 12- متقاضی می تواند در صورت عدم کفایت یا ناقص بودن اطلاعات دریافتی، مجدداً درخواست اطلاعات کند. شماره پیگیری درخواست جدید باید حاوی شماره درخواست قبلی نیز باشد.

ماده 13- دستگاه های اجرایی موضوع ماده (222) قانون برنامه پنجم توسعه مجازند در اجرای ماده (54) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1384- درآمدهای ناشی از فروش نشریات، کتب و نرم افزار را وصول نمایند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری که واریز نمایند. معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفی که به همین منظور در بودجه های سنواتی منظور خواهد شد در اختیار دستگاه های ذی ربط قرار می گیرد تا جهت انجام خدمات فوق الذکر هزینه نمایند. تعرفه ارایه خدمات با پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به تصویب هیئت وزیران می رسد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  آیین‌‌نامه اجرایی تبصره (5) اصلاحی بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي

تبصره – سایر مؤسسات مشمول این آیین نامه مجازند با تصمیم مراجع ذی صلاح در قبال ارایه خدمات فوق مبالغی وصول و به حساب های مربوط واریز و از محلی که در بودجه مصوب آنها منظور می شود با رعایت قوانین مربوط برای تداوم خدمات مذکور هزینه نمایند.

ماده 14- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است سامانه الکترونیکی متناسب با حجم درخواست ها و پاسخ ها را ظرف یکسال از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، طراحی و پس از تایید کمیسیون مذکور، به صورت آزمایشی اجرا نماید. این سامانه پس از سه سال به صورت رسمی، مجرای اصلی اعمال قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خواهد بود.

تبصره – کلیه موسسات عمومی مشمول قانون موظفند ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، نیازمندی ها و شرایط خاص خود را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کنند.

ماده 15- سازمان فناوری اطلاعات موظف است ظرف شش ماه با همکاری شرکت پست، سامانه کارپوشه ملی ایرانیان را برای اعلام و ارسال اطلاعات دولتی به اشخاص راه اندازی کند.

ماده 16- مقررات مندرج در این آیین نامه شامل پاسخگویی حضوری و بر خط به صورت یکسان خواهد بود.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس