آئین نامه اجرایی تبصره «2» ماده 16 قانون نوسازی و عمران شهری

0

آئین نامه اجرای تبصره «2» ماده 16 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1348,04,01با اصلاحات و الحاقات بعدی

 

آئین نامه اجرای تبصره «2» ماده 16 قانون نوسازی و عمران شهری

نحوه تشکیل هیئت‌ های ارزیابی

ماده 1 ـ در هر مورد که در اجرای تکالیف و وظایف مقرر در ماده 16 قانون نوسازی و عمران شهری تشکیل هیئت یا هیئت های ارزیابی ضرورت پیدا کند شهرداری مکلف است هیئتی مرکب از یک نفر مهندس‌، معمار‌، یکنفر مهندس ساختمان و یکنفر ارزیاب از بین کارمندان خود تشکیل دهد.

ماده2 (اصلاحی 22ˏ12ˏ1348)ـ انتخاب اعضاء هیئت با شهردار است. هیئت برحسب ضرورت ممکن است بطور موقت یا دائم تشکیل گردد.

ماده 3 ـ در شهرداریهائی که مهندسان واجد شرایط برای عضویت هیئت ارزیابی وجود نداشته باشند شهردار میتواند از مهندسان ساختمان و معمار دفتر مهندسی استان یا فرمانداریکل برای هر مورد استفاده نماید و مقامات مذکور مکلفند در معرفی مهندسان واجد شرایط اقدام کنند همچنین در صورتیکه شهرداری دارای ارزیاب واجد شرایط نباشد شهردار از بین سایر ارزیابان و خبرگان ارزیاب واجد صلاحیت را انتخاب خواهد کرد.

تبصره 1 ـ هر گاه در دفتر مهندسی استان یا فرمانداریکل مهندسان واجد شرایط وجود نداشته باشند استاندار یا فرماندار کل مراتب را بوزارت کشور اعلام و وزارت کشور مهندسان واجد شرایط انتخاب را اعزام مینماید.

تبصره 2 ـ پرداخت هزینه سفر و فوق‌ العاده مهندسان مذکور بعهده شهرداری است و دستمزد ارزیابان و خبرگان محلی در هر مورد بنا به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر تعیین و پرداخت میشود.

ماده 4 ـ برای انجام عمل ارزیابی حضور کلیه اعضاء هیئت ضروری است ولی نظر اکثریت ملاک عمل میباشد و فهرست جامع ارزیابی باید بامضاء کلیه اعضاء هیئت ارزیابی برسد و هر گاه یکنفر از اعضاء در اقلیت باشد باید نظر خود را با ذکر دلیل توضیح دهد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن

طرز اعلام طرحهای مصوب

ماده 5 ـ همینکه طرح مصوبی بشهرداری ابلاغ شد شهرداری مکلف است ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ طرح مفاد فهرست جامع را در یکی از جرائد کثیرالانتشار تهران و همچنین در یکی از جرائد کثیر الانتشار محل (در صورتیکه وجود داشته باشد) در سه نوبت هر نوبت بفاصله یک هفته اگهی نماید و علاوه بر آن باید نتیجه ارزیابی هر ملک را وسیله پست ‌بمالک آن اعلام و ضمناً مفاد فهرست را از طریق ‌الصاق آگهی در ساختمان شهرداری و معابر همان محل منتشر کند.

تبصره ـ شهرداری باید در موقع نشر آگهی نقشه دقیق و جامع حوزه عملیات خود را که موجب تخریب و تغییر وضع املاک خواهد بود ‌بسازمانها یا شرکتهای آب و برق منطقه و تلفن و گاز ارسال دارد تا مؤسسات مزبور در مورد ترمیم یا تغییر لوله‌ های انشعاب آب و تلفن و گاز و پایه‌ های خطوط برق اقدام لازم بعمل آورند.

ماده 6 ـ در آگهی های اعلام طرح علاوه بر مفاد و مندرجات فهرست جامع باید نکات و مواد زیر مشخص شود:
1 ـ تاریخ شروع و مدت تقریبی اجرای طرح.
2 ـ شروع مهلت اعتراض که از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی تا دو ماه خواهد بود.
3 ـ نشانی محل قبول اعتراض.
4 ـ ذکر اینکه مفاد فهرست جامع در محل شهرداری برای ملاحظه الصاق شده است.
5 ـ قید اینکه معترض مکلف است ذیل برگ اعتراض نشانی کامل و روشن خود را بنویسد.

ماده 7 ـ کسانی که نسبت به ارزیابی املاک اعتراض دارند میتوانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر اولین آگهی در اجرائد اعتراض خود را بدفتر شهرداری یا محل تعیین شده در آگهی تسلیم و رسید دریافت دارند.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری

ترتیب رسیدگی

ماده 8 ـ شهرداری مکلف است از تاریخ وصول اولین اعتراض ظرف یک هفته فتوکپی یا رونوشت سوابق طرح مصوب و مخصوصاً فهرست جامع را به ضمیمه اولین اعتراض بدفتر کمیسیون مذکور در ماده 8 قانون نوسازی و عمران شهری ارسال دارد.

تبصره ـ برای ارسال بقیه اعتراضات راجع بهمان طرح فرستادن سوابق ضرورت ندارد و شهرداری باید بفاصله 24 ساعت اعتراض واصله را به کمیسیون بفرستد.

ماده 9 ـ اعتراضات به ترتیب تاریخ وصول در دفتری مخصوص ثبت و بترتیب در کمیسیون مطرح میشود.

ماده 10 ـ کمیسیون رسیدگی مکلف است بترتیب وصول اعتراضات برای هر پرونده وقت بازدید محل تعیین و مراتب را بمنظور استحضار وسیله پست سفارشی به معترض اعلام نماید. فاصله تسلیم دعوتنامه به ‌پست و بازدید محل نباید کمتر از ده روز باشد.

ماده 11 ـ کمیسیون مکلف است در وقت مقرر ضمن بازدید محل بموارد اعتراض دقیقاً رسیدگی و ظرف یک هفته نظر قطعی خود را در مورد ارزش ملک و تعیین میزان غرامت به شهرداری اعلام نماید.

ماده 12 ـ در صورتیکه کمیسیون در وقت مقرر در محل بازدید حاضر شود ولی بجهتی از جهات از قبیل ممانعت برای ورود به ملک و نظائر آن بازدید محل و در نتیجه اظهار نظر قطعی میسر نشود کمیسیون صور‏تمجلسی با ذکر علت تنظیم و برای بازدید محل وقت فوق ‌العاده تعیین میکند و اگر حضور نماینده دادستان را لازم بداند با حضور نماینده دادستان از محل بازدید خواهد کرد.

تبصره ـ در هر مورد که شهرداری طبق قسمت اخیر ماده 17 قانون نوسازی اقدام میکند باید صورتمجلس اشاره شده در ماده مذکور را به کمیسیون رسیدگی ارسال دارد و این صورت مجلس ملاک رسیدگی و اظهار نظر کمیسیون خواهد بود.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس