آئین نامه اجرایی ماده (۱۲۹) قانون کارجمهوری اسلامی ایران

0

آئین نامه اجرایی ماده (۱۲۹) قانون کارجمهوری اسلامی ایران (تصویبنامه شماره 15414/ت154هـ مورخ 17/4/1371 هیأت وزیران)

‌وزارت کار و امور اجتماعی

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1371.3.24 بنا به پیشنهاد شماره 60519 مورخ 1370.5.19 وزارت کار و امور اجتماعی، و به استناد ماده یکصد و بیست و نهم‌ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی ماده (129) قانون کار جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران

الف- چگونگی صدور، تمدید، تجدید و لغو پروانه کاراتباع خارجی

ماده 1- پروانه کاراتباع خارجی که روادید یا حق کار آنان موردموافقت هیات فنی اشتغال اتباع خارجی موضوع تبصره ماده (121) قانون کار قرارگرفته است، توسط وزارت کار و اموراجتماعی اداره کل اشتغال خارجی صادرمی شود.

تبصره 1- صدور روادید ورود باحق کار در مورد اتباع خارجی موضوع ماده (122) قانون کار جمهوری اسلامی ایران ازشمول این ماده مستثنی بوده و وزارت کارواموراجتماعی می تواندحسب مورد راساَ اقدام نماید.

تبصره 2- وزارت کار و امور اجتماعی مجاز است در موارد استثنایی موضوع ماده (126) قانون کارجمهوری اسلامی ایران بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور روادیدکار و با رعایت سایر قوانین مربوط، پروانه کار موقت سه ماهه صادرنماید ولی تمدید پروانه کاراین گونه افراد، پس از تایید هیات فنی اشتغال مجازخواهدبود.

ماده 2- کارفرمایانی که ازخدمات اتباع خارجی استفاده می نمایند، مکلفند مدارک لازم جهت صدور پروانه کار اتباع یادشده را ظرف مدت یک ماه ازتاریخ ورود تبعه خارجی به کشور، به واحدهای ذیربط دروزارت کار و امور اجتماعی ارائه نمایند. در غیر این صورت وزارت کار و امور اجتماعی به استناد ماده ( 181 ) قانون کار، مراتب رابه مراجع قضایی اعلام می نماید.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  آیین نامه اجرایی جزء (۵) بند (ب) ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده 3- صدور پروانه کارجهت کارشناسان و متخصصین خارجی موردنیازدولت پس ازتاییدهیات فنی اشتغال اتباع خارجی وتصویب مجلس شورای اسلامی در هر مورد توسط اداره کل اشتغال اتباع خارجی انجام می گیرد.

تبصره- شرایط استخدامی کارشناسان ومتخصصین فنی خارجی موردنیازبخش دولتی واجازه صدور پروانه کار بنابه پیشنهاد وزارت کارواموراجتماعی وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ، به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهدبود . ماده 4- کارفرمایانی که ازخدمات اتباع خارجی استفاده می نمایند، مکلفند در صورت تمایل به تمدید پروانه کار کارشناسان خارجی شاغل درواحدهای خود ، مدارک لازم راجهت تمدید پروانه کار به انضمام گزارش عملکرد برنامه آموزش حداقل یک ماه قبل از انقضای اعتبار پروانه کاربه واحدهای ذیربط وزارت کارواموراجتماعی ارائه نمایند.

ماده 5- تمدید پروانه کاراتباع خارجی موضوع ماده (3) این آئین نامه توسط وزارت کار و امور اجتماعی بلامانع است.

تبصره- هرگونه افزایش درنیروی کارخارجی طرحها ، یاتغییردرنوع تخصصهای مصوب قبلی، منوط به طرح مجدد موضوع درهیات فنی اشتغال اتباع خارجی خواهد بود.

ماده 6- کلیه درخواستهای تمدیدپروانه کار اتباع خارجی شاغل دربخش خصوصی ((درهرنوبت تمدید)) در هیات فنی اشتغال اتباع خارجی مطرح و تصمیم گیری خواهد شد.

ماده 7- اتباع خارجی دارای پروانه کارمعتبرکه قرارداداستخدامی آنان باکارفرمابه هردلیل فسخ می گردد، در صورت تغییرکارفرما ، مشمول تجدید پروانه کار می شوند .

ماده 8- تجدید پروانه کاراتباع خارجی در موارد تغییر کارفرما یا نوع کار، به استثنای اتباع موضوع ماده (122) قانون کار، پس ازموافقت هیات فنی اشتغال اتباع خارجی توسط واحدهای ذیربط وزارت کارواموراجتماعی انجام می گیرد.

ماده 9- درمواردی که رابطه استخدامی تبعه خارجی با کافرما قطع می گردد، کارفرمامکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روزمراتب راجهت ابطال وضبط پروانه کارتبعه خارجی به واحدهای ذی ربط وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نماید. بامتخلفین دراین زمینه طبق ماده ( 181 ) قانون کاررفتارخواهدشد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  آیین‌نامه اجرایی ماده (149) قانون کار جمهوری اسلامی ایران

تبصره- اشتغال مجددتبعه خارجی که پروانه کار وی ابطال گردیده است ، به هرصورت مشمول مراحل صدور پروانه کارخواهدشد.

ماده 10- وزارت کارواموراجتماعی می تواندنسبت به لغوپروانه کاراتباع خارجی که شوون اسلامی، قوانین و مقررات جاری کشور و موازین انسانی روابط کاررابراساس گزارش واعلام مراجع ذیصلاح رعایت ننمایند، اقدام نماید.

تبصره 1- وزارت کارواموراجتماعی می تواندپس ازلغوپروانه کار ، اخراج تبعه خارجی ازکشور راازمراجع ذیصلاح درخواست نماید.

تبصره 2- وزارت کارواموراجتماعی درصورت لزوم می تواندازمراجع ذیصلاح، ممنوعیت ورود اتباع بیگانه ای که بیش ازدو بار مرتکب تخلفات موضوع این ماده شده اند رادرخواست نماید .

ماده 11- روش اجرایی و مدارک لازم جهت صدور روادیدباحق کاروهمچنین صدور و تمدید و تجدید پروانه کار اتباع خارجی به موجب دستورالعملی می باشدکه بنابه پیشنهاداداره کل اشتغال اتباع خارجی به تصویب وزیرکارواموراجتماعی می رسد.

ب- هیات فنی اشتغال اتباع خارجی

ماده 12- هیات فنی اشتغال اتباع خارجی ، درخصوص اعطای اجازه کاربه متخصصین خارجی ، باتوجه به موارد زیر بررسی واتخاذتصمیم خواهدنمود :

1- استفاده ازاطلاعات دقیق وبهنگام ازعرضه وتقاضای بازارکارداخلی دراجرای سیاستهای کلی اشتغال اتباع خارجی.

2- توجه ونظارت براعمال سیاستهای کلی اشتغال اتباع خارجی درزمینه تامین کمبود نیازهای بازارکار داخلی بارعایت قوانین ومقررات .

3- بررسی ونظارت وپیگیری برنامه های آموزشی زمان بندی شده واحداستفاده کننده ازخدمات تبعه خارجی.

4- بررسی ونظارت برتحقق امرانتقال مهارت وجایگزینی افرادایرانی به جای تبعه خارجی.

5- نظارت برتعیین وتائیدمیزان مهارت تبعه خارجی درظرف مدت اعتبارپروانه کار .

ماده 13- ترکیب اعضای هیات فنی اشتغال اتباع خارجی به شرح زیرمی باشد:

1- دو نفرنماینده وزارت کار و اموراجتماعی به تشخیص وزیرکارواموراجتماعی.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیر ایرانی

2- یک نفرنماینده دستگاه استفاده کننده ازتبعه خارجی .

3- یک نفرنماینده سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور .

ماده 14- جلسات هیات فنی اشتغال اتباع خارجی حداقل هفته ای دوبار بادعوت قبلی درمحل وزارت کار و امور اجتماعی وبه ریاست یکی ازنمایندگان آن وزارتخانه ، به تشخیص وزیرکار و امور اجتماعی تشکیل می گردد.

ماده 15- جلسات باحضورسه نفرازاعضاء رسمیت می یابدوتصمیمات اتخاذشده بااکثریت آراء معتبر خواهد بود.

ماده 16- اداره کل اشتغال اتباع خارجی موظف به اجرای تصمیمات هیات فنی اشتغال اتباع خارجی خواهد بود.

ماده 17- وزارت کارواموراجتماعی می تواندبرحسب مورد، هیاتهای فنی اشتغال رادراستانها تشکیل دهد و تمام یا قسمتی ازاختیارات هیات فنی اشتغال درمرکزرابه آنان محول نماید.

تبصره- ترکیب وچگونگی تشکیل هیات فنی اشتغال در استانها براساس دستورالعملی می باشدکه به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس