آئین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی

0

آئین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی (مصوبه شماره 62131/226هـ/ب مورخ 3/12/1388 مجلس شورای اسلامی)

ماده 1- در اجرای قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 26/10/1368 و اصلاحات بعدی، « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» که در این آئین‌نامه به اختصار «هیأت» نامیده می‌شود، تشکیل و طبق مواد ذیل انجام وظیفه می‌نماید:

تبصره- در مواردی که به موجب سایر قوانین، بررسی و تطبیق مصوبات دیگر مراجع نیز، به رئیس مجلس محول می‌گردد، براساس این آیین‌نامه عمل خواهد شد.

ماده 2- رئیس و اعضای هیأت با حکم رئیس مجلس منصوب می‌شوند و عزل یا قبول استعفای آنان با رئیس مجلس خواهد بود.

ماده 3- هیأت دارای رئیس، نایب رئیس و دبیر خواهد بود. نایب رئیس و دبیر هیأت، پس از مشورت با اعضاء و کسب موافقت رئیس مجلس با حکم رئیس هیأت منصوب می‌شوند.

ماده 4- تشکیل و اداره جلسات به عهده رئیس و در غیاب وی نایب رئیس و در غیاب آنان یکی از اعضاء به انتخاب رئیس خواهد بود. دستور جلسات همراه با مستندات قانونی، حداقل دو روز قبل از تشکیل جلسه در اختیار کلیه اعضاء قرار می‌گیرد.

تبصره- تشکیل جلسات فوق‌العاده به تشخیص رئیس هیأت خواهد بود.

ماده 5- رئیس هیأت علاوه بر مسئولیت امور محوله و اجرای این آئین‌نامه، عهده‌دار وظایف زیر است و می‌تواند برخی از آنها را به هر یک از اعضاء واگذار نماید:

– نظارت بر انجام کلیه وظایف محوله به هیأت؛

– ارزیابی و ارائه گزارش عملکرد اعضاء هیأت، هر شش ماه یکبار به رئیس مجلس؛

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  آیين نامه اجرایی بند (هـ) ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات

– پیشنهاد میزان جق‌الزحمه، حق‌المش-اوره و حق حضور در جلسات برای تصوی-ب به رئیس مجلس؛

– درخواست سوابق، اطلاعات و متن مذاکرات هیأت وزیران و کمیسیون‌های مربوط در صورت نیاز؛

– استفاده از خدمات کارشناسی و یا فراهم آوردن موجبات استماع اظهارات نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط در صورت ضرورت؛

– اعلام نظرات و آراء هیأت و پیگیری‌های لازم حسب مفاد این آئین‌نامه.

ماده 6- رئیس هیأت می‌تواند بررسی مصوبات را به کارگروه‌های تخصصی منتخب از اعضاء هیأت واگذار نماید. گزارش کارگروه‌های مذکور در جلسات هیأت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

ماده 7- وظایف دبیر هیأت به شرح زیر می‌باشد:

1- مطالعه و بررسی ابتدایی مصوبات و موضوعات ارجاعی به هیأت؛

2- انشاء آراء مقدماتی و قطعی هیأت؛

3- اعلام آراء مقدماتی هیأت؛

4- سایر وظایف محوله از سوی رئیس هیأت.

ماده 8- مصوبات به ترتیبی که در دستور کار هیأت قرار می‌گیرد، مطرح و به شرح زیر اقدام می‌شود:

1- در صورتی که اکثریت اعضاء حاضر در جلسه، مصوبه را مخالف قانون ندانند، این قبیل مصوبات پس از گزارش به رئیس مجلس و ملاحظه و تأیید ایشان بایگانی می‌شود.

2- در موارد تشخیص مغایرت تمام یا قسمتی از مصوبه با قوانین، مراتب جهت طی مراحل قانونی به اطلاع رئیس مجلس می‌رسد.

تبصره 1- نظر اقلیت نیز در صورتی که متضمن نظر بیشتر از یک سوم اعضاء حاضر در جلسه باشد، به رئیس مجلس گزارش می‌شود.

تبصره 2- در مواردی که رئیس هیأت مقتضی بداند، نظر هیأت به عنوان « رأی مقدماتی»، جهت اصلاح مصوبه یا ارسال پاسخ، به دولت و دستگاه اجرایی ذی‌ربط اعلام می‌شود. دولت می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ اعلام، نسبت به اصلاح اینگونه مصوبات اقدام و یا پاسخ کتبی خود را به هیأت ارسال نماید. اصلاحیه یا پاسخ دولت در اولین جلسه هیأت مطرح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. نظر هیأت در این مرحله قطعی است و برای اتخاذ تصمیم به اطلاع رئیس مجلس خواهد رسید.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  آیین ‌نامه اجرایی بند (چ) ماده (۱۳) قانون مدیریت بحران کشور

تبصره 3- چنانچه دولت ظرف مدت مقرر، اقدام به‌اصلاح مصوبه یا ارسال پاسخ ننماید، نظر هیأت قطعی محسوب‌شده و جهت طی مراحل قانونی به اطلاع رئیس‌مجلس خواهد رسید.

ماده 9- نظر رئیس مجلس در خصوص مغایرت مصوبات دولت یا سایر مراجع با قوانین به رئیس جمهور، هیأت وزیران، دستگاه‌ها و مراجع ذی‌ربط اعلام و جهت انتشار به روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

ماده 10- اجرای تمام یا قسمتی از مصوبات دولت یا سایر مراجع که از سوی رئیس مجلس، مغایر قانون اعلام می‌شود، پس از اتمام یک هفته مهلت مقرر، غیرقانونی است و متخلف برابر قوانین مربوط تحت پیگرد قرار می‌گیرد.

ماده 11- عضویت در هیأت به موجب قانون، بدون ایجاد ردیف سازمانی بوده، و شغل دولتی محسوب نمی‌شود.

ماده 12- دبیر هیأت به صورت تمام وقت در هیأت انجام وظیفه می‌نماید و در صورتی که شغل دولتی داشته باشد از نظر استخدامی هم تراز معاون رئیس دفتر ریاست مجلس خواهد بود و در غیر اینصورت از کلیه حقوق و مزایای شغل هم ترازی استفاده خواهد کرد.

ماده 13- خدمات اداری مورد نیاز، توسط «دفتر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» صورت می‌پذیرد که زیرنظر معاونت نظارت مجلس و با هماهنگی رئیس هیأت، انجام وظیفه می‌نماید.

ماده 14- این آیین‌نامه که مشتمل بر (14) ماده و (5) تبصره در تاریخ 2/12/1388 به تصویب رسید، جایگزین آیین‌نامه‌های سابق و ملحقات آنها می‌شود و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا می‌باشد.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس